Cristin-prosjekt-ID: 299950
Sist endret: 15. januar 2015, 15:18

Cristin-prosjekt-ID: 299950
Sist endret: 15. januar 2015, 15:18
Prosjekt

Helhetlig sykepleie – en utfordring for sykepleiedisiplinen

prosjektleder

Riccarda Hallgard Pfeiffer
ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 24. november 2009 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helhetlig sykepleie – en utfordring for sykepleiedisiplinen

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmål for prosjektet: Utvikle grunnlaget for en teorimodell for sykepleiedisiplinen på basis av metaetikk og metafysikk, med det formålet å skape en innbyrdes sammenheng mellom grunnpilarene sykepleieetikk, -vitenskap og –forskning.
Delmål:
• Frembringe systematisert kunnskap om sentrale sykepleieteoriers metaetiske og metafysiske fundament for å integrere denne viten i grunnlaget for teorimodellen for sykepleiedisiplinen
• Frembringe kunnskap om hvordan begrepene sykdom, lidelse og håp danner et grunnleggende bindeledd mellom sykepleiedisiplinens metanivå og sykepleiedisiplinens grunnpilarer sykepleieetikk, -vitenskap og -forskning
• Frembringe kunnskap om hvordan metaetikk og metafysikk skaper en innbyrdes sammenheng mellom sykepleiedisiplinens grunnpilarer sykepleieetikk, -vitenskap og -forskning
Forskningsområdet omhandler analyser av metaetiske og metafysiske grunnverdier i et utvalg av sykepleieteorier. Analysen danner basisen for utviklingen av en teorimodell ved å integrere analysens resultater. Prosjektet er en idiografisk undersøkelse med fokus på tekstanalyse, hvor primærkilder danner hovedgrunnlaget. Det brukes en hermeneutisk tilnærming til både tekstanalysene og bygging av grunnlaget for en teorimodell.

Metode

Prosjektet er en idiografisk undersøkelse med fokus på tekstanalyse, hvor primærkilder danner hovedgrunnlaget. Det brukes en hermeneutisk tilnærming til både tekstanalysene og bygging av grunnlaget for en teorimodell.

Utstyr

ingen

Tittel

Holistic nursing- an ethical challenge for the nursing discipline

Vitenskapelig sammendrag

The main goal of the project: Developing the fundament for a theory model in the nursing discipline on the base of meta-ethics and metaphysics. The intention is to create an inner coherency between the basic pillars of the nursing discipline: nursing ethics, nursing science and nursing research.
Sub goals:
• Developing systematic knowledge about the meta-ethical and metaphysical base of central nursing theories. This knowledge will be integrated in the fundament of the theory model for the nursing discipline
• Developing knowledge about how the concepts of sickness, suffering and hope constitute a connection between the meta level of the nursing discipline and its basic pillars: nursing ethics, nursing science and nursing research.
• Developing knowledge about how meta-ethics and metaphysics create an inner coherency between the basic pillars of the nursing discipline: nursing ethics, nursing science and nursing research.
The research field is an analysis of meta-ethical and metaphysical basic values in a sample of nursing theories. The analysis creates the basis for the development of a theory model through integrating the results of the analysis. The project is an idiographic examination with focus on the analysis of texts, where primary sources constitute the main fundament. A hermeneutical approach will be used for both the analysis of texts and the developing of the basis for the theory model.

Metode

The project is an idiographic examination with focus on the analysis of texts, where primary sources constitute the main fundament. A hermeneutical approach will be used for both the analysis of texts and the developing of the basis for the theory model.

Utstyr

None

prosjektdeltakere

prosjektleder

Riccarda Hallgard Pfeiffer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1