Cristin-prosjekt-ID: 2532920
Sist endret: 3. februar 2022, 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 2532920
Sist endret: 3. februar 2022, 14:56
Prosjekt

Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet - Prosjektplan for forskningskart

prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Holdninger til sykefravær • Sykefravær

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
2221077000
Sted
Rigmor Berg

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. september 2021 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet - Prosjektplan for forskningskart

Populærvitenskapelig sammendrag

Sykefraværet blant norske arbeidstakere er høyt, sammenlignet med andre land. Den nåværende Inkluderende Arbeidsliv (IA)-avtalen har som mål å redusere sykefraværet i Norge.

I 2021 publiserte Folkehelseinsituttet et forskningskart om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet. Det er nå et behov for et oppdatert forskningskart med bredere inklusjonskritere og uten tidsavgringer på lengden av sykefravær. Hensikten med oppdateringen er å gi en bredere oversikt over kunnskapsgrunnlaget om tiltak, tilnærminger, tilbud eller virkemidler for å redusere sykefravær, samt å avdekke eventuelle kunnskapshull.Et forskningskart er en type systematisk kunnskaps-oppsummering som sorterer og synliggjør den til-gjengelige forskningen om en bred problemstilling. Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk i bibliografiske databaser og andre relevante kilder.  To forskere vil parvis, og uavhengig av hverandre, vurdere referansenes titler, sammendrag og fulltekster opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Vi vil kode studiene vi inkluderer i det digitale verktøyet EPPI-Reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt, nettbasert forskningskart.

Tittel

Research on measures to reduce workplace sickness absence - Protocol for evidence and gap map

Populærvitenskapelig sammendrag

The rate of sickness absence among Norwegian workers is high relative to other countries. The current national letter of intent regarding a more inclusive working life (‘IA-avtalen’) aims to reduce the number of people in Norway who have sickness absence.In 2021, the Norwegian Institute of Public Health published an Evidence and Gap Map (EGMs) on measures to reduce sickness absence. We aim to update this EGM with broader inclusion criteria and no limitations on the duration of sickness absence. The purpose of the update is to get an overview of the research on interventions, approaches, offers or schemes to reduce sickness absence, and to identify knowledge gaps.

EGMs are a systematic evidence synthesis product that displays the available evidence relevant to a broad research question. We will conduct systematic literature searches in electronic databases. Reviewers will screen retrieved references to assess whether they meet our inclusion criteria. We will code the included studies in the digital tool EPPI-Reviewer in accordance with a predefined framework. We will present the results in a report and as an interactive web-based evidence and gap map.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ashley Elizabeth Muller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Hilde Holthe-FHI

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3