Cristin-prosjekt-ID: 297552
Sist endret: 15. januar 2015 13:15

Cristin-prosjekt-ID: 297552
Sist endret: 15. januar 2015 13:15
Prosjekt

Profesjonsutøvelse og barns deltakelse - Delprosjekt A - Barns deltakelse i barnevernet

prosjektleder

Liv Mette Gulbrandsen
ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 229581

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Profesjonsutøvelse og barns deltakelse - Delprosjekt A - Barns deltakelse i barnevernet

Vitenskapelig sammendrag

Hovedformålet i dette delprosjektet er å finne fram til arbeidsformer som styrker muligheten til å være aktiv deltaker i sitt hverdagsliv for jenter og gutter i kontakt med barnevernet.

Noen av disse barna er i en overgangssituasjon som innebærer store forandringer; for eksempel i forbindelse med plassering i institusjon eller fosterhjem. For andre dreier det seg om å få til en bedre livssituasjon i foreldrehjemmet, eventuelt med støttetiltak fra barnevernet.




Det er inngått samarbeid med Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten om å gjennomføre delprosjektet i et tett samarbeid med to barnevernssentre i Oslo. I delprosjektets første fase vil forskerne være observerende deltakere i virksomheten ved barnevernsentrene. Planleggingen vil omfatte gjennomgang av åtte til tolv saker, med utvalg av barn av begge kjønn, i alder varierende mellom fem og tolv år, og med både etnisk majoritets- og minoritetsbakgrunn.



Et hovedfokus i dette delprosjektet er å utvikle samarbeidsformer som gjør barnet til aktiv deltaker i de profesjonelle prosessene og i sitt hverdagsliv jmfr. Forskningsspørsmål II. Andre sentrale spørsmål i delprosjektet er hvilke spesielle utfordringer som kan oppstå ved utøvelse av barns rett til medbestemmelse i barnevernet; og hva som hemmer utvikling av praksis basert på barns deltakelse og medbestemmelse på dette feltet.


Forskningsdesignet har et deltakende aksjonsforskningsperspektiv som ramme for å drøfte forskningsspørsmålene. Det legges opp til variert bruk av observerende deltakelse fra forskerne, individuelle og kollektive former for samtaler, intervjuer og dialog mellom aktørene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Mette Gulbrandsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Oddbjørg Skjær Ulvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Sissel Seim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Marie Helgeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Karin Haarberg Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »