Cristin-prosjekt-ID: 300743
Sist endret: 7. november 2013 01:08

Cristin-prosjekt-ID: 300743
Sist endret: 7. november 2013 01:08
Prosjekt

Innsikt og brukermedvirkning

prosjektleder

Geir F Lorem
ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Alvorlige psykiske lidelser • Forståelse av psykiske problemer i psykiatrien • Brukermedvirkning • Psykisk helsearbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2010 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innsikt og brukermedvirkning

Vitenskapelig sammendrag

Målsettingen er å beskrive brukere og helsepersonells erfaringer med brukermedvirkning i psykisk helsevern. Vi ønsker også kunnskap om forhold som enten underbygger eller problematiserer brukermedvirkning med særlig vekt på innsikt og sykdomsforståelse. Det empiriske området er personer med alvorlige psykiske lidelser i kommunal og spesialisthelsetjenesten. Forskningen ønsker å avdekke forholdet mellom ønsket behandling og mottatt tilbud blant brukerne, samt beskrive forhold som påvirker brukermedvirkning som a. Sykdomsbevissthet og brukererfaringer, b. Holdninger og praksis blant personalet mht brukermedvirkning. c. Kvaliteten på de terapeutiske alliansene. d. Oppfatninger om helsetilbudet blant brukerne. Disse aspektene blir belyst i hvert sitt delprosjekt. Det å støtte brukermedvirkning vil bidra til en bedre kvalitet på omsorgen for brukere med alvorlige psykiske lidelser ved at de kan få en mer aktiv og deltagende rolle i forhold til avgjørelser som berører egen situasjon.

Metode

DESIGN OG METODE. Både kvalitative og kvantitative metoder blir anvendt. Det empiriske området er personer med alvorlige psykiske lidelser i kommunal og spesialisthelsetjenesten. Det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse med fokus på pasienterfaringer med behandling og med oppfølging på status 1 år senere. Vi kommer også til gå inn i samme empiriske felt med kvalitative undersøkelser som en del av utdyping og utvikling av nye hypoteser. Styrken med den kvalitative delen av prosjektet er at vi å belyse fortellingene og begrunnelser for brukernes erfaringer og ønsker. Kombinasjonen av metoder vil bidra til å sette brukernes og personalets erfaringer i sammenheng med det generaliserte bildet vi finner i den kvantitative delen av undersøkelsen. En viktig målsetting er også å validere bruken av POPEQ i forhold til bruk på pasientgruppen med alvorlige sinnslidelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir F Lorem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Rita Sørly

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet

Vår Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Marit Helene Hem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Aud Obstfelder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs.

Lorem, Geir F; Frafjord, Jartrud Sofie; Steffensen, Marie; Wang, Catharina E.. 2014, Nursing Ethics. UITVitenskapelig artikkel

"The Lady in the Coffin"- Delusions and Hearing Voices: A Narrative Performance of Insight.

Klausen, Rita Kristin; Haugsgjerd, Svein; Lorem, Geir F. 2013, Qualitative Inquiry. UIT, NORDVitenskapelig artikkel

Attuned Understanding and Psychotic Suffering: A Qualitative Study of Healthcare Professionals’ Experiences in Communicating and Interacting with Patients.

Lorem, Geir F; Hem, Marit Helene. 2012, International Journal of Mental Health Nursing. UIT, UIOVitenskapelig artikkel

Hva er innsikt, og hvordan forstår behandlere begrepet?

Lorem, Geir F. 2010, Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk. UITVitenskapelig foredrag

Forskning på innsikt og sykdomsforståelse hos alvorlig sinnslidende.

Lorem, Geir F. 2010, Innsikt og sykdomsforståelse hos alvorlig sinnslidende. UITVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5