Cristin-prosjekt-ID: 2527836
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 13:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2527836
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 13:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Subcutant eller intravenøst morfin fra smertepumpe hos palliative kreftpasienter

prosjektleder

Olav Magnus Fredheim
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 291056

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2021 Slutt: 30. juni 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Subcutant eller intravenøst morfin fra smertepumpe hos palliative kreftpasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

I de fleste tilfeller kan kreftsmerter lindres med tabletter med morfin eller andre morfinlignende legemidler gjennom det meste av sykdomsforløpet. En del kreftpasienter utvikler imidlertid smerter som ikke lindres tilstrekkelig av tablettbehandling. I disse tilfellene er det ofte indikasjon for å starte behandling med smertepumpe. Morfin er det foretrukne legemiddelet ved behandling med smertepumpe. Tradisjonelt har morfin fra smertepumper blitt gitt inn i underhudsfettet (subkutant) til kreftpasienter. Dette er også hovedanbefalingen i gjeldende internasjonale retningslinjer. Data fra andre pasientgrupper tyder på at man ved å gi morfin inn i blodbanen (intravenøst) vil ha raskere og mer forutsigbar effekt. Det at man de siste årene har fått bedre tilgang på intravenøse tilganger som kan brukes i uker til måneder (også utenfor sykehus), gjør at det nå i større grad er et reelt alternativ å gi morfin fra smertepumpe direkte inn i blodbanen til palliative pasienter. Selv om det mangler bekreftelse fra kliniske studier på at det er fordeler med å gi morfin fra smertepumper intravenøst, brukes intravenøs tilføresel stadig oftere. Målet for prosjektet er å sammenligne administrasjon av morfin fra smertepumpe intravenøst med morfin fra smertepumpe inn i underhudsftettet (subkutant). Sammenligningen gjøres i en randomisert kontrollert studie der pasientene i to døgn (intervensjonsperioden) har to smertepumper; en med morfin og en med placebo. En av pumpene tilfører intravenøst og en tilfører subkutant. Hovedutfallsmål er hvilken metode som raskest gir god smertelindring. Ytterligere utfallsmål er tid fra administrasjon av ekstradoser til smertelindring, og egenrapportert smerteintensitet gjennom intervensjonsperioden. For å sammenligne konsentrasjonen av morfin i blodet ved intravenøs og subkutan administrasjon tas det også blodprøver for sammenlining av farmakokinetiske parametre. For å sikre at både pasienter, studiepersonell og annet helsepersonell er blindet, må studien gjennomføres som double dummy, altså med to smertepumper. Bruk av to smertepumper er mer ressurskrevene og en noe større belastning for pasientene, men alternativet ville vært en åpen studie. Resultatene fra studien vil kunne påvirke både klinisk praksis og internasjonale retningslinjer for bruk av smertepumper hos palliative kreftpasienter.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Magnus Fredheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Siri Steine

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Jurate Saltyte Benth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Torstein Hagen Micheleet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Espen Klingenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »