Cristin-prosjekt-ID: 300227
Sist endret: 13. januar 2015 11:15
Cristin-prosjekt-ID: 300227
Sist endret: 13. januar 2015 11:15
Prosjekt

Geofag i skolen

prosjektleder

Merethe Frøyland
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Geofagdidaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 31. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Geofag i skolen

Vitenskapelig sammendrag

Geofag i skolen Ansvarlig for forskningsprogrammet: Merethe Frøyland, NaturfagsenteretGeofag som skolefag har ikke lang tradisjon verken i Norge eller internasjonalt. Lærerne er usikre på hvordan de skal tolke læreplanen og hvordan de skal vurdere elevene i faget. Utfordringen er å definere en skoletradisjon for geofaget.I arbeidet med å få til en vellykket innføring av geofaget anser Naturfagsenteret geodidaktisk forskning som et svært viktig bidrag. Dette arbeidet vil kunne danne grunnlaget for hvordan faget skal utvikles og ikke minst for dets framtidige eksistens. Naturfagsenteret setter derfor i gang med et 4-årig forskningsprogram innen geodidaktikk: Geofag i skolen.Mål:Vi skal ta utgangspunkt i geotoparbeid og å komme fram til kriterier for god feltundervisningen i geofag. Dette målet skal nås gjennom følgende delmål: 1. Elevens utgangspunkt – å undersøke hvor forberedt eleven er til geotop arbeid i forkant av geofag i Vg 2. Ansvarlig: Pål Kirkeby Hansen, ved Høyskolen i Oslo.2A. Lærers praksis - basert på teori, utprøving og observasjon, sette opp noen suksesskriterier for ”best practice” i geotop arbeid. Ansvarlig: Merethe Frøyland, ved Naturfagsenteret. 2B. Elevens utbytte av lærers praksis – undersøke elevens utbytte av geotop arbeid. Ansvarlig: Stipendiat i geodidaktikk3.Evaluering – ta utgangspunkt i de nasjonale eksamensoppgavene for geofag 2 og analysere elevenes besvarelser og sensorenes vurderinger. Ansvarlig: masteroppgaver.

Metode

Design og metode i min arbeidspakke (1) (skissen er under utvikling):A. Analyse av … lærebøkene vil omfatte alle geofaglige emner i alle relevante læreverk(4,5) i grunnskolen og VG1, med tilhørende lærerveiledninger, anbefalte nettsteder osv. Læreplanverket(9), elementer fra relevante artikler i Handbook(1,2,3) og Knains(7) analysemetoder legges til grunn.B. For å avdekke elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger som utvikles i løpet av GS ... i geofaglige emner(5,9) er hovedkilden TIMSS 2007 8.trinn(6) der geofag var en egen kategori og hadde mange spørsmål. Alle elevsvarene er rettet, og skårene inngår i rapportene(6), men få svarprofiler på geofag spørsmål er publisert. Nå skal alle elevsvarene i geofag gjennomanalyseres og svarprofiler publiseres. For å se hva som skjer videre i GS og VG1, skal et utvalg av elever i VG1 besvare et kritisk utvalg av geofagoppgaver i TIMSS 2007 samt oppgaver tilpasset kompetansemålene i geografi VG1.C. For å avdekke hva lærerne faktisk gjør og hvordan elevene oppfatter det(4,5,9) og liker det faglige innholdet(5,8,9) skal det designes spørreundersøkelser. Siden ressursene er begrenset, må utvalget av elever og lærere også være begrenset. Målet er ikke å kunne generalisere til populasjonene, men som i såkalte ”case studies” og ”analyzing best practices”, å få et rikt tilfang av eksempler. Det må avveies om undersøkelsene skal baseres på intervjuer og/eller spørreskjemaer. Deler av dette kan være grunnlag for en masteroppgave.D. Komparativt element på ett eller flere av Goodlads læreplanområder(4,5,9) skal undersøkes, først og fremst på nordisk plan, hvis ressursene strekker til. Læreplanverket(9) og elementer av analysemetoder fra relevante artikler i Handbook(1,2,3) legges til grunn. Dette kan være grunnlag for en masteroppgave.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merethe Frøyland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Pål Kirkeby Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jardar Cyvin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ane Krogsæter Aarre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »