Cristin-prosjekt-ID: 2530951
Sist endret: 20. januar 2022, 23:08

Cristin-prosjekt-ID: 2530951
Sist endret: 20. januar 2022, 23:08
Prosjekt

Evaluation of a Norwegian model of an Intensive Habilitation Program for young Children with early Brain Damage – a multicentre Randomized Controlled Trial.

prosjektleder

Jon Sverre Skranes
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi

Emneord

Foreldre og funksjonshemmede barn • Cerebral parese • Hjerneforskning • Trening

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluation of a Norwegian model of an Intensive Habilitation Program for young Children with early Brain Damage – a multicentre Randomized Controlled Trial.

Tittel

PIH Multi - Intensiv trening av barn med tidlig hjerneskade - en nasjonal, multisenter effektstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Aktuelle forskningsprosjekt vil måle effekten av et intensivt habiliteringsprogram for små barn med alvorlig tidlig hjerneskade på barnetstilpasningsdyktighet og motoriske, språklige og sosiale funksjon og på foreldrenes grad av kompetanse, mestringsevne (empowerment)og stressnivå. I denne randomiserte kontrollerte studien (RCT) vil 90 barn bli inkludert i et prosjekt med varighet 24mnd for hvert enkeltbarn, hvor halvparten av barna vil motta intensivert habilitering av 12 måneders varighet det første året, mens den andre halvpartengjennomgår intensivprogrammet i det andre året. Standardiserte måleverktøy for å dokumentere effekt av intensivprogrammet vil blibrukt som primære utfallsmål. Intensivtilbudet vil bli gitt for barn i alle helseregionene og vil foregå ved Sørlandet sykehus i Kristiansand,Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, St Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Allebarnehabiliteringstjenestene i Norge vil rekruttere barn til prosjektet, som inkluderer 2 PhD-prosjekter - ett som skal se på effekter avintensivprogrammet hos barnet, og ett som skal se på foreldreeffekter. Resultater fra dette nasjonale multisenter prosjektet gir en unikmulighet for å skaffe ny kunnskap om effekten av en norsk modell av intensiv habilitering for førskolebarn med tidlig hjerneskade.Resultatene vil kunne ha stor betydning for hvordan vi gjennomfører og organiserer evidensbaserte intervensjonsprogrammer for dissebarna og vil også gi ny kunnskap om hvordan man kan støtte, lære opp og styrke foreldre med en slik utfordring. Hvis denne norskemodellen, som allerede har vært en klinisk tjeneste ved noen få sykehus i Norge, i denne studien gir ønskede resultater, vil den kunnedanne et viktig grunnlag for bred implementering i alle helseregioner i Norge til alle førskolebarn med alvorlig hjerneskade.

Metode

Disse barna rekrutteres til studien fra lokal barnehabiliteringstjeneste (HABU) og tilhører en pasientgruppe som vil få videre oppfølging ilokal HABU og i førstelinjetjenesten etter gjennomført studie. Etter gjennomført studie, dvs. etter gjennomført treningsperiode, vil det bliutarbeidet en klinisk rapport som beskriver innholdet i treningsprogrammet, hvilke mål som er oppnådd, og råd om tiltak og behandlingvidere. Treningsperioden inkluderer jo flere hjemmetreningsperioder slik at det under prosjektperioden er en tett dialog mellomfagfolkene på treningssentraene, foreldrene og fagfolk i førstelinjetjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Sverre Skranes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Lise Høyland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Ida Eline Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Kristian Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Rannei Sæther

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »