Cristin-prosjekt-ID: 302431
Sist endret: 12. mai 2015 14:46

Cristin-prosjekt-ID: 302431
Sist endret: 12. mai 2015 14:46
Prosjekt

TEKNOLOGI OG DESIGN SOM KOMPETANSESKAPER FOR EN FREMTID I NORD

prosjektleder

Dag Atle Lysne
ved SU fakultetsadministrasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 182736

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2007 Slutt: 31. juli 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TEKNOLOGI OG DESIGN SOM KOMPETANSESKAPER FOR EN FREMTID I NORD

Vitenskapelig sammendrag

Mange samfunn i Nord-Norge og Finnmark er nå i inngangen på den største omstillingen i samfunnet noen gang. Dette har sin årsak i at petroleumsaktiviteten i nord vil kunne føre til dramatiske omstillinger som vil kreve høgt kompetente medarbeidere. Skolemotivasjonen har imidlertid vært lav i Nord-Norge historisk sett, noe som særlig gjelder Finnmark. På den annen side har folk i regionen tradisjon for å klare seg godt ved å skape best mulige levevilkår under til dels vanskelige betingelser. Entreprenørskapsrelaterte kompetanser som kreativitet, improvisasjon og initiativ har vært sentrale faktorer i disse prosessene. I dette prosjektet vil vi ta i bruk disse kompetansene ved å arbeide med praktiske prosjekter innenfor teknologi og design. Som en del av arbeidet skal elevene kommunisere til andre de forestillinger og planer de har i tilknytning til prosessen, ting konstruert og forklaringer de har. Mye av denne kommunikasjonen vil foregå på Internett der elever også har kontakt mellom skoler. Målet er at elevene skal bruke og gjøre til sine egne de begreper som er sentrale i den kompetansen som skolen representerer, og videre at de ser behovet for å formalisere den kompetansen de erverver i form av utdannelse. I løpet av prosjektet skal faglærere ved høgskolen sammen med lærerne i de samarbeidende grunnskolene og studenter i praksis danne et nettverk som utvikler fire elevprosjekter. Prosjektene skal være tverrfaglige og rette seg mot kompetansemål knyttet til teknologi og design innenfor naturfag, matematikk og kunst og håndverk etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og 10. årstrinn. Gjennomføringen av elevprosjektene og arbeidet i nettverket skal danne grunnlag for undersøkelser som fokuserer lærere og skolelederes tro på og holdning til teknologi og design og til IKT, elevers faglige begrepsbruk i kommunikasjon med andre, elevers holdninger til og planer for utdanning, og utvikling av lærende prosesser i nettverksarbeidet.
 

Tittel

Technology and design makes the future in North Norway

Vitenskapelig sammendrag

Many communities in North Norway and Finnmark County are now in the beginning of the most extending change in society ever. This is caused by the growing petroleum activity in the northern area which probably will lead to dramatically changes needing high competent collaborators. On the other hand, people in the northern part of Norway has long traditions in managing well by creating best possible living facilities under partly difficult conditions, without spending time and resources on higher education. Competences related to entrepreneurship like creativity, improvisation and initiative have been central in these processes. In this project we will use these competences by working with practical cases within technology and design in student projects. As a part of their projects the students are going to communicate to others their ideas and plans concerning the process, things constructed and explaining their solutions. Much of this communication will be done through Internet where students also will have contact between schools. The aim is that the students will use, and make to their own, some of the school scientific phrase central in the technology syllabus, and further on that they will be aware of the need for formalizing the competence they acquire. The research group at our University College together with the teachers at the cooperating primary schools and teacher training students, are going to develop several technology related student projects. These will be run on several schools in Finnmark County, and hopefully one or two of them can be run in primary schools collaborating with Margareth Lloyd at Queensland University of Technology. We will include students from year 4 to year 10 and technology and design will be connected to science, maths and arts. The research part will focus on teachers’ and school leaders’ belief in and attitude to technology and design and ICT, students’ use of conceptions in communication with others, and students’ attitudes to and plans for education.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Atle Lysne

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved SU fakultetsadministrasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bjørn Tore Esjeholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Liv Byrkjeflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Birgitte Bentsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Saeed Manshadi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »