Cristin-prosjekt-ID: 276486
Sist endret: 23. november 2018 15:24

Cristin-prosjekt-ID: 276486
Sist endret: 23. november 2018 15:24
Prosjekt

Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme

prosjektleder

Synnve Schjølberg
ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Finansiering

  • TotalbudsjettNOK 811.117
  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 128134/320

Kontaktinformasjon

Telefon
21078222
Sted
Synnve Schjølberg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 1999 Slutt: 14. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved å vurdere barns bruk av blikk og gester i samhandling med andre kan en allerede mellom 12 og 24 måneder identifisere barn som sannsynlig utvikler autisme eller liknende vansker (alle med en autismespekterforstyrrelse - ASF). En utsetter oftest en grundig undersøkelse av barn med bekymring om kommunikasjonsvansker til lenge etter at en forventer barn skal kunne snakke, mellom 30-36 måneder før en utreder små barn for å muligens ha en alvorlige kommunikasjonsvansker. Ved å vurder barns ikke-språklige kommunikasjon tidlig vil vi undersøke om det er mulig å identifisere barn i høy risiko for alvorlige språk/kommunikasjons problemer lenge før en kan forvente de første ord.

48 barn under 2 ½ år med identifiserte vansker innenfor kommunikasjon og sosial fungering, ble fulgt til de var 3 år.  Barna ble fanget opp via helsestasjonene ved bruk av en 10 spørsmål-sjekkliste om barns bruk av blikk og gester i lek med andre (Non-Verbal Communication Checklist -NVCC). I tillegg til det kliniske utvalget ble de samme 10 spørsmålene brukt i et underutvalg av barn som kom for en vanlig helsekontroll på helsestasjonen i løpet av de første 3 leveår. Resultatene fra denne undersøkelsen, N= 1 247, utgjorde utviklingsnormer for hvordan foreldre flest beskriver barns ikke-språklige kommunikasjonsutvikling. Foreldrene som deltok i dette underutvalget ble kontaktet ca. 10 måneder senere for ytterligere spørsmål om barnets utvikling.

71% av barna i det kliniske utvalget fikk en diagnose innen autismespekteret. De andre barna hadde andre typer utviklingsvansker. Fra 15 måneder av er det svært få barn som ikke mestrer all av ferdighetene spurt om på NVCC-sjekklisten. Barn som skårer moderat høyt på NVCC-sjekklisten når de er 15 måneder, bør følges nøye mht. utviklingsvurderinger for om mulig gi tidlig utviklingsstøtte.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedfokus for studien var å finne tidlige atferdsmønstre som er indikatorer for utvikling av autisme og liknende tilstander (alle med en Autismespekterforstyrrelse - ASF). Sekundært, vurdere nytten av en 10 spørsmål sjekkliste om barnets ikke språklige kommunikasjon mht. å fange opp den gruppen barn som utvikler ASF på et tidlig tidspunkt. Deretter beskrive utviklingsforløpet hos barn med ASF og finne de viktigste faktorene før 2 ½ år som predikerer utviklingen av ASF. Beskrive hvordan generell utviklingsforsinkelse og spesifikke språkvansker er assosiert med symptomutviklingen. Finne normative mål på hvordan foreldre til vanlige barn på mellom 1- og 3 år beskriver tidlig ikke-språklig utvikling (NVCC-sjekklisten). Denne kunnskapen vil bidra til å finne barn på et tidlig tidspunkt og som har en gjennomgripende språk/kommunikasjons forstyrrelser.

48 barn under 2 ½ år som hadde identifiserte vansker innenfor kommunikasjon og sosial fungering, følges fram til de er 3 år.  Barna er fanget opp ved bruk NVCC-sjekklisten. Det normative utvalget består av 1247 barn fra vanlige helsestasjonsundersøkelser. Foreldre fylte ut NVCC-sjekklisten gitt av helsesøster når de kom for vanlig kontroll av barnet sitt ved helsestasjonen. Foreldrene i det normative utvalget ble tilskrevet ca 10 mnd senere for ytterligere spørsmål om barnets kommunikasjonsutvikling.

