Cristin-prosjekt-ID: 303328
Sist endret: 18. november 2014 13:11

Cristin-prosjekt-ID: 303328
Sist endret: 18. november 2014 13:11
Prosjekt

PhD thesis: Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses.

prosjektleder

Marit Helene Hem
ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 15. september 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PhD thesis: Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses.

Sammendrag

Akuttpsykiatri er en av helsevesenets mest lukkede og kritiserte virksomheter. Kritikken har blant annet vært rettet mot mangelfull omsorg. Marit Helene Hem har i sin doktoravhandling undersøkt sykepleieres omsorg. Hun har deltatt som forsker i hverdagslivet på lukket akuttavdeling hvor de fleste pasienter er tvangsinnlagt for psykotiske lidelser. Hem har hatt et systematisk og langvarig fokus på måter sykepleiere utfører og snakker om omsorgsarbeid på. Datamaterialet holdes opp mot den tradisjonelle forståelsen av sykepleie, det vil si det overordnede idealet om at sykepleie er uegennyttig omsorg til det beste for de som er syke og lidende. Gjennom delstudier går Hem inn på utvalgte prinsipper for god sykepleie. Hun spør eksempelvis om tillit er det som først og fremst kjennetegner relasjoner mellom sykepleiere og pasienter i akuttpsykiatri. Hun utforsker idealet om å balansere mellom nærhet og avstand i forholdet til pasienter. Videre undersøker hun om sykepleiere virkeliggjør den etiske normen om barmhjertighet. Hovedkonklusjonen er at sykepleiens tradisjonelle omsorgsidealer er lite treffende for hverdagen i akuttpsykiatri. Måter å tenke om sykepleiearbeidet er idealistisk og idylliserende. Idealet om sykepleie som nestekjærlighet uten hensyn til sykepleieres egne interesser og behov står i kontrast til virkeligheten. Den faglige selvforståelsen tilslører at omsorg også er makt og kontroll. Dermed oppstår et uheldig misforhold mellom idealer og realiteter. For å skape et bedre samsvar mellom yrkesidealer og hverdagspraksis tar Hem til orde for en revidering av yrkesidealer i psykiatrisk sykepleie. Hun argumenterer for at omsorg fremdeles bør være kjernen i sykepleie, men omsorgsforståelsen bør nyanseres. Hem introduserer idéen om moden omsorg etter inspirasjon fra feministisk etikk. Idéen om moden omsorg inkluderer hensynet til både pasienters og sykepleieres interesser, samt forståelsen av at omsorg også er og bør være legitim makt og kontrollutøvelse.

Vitenskapelig sammendrag

This dissertation has emerged from an involvement in the controversial topic of what constitutes the distinctive character of psychiatric nursing. There is a widespread notion that nursing should be characterised as altruistic actions of care. Do the experiences of patients and nurses reflect this notion of care, and does it represent an appropriate professional self-conception for the individual nurse as well as for nursing as a profession? These questions are at the core of the empirical studies conducted for this dissertation and for the discussion of principles of care. The focus for the collection of empirical material in two locked wards in acute psychiatric departments has been placed on interaction between patients and psychiatric nurses. Participant observation and interviews with patients and nurses were used as research methods. The dissertation consists of six articles that address fundamental principles for nurse-patient interaction. The empirical data show that the nursing practice is full of challenges and that the nurses do not manage to live up to what good psychiatric nursing is supposed to be like. The notion of altruistic care conceals the demanding nature of acute psychiatry; it may, moreover, serve to idealise and camouflage the exercise of power and is liable to afford immunity to criticism. The question arises, whether the altruistic notion of care that prevails in the nursing profession ought to be revised. Mature care is proposed as a possible alternative. Inherent in the concept of mature care is an idea of the importance of the nurses’ balancing their own needs and interests against those of the patients. By also considering the caregiver’s interest, the idea of mature care provides an opportunity to incorporate perspectives of power, including the complex interconnections between power and care. The dissertation argues for the necessity of increasing the space for critical reflection, with a view to developing concepts of care within the profession.

Metode

Deltagende observasjon
Individuelle kvalitative intervjuer
Fokusgruppeintervjuer

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marit Helene Hem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Kristin Margrete Heggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for helsefag ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Per Nortvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Knut W Ruyter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk, Region Sør og Øst ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4