Cristin-prosjekt-ID: 2541903
Registrert av: REK Sist endret: 24. juni 2022, 10:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2541903
Registrert av: REK Sist endret: 24. juni 2022, 10:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

Oksytocinbehandling ved autisme

prosjektleder

Daniel Quintana
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 381497

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2022 Slutt: 4. november 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oksytocinbehandling ved autisme

Populærvitenskapelig sammendrag

Autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser (ASF eller ASD) er en samlebetegnelse for en gruppe nevroutviklingsforstyrrelser karakterisert av kvalitative nedsettelser i sosial interaksjon og kommunikasjon, samt begrensninger i atferd, interesser og aktiviteter. ASD kan føre til nedsatt livskvalitet og interpersonlige vansker, med langtidseffekter på utdanning- og arbeidsoppnåelse. Per dags dato finnes det ingen effektiv og generaliserbar metode å forbedre sosiale ferdigheter i personer med ASD. Forskning har demonstrert den viktige rollen nevropeptidet oksytocin (OT) spiller i modulering av sosial gjenkjenning. Selv om studier på enkelt-administrasjoner har vist at OT kan modulere sosial kognisjon, finnes det fortsatt ikke tilstrekkelig forskning som undersøker effekten av langtidsbehandling med OT i et stort utvalg av ungdom med ASD. Denne kliniske behandlingsstudien vil benytte et dobbelt-blindt, placebo-kontrollert, randomisert, innen-deltaker design. Deltakere vil bli tilfeldig tilordnet til en av to grupper, hvor de vil motta enten oxytocin- eller placebo nesespray som skal administreres to ganger om dagen i 4 uker. Etter en to-ukers utvaskingsperiode vil de motta den alternative behandlingen. Deltakere mellom 12-20 år som oppnår kriteriene til en ASD diagnose i følge ICD-10 vil bli rekruttert. Effekt av behandlingen vil bli målt i laben pre- og post behandlingsperioden via nevrokognitive oppgaver og spørreundersøkelser. Blod og spyttprøver vil også bli innhentet for genetisk analyse.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Daniel Quintana

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Terje Nærland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2