Cristin-prosjekt-ID: 2535037
Sist endret: 25. februar 2022, 10:07

Cristin-prosjekt-ID: 2535037
Sist endret: 25. februar 2022, 10:07
Prosjekt

Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse: en systematisk kartleggingsoversikt - Prosjektplan for en systematisk kartleggingsoversikt

prosjektleder

Trine Bjerke Johansen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Familie • Barnevern • Familieomsorg • Familievernet i Norge, statlig

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
2221077000
Sted
Rigmor Berg

Tidsramme

Aktivt
Start: 24. november 2021 Slutt: 1. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse: en systematisk kartleggingsoversikt - Prosjektplan for en systematisk kartleggingsoversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

En omsorgsovertakelse er en alvorlig hendelse for en familie, og det har store konsekvenser for både foreldre og barn. Foreldre som opplever omsorgsovertakelse har ofte store hjelpebehov som forsterkes ytterligere etter at en plassering har funnet sted. Barnevernet er pliktig å tilby veiledning og oppfølging kort tid etter en omsorgsovertakelse. Relasjonen mellom barnevern og foreldre vil imidlertid ofte være preget av sterk mistro og høyt konfliktnivå. For å sikre best mulig oppfølging av foreldre i etterkant av en omsorgsovertakelse kan det derfor være hensiktsmessig at familievernet tilbyr foreldrene støtte, rådgivning og behandling.

Hensikten med denne oversikten er å kartlegge og synliggjøre forskningen om virkninger av og erfaringer med foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse innen tjenester som tilsvarer det norske familievernet.  

Vi skal utføre en systematisk kartleggingsoversikt (engelsk: scoping review). Det er en type kunnskapsoppsummering som kartlegger og narrativt beskriver eksisterende forskningsgrunnlag på et bestemt temaområde. For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar gjennomføre søk i litteraturdatabaser – som PsycINFO, MEDLINE og Embase. Vi vil inkludere empiriske primærstudier og systematiske oversikter fra år 2005-2022 som omhandler virkninger av eller erfaringer med foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse. Medarbeidere vil utføre utvelgelse av relevante studier i henhold til inklusjonskriteriene. For hver av de inkluderte studiene vil vi hente ut relevant informasjon og vurdere studienes metodiske begrensninger. Funnene vil bli fremstilt med enkle narrative presentasjoner av resultater og konklusjoner.

Tittel

Parental follow-up after child removal: a scoping review - Protocol for scoping review

Populærvitenskapelig sammendrag

Having children placed in public care (child removal) is a serious event, which has major consequences for both parents and children. Parents who experience child removal often have pre-existing assistance- and support needs, which are exacerbated after the child has been placed in public care. The child protective services are obligated to follow-up and offer guidance shortly after a child removal. However, the relationship between child protective services and parents is often marred by mistrust and animosity. To ensure the best possible follow-up of parents after child removal, it may therefore be pertinent for the family counselling services to offer parents support, counselling, and treatment.

The purpose of this review is to map and present the available research on the effects of- and experiences with parental follow-up after child removal within services that correspond to the Norwegian family counselling services (‘familievernet’).

We will perform a scoping review, which is a type of systematic review that maps and narratively describes existing research in a specific knowledge area. To identify relevant studies, a librarian will perform literature searches in relevant databases - such as PsycINFO, MEDLINE and Embase. We will include empirical primary studies and systematic reviews from the years 2005-2022 on the effects of or experiences with parental follow-up after child removal. Researchers will screen relevant studies according to the inclusion criteria. For each of the included studies, we will extract relevant information and assess the studies’ methodological limitations. Results and conclusions from the included studies will be narratively presented.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Bjerke Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Tiril Cecilie Borge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4