Cristin-prosjekt-ID: 2527546
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2021, 09:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2527546
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2021, 09:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

Cannabidiol som behandling for agitasjon i Alzheimer sjukdom

prosjektleder

Audun Osland Vik-Mo
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Fonna HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 151652

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. januar 2022 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cannabidiol som behandling for agitasjon i Alzheimer sjukdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Demens er utpekt av FN som ei global utfordring grunna den forventa auken og mangelen på behandling. Nevropsykiatriske symptom som depresjon, angst og psykose er ein stor del av byrden for pasientar med demens og deira pårørande. Agitasjon og aggresjon er spesielt tett forbunde til sjukehusinnlegging og ressursbruk, og sjølv om dette pasientane tilhøyrer minoriteten av pasientar bruker dei store ressursar. Det er inga effektiv medikamentell behandling, og miljøtiltak er ofte ikkje nok. Dette fører til at pasienter vert sett på skadeleg og lite virksomme antipsykotiske legemiddel. Pasientar med Alzheimers sjukdom har meir vedvarande og alvorlege symptom, spesielt dei med blanding av vrangførestillingar, vandring og aggresjon. Vi vil undersøke om slike pasientar kan ha nytte av behandling med cannabis sin ikkje-psykedelisk komponent, cannabidiol. Cannabidiol (CBD) er solgt som lavdose kostilskudd i mange land, og er godkjend for bruk på anna indikasjon i Noreg. Cannabidiol har vist effekt i ikkje-blinda studier både for psykose i Parkinson's sjukdom og aggresjon hos barn med alvorleg autisme. Andre studie ser på effekten av fullprodukt cannabis i demens, men ingen som ser på rein cannabidol som er fordelaktig med svært lite biverkander og uten fare for avhengighet og psykose. Vil vi prøve ut cannabidol på inntil 100 sjukeheimspasientar som ikkje har effekt av personsentert omsorg og vurdere effekt på aggresjon, livskvalitet, smerte, tvangsmidlar, kostnader og arbeidsmiljø.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Osland Vik-Mo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Line Iden Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NKS O​laviken Alderspsykiatriske sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest
Aktiv cristin-person

Arvid Rongve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF
Aktiv cristin-person

Dag Årsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 4 av 4