Cristin-prosjekt-ID: 2527034
Sist endret: 13. desember 2021, 11:06

Cristin-prosjekt-ID: 2527034
Sist endret: 13. desember 2021, 11:06
Prosjekt

How can fisheries contribute more to a sustainable future?

prosjektleder

Katja Enberg
ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 25.330.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 326896

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Oseanografi • Marinbiologi • Økologi • Fiskerifag • Ressursbiologi • Matematisk modellering og numeriske metoder • Landbruks- og fiskerifag • Psykologi • Naturressursforvaltning

Emneord

Bærekraftig utvikling • Verdier og holdninger • Livsløpsanalyse • Klimagassutslipp • Matsystemer • Fiskeri

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Katja Enberg

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2021 Slutt: 31. oktober 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

How can fisheries contribute more to a sustainable future?

Populærvitenskapelig sammendrag

The ocean contributes with only 2% of human food and 6% of dietary protein, despite harbouring half the global primary production. The relatively low contribution has been used to justify that food should mainly be produced on land, while sea food production should be reduced and the ocean protected. This project takes a step back and considers seafood as part of the global food system. Together with key stakeholders, the aim is to reimagine the role of fisheries based on the principles of sustainability rather than on current practices and beliefs. How would fisheries look like if the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Agreement on Climate Change, and the Convention on Biological Diversity were to define the objective of fisheries as maximizing global food production while minimizing ecological and climate footprint?All food originates from organic matter photosynthesized by plants and algae. How efficiently this matter is transferred up the food chain determines how much food we can produce and extract. However, these fundamental processes are still inadequately understood. Aiming at more realistic estimates of overall sustainability, the project will refine models of primary production and ecological transfer of organic matter from algae to fish.Increased harvesting at lower trophic levels has been suggested as one potential solution for extracting more food from the ocean. In order to identify desirable future food system states, the project will develop and analyse models of marine trophic ecology and integrate greenhouse gas emissions estimated for representative fisheries using Life Cycle Assessment.Almost any sustainability solution depends on consumers and their choices. A key task is therefore to map peoples’ values towards nature and food production across sea and land as well as study people’s beliefs, preferences, judgments, and decisions in the context of sustainable food choices.

Web: bio.uib.no/te/research/futurefisheries/

Tittel

Hvordan kan fiskeriene bidra mer til bærekraftig fremtid?

Populærvitenskapelig sammendrag

Bare 2% av maten og 6% av proteinene menneskene spiser kommer fra havet, til tross for at halvparten av den globale primærproduksjonen er marin. Det relativt lave bidraget har blitt brukt for å rettferdiggjøre at mat hovedsakelig skal produseres på land, mens sjømatproduksjonen bør reduseres og havet vernes. Dette prosjektet tar et skritt tilbake og ser sjømat som en del av det globale matsystemet. Sammen med aktører fra naturvern, fiskeindustri og forvaltning er målet å tenke nytt om fiskerienes rolle basert på bærekraftsprinsippene: Hvordan ville fiskeriene sett ut hvis FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling, Parisavtalen om klimaendringer og konvensjonen om biologisk mangfold skulle definere målet for fiskeriene som å maksimere global matproduksjon samtidig som de minimerer fotavtrykket på økologi og klima?All mat stammer fra fotosyntesen hos planter og alger. Hvor effektiv transport av energi er oppover i næringskjeden bestemmer hvor mye mat vi kan produsere og høste. Imidlertid er disse grunnleggende prosessene fortsatt utilstrekkelig forstått i havet. Dette prosjektet vil derfor videreutvikle modeller for primærproduksjon og økologisk overføring av organisk materiale fra alger til fisk, med sikte på mer realistiske estimater på hvordan havet kan brukes bærekraftig.Økt høsting på lavere trofiske nivåer har blitt foreslått som en mulig løsning for å utvinne mer mat fra havet. For å identifisere ønskelige fremtidige matsystemstater, vil prosjektet utvikle og analysere modeller for marin trofisk økologi og integrere de estimerte klimagassutslippene for utvalgte fiskerier ved hjelp av vugge-til-grav-analyser (Life Cycle Assessment).Hvorvidt vi oppnår bærekraftige løsninger avhenger i stor grad av forbrukerne og deres valg. En sentral oppgave for prosjektet er derfor å kartlegge folks verdier om natur og matproduksjon i sjø og på land, samt å studere folks holdninger, preferanser, vurderinger og beslutninger når det gjelder bærekraftige matvalg.

Web: bio.uib.no/te/research/futurefisheries/

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Katja Enberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Dag Lorents Aksnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Gisela Petra Bøhm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Christian Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Anna Jeja Gabriella Ljungström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »