Cristin-prosjekt-ID: 2535510
Registrert av: REK Sist endret: 4. mars 2022, 08:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2535510
Registrert av: REK Sist endret: 4. mars 2022, 08:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kort- og langtidseffekt av rehabilitering ved funksjonell nevrologisk lidelse

prosjektleder

Marte Wendel-Haga
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 372916

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2022 Slutt: 31. mars 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kort- og langtidseffekt av rehabilitering ved funksjonell nevrologisk lidelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Funksjonell nevrologisk lidelse (FND), dvs. tilstedeværelsen av nevrologiske symptomer uten en bakenforliggende nevrologisk sykdom er en relativt vanlig årsak til nevrologisk funksjonsnedsettelse. FND med motoriske symptomer kan deles inn i tre hovedgrupper; gangforstyrrelse, lammelse og bevegelsesforstyrrelse. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) ved Sykehuset i Vestfold har landets best etablerte rehabiliteringstilbud for pasienter med FND med motoriske symptomer. Det har tidligere blitt gjennomført en randomisert kontrollert studie (n=60) ved vår klinikk som viser at tverrfaglig rehabilitering kombinert med psykoedukasjon er et effektivt tiltak ved funksjonell gangforstyrrelse (Jordbru et al. 2014). Det foreligger imidlertid lite data om langtidsprognosen ved denne tilstanden, effekten av rehabilitering ved andre typer motorisk FND, prognostiske faktorer og ledsagende symptomer. Med bakgrunn i dette planlegger vi en longitudinell prospektiv studie for kort- og langtidsoppfølging etter rehabilitering med kartlegging av ledsagende symptomer og prognostiske faktorer, i tillegg til motorisk funksjon og livskvalitet. Samlet vil dette bidra til å bedre forståelsen av tilstanden og mekanismer i rehabiliteringsprosessen, og dermed føre til et bedre og mer persontilpasset behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Det vil bli gjennomført funksjonsundersøkelse med standardiserte testverktøy ved innleggelse til rehabilitering, ved utskrivelse og etter et år. Digital egenrapportering innhentes før innleggelse, ved utskrivelse, etter tre måneder, et år, fem år og ti år. Telefonintervju gjøres etter tre måneder, fem år og ti år bl.a. for kartlegging av fysisk funksjon. Data fra Rehabiliteringsregisteret ved KFMR for andre pasientgrupper vil kunne fungere som kontrollmateriale i deler av studien.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Wendel-Haga

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Anika Aakerøy Jordbru

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2