Cristin-prosjekt-ID: 297987
Sist endret: 11. mars 2013 22:18
Cristin-prosjekt-ID: 297987
Sist endret: 11. mars 2013 22:18
Prosjekt

Barns omsorgskarrièrer. Barnehagen som et ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års alder

prosjektleder

Anne Greve
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd

Klassifisering

Emneord

Små barn • Barnehage • Hverdagsliv

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2005 Slutt: 1. mars 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barns omsorgskarrièrer. Barnehagen som et ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års alder

Sammendrag

Gjennom HiO`s barnehagestudie er det gjennomført en nærstudie av tilværelsen i 9 barnehager.Formålet har vært å søke å beskrive hva som skjer i barnehagen for barn under tre år. Gjennomå rette et forskningsbasert "blikk" på hverdagslivet, har forskergruppen studert barnehagenesstruktur, pedagogisk innhold, aktiviteter og relasjoner. Analyser/publikasjoner er under utarbeiding; og data analyseres i lys av aktuell internasjonal ognasjonal barnehageforskning. Kunnskap om hvorvidt barnehagens hverdagsliv er meningsfull,omsorgsbasert, trygg og stimulerende for de yngste barna, forutsetter komplekse analyser ogmangefasetterte forståelsesmåter. Kvaliteten i barnehagen er avhengig av institusjonelle rammer,rom, struktur, men ikke minst av relasjonene i barnehagene.Foreløpige analyser viser blant annet at barnehagene i materialet hadde tilnærmet lik dagsrytme.Selv om noen grupper hadde et noe mer detaljert program, virker det som dagsrytmene varganske åpne og at personalet var relativt fleksible i forhold til å følge dagsrytmen. Personalet toki stor grad hensyn til barnas individuelle interesser og behov samtidig som de vektla kollektiveaktiviteter som felles måltider og samlingsstunder. Hva dette har å si for barnas hverdagsliv, er noeav det som nå analyseres.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA og Avdeling for førskolelærerutdanning ved Høyskolen i Oslo som skal bidra til langsiktig kunnskapsutvikling innen barnehage- og barneomsorgsforskning. Det er basert på NOVAs kunnskaper og forskningserfaring innen generell barne- og familieforskning og på HiOs brede kompetanse innen barnehageforskning. Et sentralt virkemiddel for å bringe de to miljøene sammen er en bredt anlagt undersøkelse med to empiriske tyngdepunkter. For det første en undersøkelse av omsorgskarrierer og dagligliv for et strategisk og bredt sammensatt utvalg barn, og for det andre undersøkelser av dagliglivet i et bredt spekter av barnehager for små barn. Samarbeidet skal gi plass for utprøving og videreutvikling av forskningsmetoder som også vil være relevante for barnehagen som praksisfelt. Det empiriske materialet vil være egnet til å belyse en rekke forskjellige temaer. I prosjektbeskrivelsen er det lagt særlig vekt på foreldres omsorgsorganisering og barns dagligliv, på dagligliv i barnehagen og kvalitetssatsing i barnehagen. Det vil bli lagt vekt på å utvikle analyser av kjønnete og etnifiserende prosesser for disse temaene. Anne Greve, førsteamanuensis ved Avdeling for førskolelærerutdanning, HiO, er leder for samarbeidsprosjektet.

Metode

Det er anvendt en mikroetnografisktilnærming; med en kombinasjon av ulike typer dokumentasjon, notater, videoobservasjoner, foto,fokussamtaler med personalet og uformelle barnesamtaler. Studien tilstreber et barneperspektiv,ved at barnas dagligliv står i fokus.Kvalitative nærstudier forutsetter at forskerne går "tett på" de hverdager som studeres. Dettefordrer høy etisk standard, sensitivitet og respekt for de små og store barnehageaktørenesintegritet og personvern. Et viktig siktemål med prosjektet har derfor vært å videreutvikleforskningsmetodologisk/forskningsetisk kompetanse innen barnehageforskning (spesifikt rettet motforskning blant de yngste barna).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Greve

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Nina Winger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Jan-Erik Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Ellen Os

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Brit Johanne Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Kvalitet, medvirkning og etikk.

Winger, Nina. 2008, Barnehagefolk. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Forskning i små barns hverdagsliv i barnehagen: Noen forskningsmetodologiske utfordringer og dilemmaer.

Winger, Nina. 2007, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMETRapport

Om noen valg når forskningen omfatter de minste.

Os, Ellen. 2007, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMETRapport

"Avsluttende kommentarer" i Winger,N(red) : Forskning i små barns hverdagsliv i barnehagen.Noen forskningsmetodiske utfordringer og dilemmaer.

Winger, Nina. 2007, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMETRapport

Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen 2. delrapport fra prosjektet "Barns omsorgskarriere. Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års-alder" HiO-rapport nr. 18.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina. 2008, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMETRapport
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »