Cristin-prosjekt-ID: 297743
Sist endret: 2. desember 2014 17:28

Cristin-prosjekt-ID: 297743
Sist endret: 2. desember 2014 17:28
Prosjekt

Genetiske variasjoner hos menn med testikkelkreft

prosjektleder

Trine B. Haugen
ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF
 • Karolinska Institutet
 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2006 Slutt: 31. mars 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetiske variasjoner hos menn med testikkelkreft

Vitenskapelig sammendrag

Det er indikasjoner på at mannlige reproduksjonsproblemer har økt globalt i de siste tiårene. Videre synes det som om Norge er spesielt utsatt med testikkelkreftforekomst på verdenstoppen og dårligst sædkvalitet i Norden sammen med Danmark. Disse tilstandene, samt urogenitale misdannelser, antas i mange tilfeller å ha felles etiologi og kalles med en fellebetegnelse ”Testikulært feilutviklingssyndrom”. Grunnlaget legges sannsynligvis i fosterlivet og antas å være relatert til ubalanse mellom de kvinnelige og mannlige kjønnshormoner, østrogener og androgener. Årsaken til økningen i disse forstyrrelsene er ukjent, men fokus har vært rettet mot hormonforstyrrende stoffer i miljøet. Imidlertid er det mye som tyder på at genetisk predisposisjon er viktig når det gjelder risikoen for å utvikle disse tilstandene. Genetiske variasjoner som forekommer i minst 1% av normalbefolkningen kalles polymorfismer. Vi har tidligere vist at polymorfismer i et gen som formidler virkningen av østrogen, nemlig østrogenreseptor beta, kan ha sammenheng med mannlig fertilitet (Aschim et al., 2005). Vår hypotese er at genetiske variasjoner hos individet har betydning for risiko for reproduksjonsforstyrrelser. Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn. Kunnskap om årsaken til testikkelkreft er mangelfull, men siden forstyrrelser i kjønnshormonbalansen antas å påvirke risikoen kan variasjoner i gener som regulerer virkning og metabolisme av disse hormonene ha betydning for testikkelkreftrisiko. Menn med testikkelkreft har økt risiko for nedsatt fertilitet, også før kreftdiagnosen stilles. I tillegg fører ofte behandlingen av denne kreftformen til redusert spermatogenese. Det er imidlertid stor individuell variasjon i hvordan reproduksjonsfunksjonen påvirkes av terapien, noe som kan skyldes genetiske variasjoner. Kartlegging av disse kan være viktig for å tilpasse behandling til den enkelte pasient og for å forutsi fertilitetsstatus etter behandling. I dette prosjektet skal polymorfismer i gener som regulerer virkning og metabolisme av kjønnshormoner, studeres. Mulige assosiasjoner med testikkelkreftrisiko og evnen til å gjenopprette reproduksjonsfunksjonen etter behandling, skal deretter undersøkes.

Metode

De fleste av polymorfismene vil analyseres ved hjelp av allelspesifikk konvensjonell PCR eller real-time PCR med allelspesifikke prober. Repetisjonslengde-polymorfismer, som CAG og GGN i AR (Aschim et al. 2004), vil analyseres ved sekvensering etter oppformering ved PCR. Metode for analyse av flere av polymorfismene er allerede etablert ved laboratoriet og de andre skal etableres.Sammenheng mellom kliniske og genetiske funn analyseres ved hjelp av statistiske metoder.

Tittel

Genetic variations in men with testicular cancer

Vitenskapelig sammendrag

There is evidence that male reproductive problems have increased globally in recent decades. Moreover, Norway and Denmark has the highest incidence of testicular cancer worldwide, and poorest semen quality in the Nordic countries. These conditions, as well as urogenital malformations, are believed to have common etiology and are proposed to be part of a "testicular dysgenesis syndrome" (TDS). Development of testicular dysgenesis probably starts in utero, and is believed to be related to an imbalance between the male and female sex hormones, estrogens and androgens. The reason for the increase in these disorders is unknown, but the focus has been on environmental endocrine disrupters. However, there is evidence to suggest that genetic predisposition is important when it comes to the risk of developing these conditions. Genetic variations that occur in at least 1% of the normal population are called polymorphisms. Our hypothesis is that genetic variations in the individual affect the risk of developing reproductive disorders. Testicular cancer is the most common cancer among young men. Knowledge of what causes testicular cancer is mostly lacking, but variations in genes that regulate the activity and metabolism of sex hormones could potentially affect the risk. Men with testicular cancer have an increased risk of impaired fertility, even before cancer diagnosis. In addition, treatment of this cancer often causes reduced spermatogenesis. There is considerable individual variation in how reproductive function is affected by the therapy, which may also be due to genetic variations. Mapping of these variants may be important in order to adapt treatment to individual patients and to predict fertility status after treatment. In this project, polymorphisms in genes that regulate the activity and metabolism of sex hormones are studied. Possible associations with testicular cancer risk and the ability to restore reproductive function after treatment shall then be examined.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine B. Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hilde Herning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jorunn Marie Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elin Leirvoll Aschim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Oliwia Witczak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

LH Receptor and 5α-Reductase II Genotypes in Norwegian Men with Testicular Cancer and the Association with Reproductive Hormones after Treatment.

Andersen, Jorunn Marie; Aschim, Elin L; Witczak, Oliwia; Haugen, Trine B.. 2007, Utah-Florence Symposium on the Genetics of Male Infertility : Abstract book. OSLOMETSammendrag/abstract

ASSOCIATION BETWEEN CYP1A1, CYP3A5 AND CYP3A7 POLYMORPHISMS AND TESTICULAR CANCER IN NORWEGIAN MEN.

Kristiansen, Wenche; Aschim, Elin L; Witczak, Oliwia; Andersen, Jorunn Marie; Fossa, SD; Lothe, Ragnhild; Haugen, Trine B.. 2009, Journal of Andrology. OSLOMET, OUSSammendrag/abstract

Spytt skal løse gåten om testikkelkreft.

Haugen, Trine B.; Aschim, Elin L. 2008, OSLOMETIntervju
1 - 3 av 3