Cristin-prosjekt-ID: 2531873
Sist endret: 27. januar 2022, 18:49

Cristin-prosjekt-ID: 2531873
Sist endret: 27. januar 2022, 18:49
Prosjekt

Enabling Highly Automated Cross-Organisational Workflow Planning

prosjektleder

Ka I Pun
ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 326249

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2021 Slutt: 31. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Enabling Highly Automated Cross-Organisational Workflow Planning

Populærvitenskapelig sammendrag

Automating workflow planning is one of the most crucial digital transformation activities. Planning cross-organisational workflows requires knowledge from multiple domains. In addition, it requires an overview of how these workflows interact with each other. Existing computer-assisted tools usually lack domain-specific knowledge and flexible support for cross-organisational processes, and very often do not take the actual experience of the workflow participants into account to detect potential bottlenecks in the workflows. Therefore, workflow planning is still largely a manual process relying on human experts, e.g., in hospitals and large enterprises.

The ultimate goal of the project, CROFLOW, is to devise a new methodology to automate cross-organisational workflow planning and revisioning, which will eventually contribute to a successful digitalisation in both public and private sectors in the future. To achieve this goal, CROFLOW aims at developing an innovative model-driven methodology to capture and analyse the interactions between workflows, and to extract workflow participant experience. The accompanying analyses and tool support will contribute to automated planning for cross-organisational processes.

CROFLOW will collaborate with Uppsala University (Sweden) and University of Lübeck (Germany) to bring together theoretical and experimental methods to tackle the identified research challenges. The final outcomes of the project will be evaluated through a case study taken from the healthcare domain (provided by the Department of Pathology, Haukeland University Hospital), where almost all processes are cross-functional or cross-organisational.

The project’s approach represents a potential breakthrough of the existing techniques for cross-organisational processes. The success of CROFLOW will result in substantial positive impacts on planning practice.

Vitenskapelig sammendrag

Workflow planning is one of the most crucial digital transformation activities. Planning cross-organisational process workflows requires knowledge from multiple domains. In addition, it also requires an overview of how these workflows interact with each other wrt. the dependency on both shared resources and on execution order. Process-Aware Information Systems are commonly used in both private and public sectors to manage planning. However, they usually lack domain-specific knowledge and flexible support for cross-organisational processes, and very often do not consider actual experience of the workflow participants, which may help detecting potential bottlenecks in the workflows. Therefore, workflow planning is still largely a manual process relying on human experts.

The project aims at providing decision support for optimising workflow planning for cross-organisational processes and participant experience, based on abstract executable models. With the critical task dependencies specified by the planners, it automates the coordination of tasks and resources within individual concurrent workflows in a cross-organisational process, such that the synchronisation and revisioning of these concurrent workflow models across organisations can be done automatically. In addition, it uses the participant experience to uncover potential bottlenecks in existing workflows to assist future replanning.

The main contributions of CROFLOW are to provide automation for coordination of tasks and resources, bottleneck discovery, and dynamic revisioning for concurrent workflow models, which consequently are used to provide decision support for optimal workflow planning and participant experience. The project’s approach represents a potential breakthrough of the existing techniques for cross-organisational processes. The success of CROFLOW will result in substantial positive impacts on planning practice in both public and private sectors.

Tittel

Muliggjøring av høyt automatisert tverrorganisatorisk arbeidsflytplanlegging

Populærvitenskapelig sammendrag

Automatisering av arbeidsflytplanlegging er en av de viktigste digitale transformasjonsaktivitetene. Å planlegge arbeidsflyt på tvers av organisasjoner krever kunnskap fra flere domener. I tillegg kreves det oversikt over hvordan disse arbeidsflytene samhandler med hverandre. Eksisterende datamaskinassisterte verktøy mangler vanligvis domenespesifikk kunnskap og fleksibel støtte for prosesser på tvers av organisasjoner, og de tar ofte heller ikke den faktiske opplevelsen til arbeidsflytdeltakerne i betraktning for å oppdage potensielle flaskehalser i arbeidsflytene. Derfor er arbeidsflytplanlegging fremdeles i stor grad en manuell prosess som er avhengig av menneskelige eksperter, f.eks. på sykehus og store bedrifter.

Det endelige målet med prosjektet, CROFLOW, er å utvikle en ny metodikk for å automatisere planlegging og revidering av arbeidsflyter på tvers av organisasjoner. Dette vil kunne bidra til en vellykket digitalisering i både offentlig og privat sektor i fremtiden. For å nå dette målet tar CROFLOW sikte på å utvikle en innovativ modelldrevet metodikk for å fange og analysere interaksjonene mellom flere arbeidsflyt og for å trekke ut deltakeropplevelser fra arbeidsflyt. De medfølgende analysene og verktøystøtten vil bidra til automatisert planlegging for tverorganisatoriske prosesser.

CROFLOW vil samarbeide med Uppsala University (Sverige) og University of Lübeck (Tyskland) for å anvende teoretiske og eksperimentelle metoder for å takle de identifiserte forskningsutfordringene. De endelige resultatene av prosjektet vil bli evaluert gjennom en casestudie hentet fra helsevesenet (levert av Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus), der nesten alle prosesser er tverrfunksjonelle eller tverrorganisatoriske.

Prosjektets metodikk representerer et potensielt gjennombrudd i forhold til eksisterende teknikker for tverrorganisatoriske prosessor. Suksessen til CROFLOW vil kunne resultere i betydelige positive konsekvenser for planleggingspraksis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ka I Pun

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Cost Analysis for an Actor-Based Workflow Modelling Language.

Ali, Muhammad Rizwan; Pun, Violet Ka I. 2021, Springer. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Towards a Resource-Aware Formal Modelling Language for Workflow Planning.

Ali, Muhammad Rizwan; Pun, Violet Ka I. 2021, Springer Nature. UIO, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Cost Analysis for an Actor-Based Workflow Modelling Language (Technical Report).

Ali, Muhammad Rizwan; Pun, Violet Ka I. 2021, HVLRapport
1 - 3 av 3