71% av barna i det kliniske utvalget fikk en diagnose innen autismespekteret. De andre barna hadde andre typer utviklingsvansker. Fire barn fra kartlagt i helsestasjonsundersøkelsen ble identifisert med utviklingsproblemer.

Tittel

Early identification of children with delayed non-verbal communication; autism

Populærvitenskapelig sammendrag

By assessing children's use of gaze and gestures in interaction with others it might be possible to identify who at 12 to 24 months are likely to develop autism or related disorders (all with an autism spectrum disorder -ASD). It is usual to postpone a thorough assessment of children with communicative concern to well after children are expected to talk (between 30-36 months) before investigating possible severe communication disorder. By assessing children's non-verbal communication, we will examine if it is possible to identify children at high risk of pervasive language /communication problems long before one can expect the first words.

 

48 children under 2 ½ years with identified difficulties in communication and social skills were followed until they were 3 years old. The children and families were recruited through well baby clinics using a 10-question check-list about children's use of gaze and gestures in play with others (Non-Verbal Communication Checklist - NVCC). In addition to the clinical sample, the 10 item check-list were used in a subsample of children who came to regular health checkpoints at well-baby clinics throughout the first years in life. The results from this assessment provided developmental norms for how parents typically describe their children's non-verbal communication development (N=1,247). Approximately 10 months later, these parents received further questions about the child's development.

 

71% of the children in the clinical sample received a diagnosis within the autism spectrum. The other children had other types of developmental difficulties. From the well-baby clinic survey it shows that at 15 months of age, there are very few children who did not master all of the skills listed on the NVCC checklist. Children who score moderately high on the NVCC checklist when they are 15 months should be followed more closely with regard to development surveillance and possible early intervention.

Vitenskapelig sammendrag

The main aim of the study were to identify early behavioral patterns that are indicators of the development of an autism or related conditions (all with and Autism Spectrum Disorder - ASD). Secondary, to evaluate the usefulness of a parental completed checklist of 10 questions about the child's non-verbal communication in early identification of ASD. Next, describe the early developmental trajectories in children with ASD and find the most important factors before 2½ years that predict the development of autism. Describe how general developmental delay and language are associated with the symptom development. Describe normative data on how parents of typical children between 1 and 3 years rate their child’s non-verbal communication through NVCC. This knowledge can help professionals identify children early who are on a path of developing a pervasive language /communication disorder.

 

48 children under 2 ½ years who have identified difficulties in communication and social skills were followed until they were 3 years old. The children were identified through using the NVCC checklist. The normative sample consists of 1 247 children (1-3years old) recruited at their regular healthcare check-ups. Parents completed the NVCC checklist provided by the well-baby nurse when they came for regular healthy baby visit. The parents in the normative sample were contacted approximately 10 months later for further questions about the child's language and communication development.

 

71% of the children in the clinical sample received a diagnosis within the autism spectrum. The other children had other types of developmental difficulties. Four children from the normative well-baby clinic survey were identified with developmental problems.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Synnve Schjølberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Early development in autism.

Schjølberg, Synnve. 1999, Autism. DNA to daily living. Research and real life – an interdisciplinary approach. FHIVitenskapelig foredrag

Autism spectrum disorder, diagnostic disagreement in a developmental perspective.

Schjølberg, Synnve. 2006, Conference: International Meeting for Autism Research. FHIPoster

Test retest reliability of a screening checklist for Autism spectrum disorders in young children.

Schjølberg, Synnve. 2005, Conference: International Meeting for Autism Research. FHIPoster

A population based study on early detection of Autism spectrum disorders.

Schjølberg, Synnve. 2004, International Meeting for Autism Research. FHIVitenskapelig foredrag

Autisme før og nå - hva skjer?

Schjølberg, Synnve; Helverschou, Sissel Berge. 2002, Autisme i dag. UIOPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »