Cristin-prosjekt-ID: 296271
Sist endret: 1. desember 2014 16:11
Cristin-prosjekt-ID: 296271
Sist endret: 1. desember 2014 16:11
Prosjekt

Identifikasjon av parasitter og andre protister i norsk rå- og rentvann

prosjektleder

Eli Otterholt
ved Timelønnede HV ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Andre

 • Næringsliv

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identifikasjon av parasitter og andre protister i norsk rå- og rentvann

Vitenskapelig sammendrag

Vårt drikkevann blir hyppig undersøkt for tilstedeværelsen av bakterier, for eksempel Escherichia coli. Analysemetodene er enkle og inngår som en del av vannverks ukentlige kvalitetssikringsprosedyrer. Protister omfatter bl.a. alger og protozoer. Disse er ofte celler som ikke danner kolonier på agarmedier og kan dermed ikke lett påvises i rutinetester. Dessuten kan visse grupperinger av protister (for eksempel parasitter) kun finnes i lavt antall, noe som gjør kartleggingen krevende. Påvisning av Giardia i Oslos drikkevann i år og utbrudd av giardiasis i Bergen i 2001 er hendelser som viser at det foreligger for lite viten om protister i vårt rå- og rentvann. Hensikten med prosjektet er å kartlegge forekomsten av protister i vårt drikkevann og deretter å vurdere i hvilken grad protistene representer en helsefare.

Metode

Særegne vekstvilkår og forekomsten i lavt antall nødvendiggjør spesielle påvisningsmetoder for protister. I prosjektets først fase har vi isolert celler fra vannprøver på flere liter. Protister har deretter blitt anriket med bakterier som næringskilder og identifisert ved DNA-baserte analyser. Vi har også lykkes med å rense DNA fra arter som ikke lett lar seg dyrke på bakterier, slik at et stort spekter av mikrober kan nå identifiseres. Sistnevnte framgangsmåte om-fatter teknikkene polymerase kjedereaksjon (PCR), og denaturerende polyakrylamidgele-lektroforese (DGGE) som separerer DNA fra de ulike protistene til identifikasjonsformål

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eli Otterholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Timelønnede HV ved OsloMet - storbyuniversitetet

Colin Charnock

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2