Cristin-prosjekt-ID: 2527820
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 09:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2527820
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 09:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Translasjonsforskning på prostatakreft: Fra primærsvulst til avansert kreft og behandling

prosjektleder

Rolf Skotheim
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 137457

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2021 Slutt: 31. desember 2041

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Translasjonsforskning på prostatakreft: Fra primærsvulst til avansert kreft og behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å utvikle genbasert presisjonsmedisin, og slik forbedre behandlingen av pasienter med prostatakreft, spesielt pasienter med tilbakevendende og/eller avansert sykdom. For å kunne gjennomføre prosjektet ønskes det opprettet en forskningsbiobank for prostatakreft basert på nye blodprøver fra pasienter med tilbakevendende og/eller avansert sykdom. Materiale til biobanken vil bli samlet etter innhentet samtykke fra pasientene. Det er tenkt å sammenstille biologiske/genetiske data med kliniske endepunkt. Pasientene bes om samtykke til å avgi blodprøver som vil inngå i biobanken og forskningsprosjektet. Pasientene bes også om tillatelse til at det kan overføres deler av restmateriale etter diagnostiske biopsier fra både primærsvulst inkluderes i biobanken (nålebiopsi og prostatektomipreparater) og metastaser til biobanken. Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen i vår del av verden, og hvert år får 5000 norske menn denne diagnosen. Drøyt 2000 pasienter får årlig diagnostisert høygradig prostatakreft, og av disse får drøyt halvparten tilbakefall fra sykdommen dersom de er behandlet med operasjon og/eller stråling. Cirka 1000 pasienter årlig dør av prostatakreft, noe som utgjør hver femte mann som dør av kreft. Omtrent 500 har primært metastatisk sykdom ved diagnosetidspunktet. Prostatakreft skiller seg fra andre kreftformer ved at de fleste pasienter har mer enn én primær kreftsvulst ved diagnosen. Forskerne bak dette prosjektet har tidligere vist at ulike primære kreftsvulster nesten aldri har noen mutasjoner til felles. Derfor vil utvikling av genbasert presisjonsmedisin ved avansert og/eller tilbakevendende prostatakreft måtte ta i betraktning hvilken opprinnelige svulst som er den aktuelle. Og helst bør genetiske tester gjøres på kreftmateriale fra den avanserte kreftsykdommen. De siste årene er det utviklet metoder for å påvise mutasjoner fra svulster i cellefritt DNA (cfDNA) i blodplasma. Analyser av cfDNA gjøres både for å monitorere kreftsykdommen, samt at det er en pågående utvikling å bruke informasjon om de konkrete mutasjonene som prediktiv informasjon for ulike behandlingsutfall. For eksempel, så er fase III-utprøvinger allerede publisert på bruk av PARP-hemmere for pasienter som har kreftceller med mutasjon i BRCA1/2 eller ATM-genet. Med dette som bakteppe ønsker nå leger og forskere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS)-Radiumhospitalet å etablere en prosjektbiobank for å kunne forske på presisjonsmedisin og sykdomsmekanismer ved prostatakreft. Særlig vil det benyttes DNA og RNA-dypsekvensering til å identifisere/utvikle biomarkører som kan bidra til mer presis diagnostikk, prognostisering og prediksjon av behandlingsrespons. Denne forskningen vil bidra til utviklingen av forbedret diagnostikk vha molekylære markører og mulighet for utvikling av nye behandlingsalgoritmer. Dette vil kunne gi bedret stratifisering av pasienter til forskjellige typer behandling.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rolf Skotheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristina Totland Carm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mari Bogaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ulrika Axcrona

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Cathrine Nørstad Eftang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »