Cristin-prosjekt-ID: 2530546
Sist endret: 19. januar 2022, 21:38

Cristin-prosjekt-ID: 2530546
Sist endret: 19. januar 2022, 21:38
Prosjekt

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

prosjektleder

Øystein Gilje
ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Multimodalitet • Elevvurdering • Digitalisering for læring • Kunnskapsløftet • Digitalisering i skolen • Vurdering for læring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 15. mai 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å styrke læreres vurderingskompetanse i arbeidet med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sine faglige kompetanser gjennom lyd, bilder, levende bilder, tekst og design. Funn fra prosjektets første fase viser at elever i kommuner som har innført 1:1 teknologi (PC eller iPad), i økende grad demonstrerer sin kompetanse gjennom produksjon av slike multimodale tekster. Prosjektet er viktig for å forstå og utvikle nye vurderingspraksiser i situasjoner hvor lærere gir tilbakemelding på elevenes kompetanse, uttrykt gjennom multimodale tekster. Slik bidrar prosjektet internasjonalt og nasjonalt med forskningsfunn på området formativ vurdering, ofte omtalt som elevinformert undervisning i digitale læringsmiljø. I prosjektet skal forskerne først generere innsikt i hvilken lærings- og vurderingskultur som har etablert seg i Bærum kommune, der omlag 17000 elever og nærmere 3000 lærere arbeider med nettbrett (iPad). Prosjektet samler også inn data (elevprodukter og elevintervjuer) i to andre kommuner som bruker henholdsvis Google Workspace og Microsoft 365. Basert på analysene skal det utvikles modeller for god vurderingspraksis. Disse modellene og prinsippene skal prøves ut i Bærumskolen før de spres og lanseres nasjonalt.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å øke innsikten om elevenes læringsprosesser på ungdomsskoler der alle elever arbeider på iPad. De siste årene har en betydelig del av elevene i norsk skole fått sin personlige datamaskin eller nettbrett. Dette har ført til en økt produksjon av multimodale tekster, som er satt sammen av tekst, lyd og bilde. Gjennom den forskningsbaserte kunnskapen i prosjektet skal det etableres et språk og en kultur for formativ vurdering av multimodale tekster. Basert på observasjoner og intervjuer utvikles modeller for god vurderingspraksis etter prinsipper fra design based research. Innovasjonsdelen av prosjektet er todelt. For det første utvikles det en intervensjon ved at begreper og modeller blir implementert i læreres vurdering av multimodale tekster i bærumskolen. For det andre formidles kunnskapen om hvordan lærere gir tilbakemelding med utgangspunkt i intervensjonen nasjonalt gjennom nettsiden kompetanse.udir.no. Her blir det publisert en nettressurs som kan brukes for alle lærere i norge i forbindelse med kompetanseutvikling og etterutdanning.

Metode

Design based research

Utstyr

Ikke relevant

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øystein Gilje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Eli Tronsmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2