Cristin-prosjekt-ID: 287790
Sist endret: 27. juni 2014, 12:50

Cristin-prosjekt-ID: 287790
Sist endret: 27. juni 2014, 12:50
Prosjekt

Utfordringer og konflikter i samhandlingen mellom aktørene i individuelt planarbeid - en kilde til økt kompetanse?

prosjektleder

Åshild Slettebø
ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Emneord

Rehabilitering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utfordringer og konflikter i samhandlingen mellom aktørene i individuelt planarbeid - en kilde til økt kompetanse?

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten er å få frem et bredt og variert bilde av hvordan prosesser i arbeid med individuelle planer foregår. Ved å få innsyn i brukers medvirkning i egen rehabiliteringsprosess, definisjonsmakt mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og mellom ulike profesjonsgrupper og etater er formålet å få en bredere forståelse for hva som kan skape spenning og eventuelt konflikt når ulike hensyn må veies mot hverandre. Prosjektet baserer seg på en hypotese om at det eksisterer ulike spenningsforhold i implementering av brukermedvirkning. Det fokuseres på prosesser i etablering og oppfølging av individuell plan, ikke på å velge ut ”konflikt-cases”. Metode: Prosjektets design er kvalitativt, med bruk av casestudier, der utvalgte cases skal følges. Semistrukturerte individuelle dybdeintervjuer av brukere, familie og aktuelle yrkesgrupper som deltar i arbeidet med individuell plan. I tillegg benyttes kvantitativ informasjon ved hjelp av et spørreskjema, administrert som et strukturert intervju, og observasjoner på ansvarsmøter, samarbeidsmøter, planmøter hvor individuell plan er tema. Til sist benyttes skriftlige dokumenter fra prosessene blant annet den individuelle planen, lokale instrukser, møtereferater etc. Relevante case er brukere som har lovfestet rett på en IP i sine rehabiliteringsprosesser og der utarbeidelse av IP er et frivillig tiltak. I utvalget inngår voksne, eldre og deres pårørende samt tjenesteytere fra ulike profesjoner og etater som er involvert i arbeidet med brukers IP. Materialet vil bli analysert ved hjelp av diskursanalyse, tekstanalyse og deskriptiv statistikk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åshild Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Vigdis Helén Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Grete Alve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Birgitta Langhammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elisabet Hellem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »