Cristin-prosjekt-ID: 2525137
Registrert av: REK Sist endret: 20. januar 2022, 15:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2525137
Registrert av: REK Sist endret: 20. januar 2022, 15:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forlenges overlevelsen hos pasienter med utbredt småcellet lungekreft når strålebehandling gis i tillegg til cellegift og immunterapi?

prosjektleder

Bjørn Henning Grønberg
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 230766

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forlenges overlevelsen hos pasienter med utbredt småcellet lungekreft når strålebehandling gis i tillegg til cellegift og immunterapi?

Populærvitenskapelig sammendrag

Småcellet lungekreft (SCLC) står for ca. 15% av lungekrefttilfellene og har høyest dødelighet av alle kreftformer (forårsaker 4% av alle kreftdødsfall). Det har vært få forbedringer innen systemisk behandling av SCLC de siste 20 årene, men nylig viste to studier forlenget overlevelse som følge av kombinasjonsbehandling med immunterapi (sjekkpunkthemmere, ICI) og standard kjemoterapi hos pasienter med utbredt stadium (ES). De viste imidlertid ingen overlevelsesfordel for kombinasjonsbehandlingen de første 6 månedene (median total overlevelse 2-2,7 måneder), og den mest etablerte prediktive markøren for ICI (PD-L1) var ikke signifikant forbundet med behandlingsutfall. En annen studie viste en liten overlevelsesfordel ved strålebehandling mot lunge (TRT) i ES SCLC, og andre studier tyder på en synergistisk effekt av å kombinere strålebehandling og immunterapi. Å gi TRT som tilleggsbehandling er derfor mulig, godt tolerert, kostnadene er minimale, og det er grunn til å tro at det gir en klinisk relevant bedring av overlevelse. Vi har designet en randomisert fase III-studie hvor vi vil undersøke om det å gi TRT (30 Gy/10 fraksjoner) mellom 2. og 3. av 4 kurer med cellegift og immunterapi (carboplatin/etoposide + durvalumab) forbedrer effekten av den systemiske behandlingen. Videre vil vi samle biologisk materiale (tumorvev, blod og avføring) for translasjonell forskning som tar sikte på å identifisere pasientene som drar mest nytte av studiebehandlingen, har størst risiko for alvorlige bivirkninger, og har best prognose. Det har vært betydelige forbedringer i lungekreftbehandling de siste tiårene, men mest for pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Det er derfor viktig at det også forskes på nye behandlingsmetoder for pasienter med SCLC.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tarje Onsøien Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Nina Helbekkmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Guri Hoven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Maria Moksnes Bjaanæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »