Cristin-prosjekt-ID: 305532
Sist endret: 26. juni 2014 17:31
Cristin-prosjekt-ID: 305532
Sist endret: 26. juni 2014 17:31
Prosjekt

Barnehagebygg - materialitet,lek og læring (2010 - 2011)

prosjektleder

Bente Fønnebø
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Egen institusjon

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Humaniora

Emneord

Tekologi og design • Pedagogikk - Utdanning • Bygg og anlegg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. april 2010 Slutt: 1. juli 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagebygg - materialitet,lek og læring (2010 - 2011)

Sammendrag

Med bakgrunn i tildelte såkornmidler fra TDM og såkornmidler fra KLOK ble det i 2010 dannet et nytt avdelingsoverskridende samarbeid mellom Ingvil Øien ved Helsefag, Christian Nordahl Rolfsen ved Ingeniørutdanningen og Bente Fønnebø, Aslaug Andreassen Becher og Randi Evenstad ved Lærerutdanningen og internasjonale studier. Medarbeidere i "Rom for en ny barnehage- intensjoner og realisering" (Ferruh Øzalp og Nanna Due - LUI) videreføres inn i prosjektet "Barnehagebygg" forutsatt FoU tildeling. Den avdelingsovergripende forskergruppe,ledes av professor Karl Erik Høyer.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets innhold og problemstillinger er av tverrfaglig karakter og ligger i møtet mellom en ny barnehagearkitektur og ideer om et alternativt pedagogisk innhold i barnehagen. Spørsmålet om nye barnehagebygg må både ses i lys av endringer i vårt samfunn og i lys av andre pedagogiske ideer enn de som hittil har dominert tenkning om barnehagens innhold og utforming i Norden.
Dette prosjektet bygger på erkjennelsen av at barnehagen både som samfunnsinstitusjon og som bygning er i endring. Fra at barnehagen for 20-30 år siden var et marginalt tilbud til noen få ses institusjonen nå mer og mer som en viktig del av utdanningssystemet der problemstillinger som dreier seg om like muligheter for alle og sosial utjevning (St.meld. 16 (2006-2007, St.meld. 41 (2008-2009))er presserende.Barnehagen er i endring på flere måter, den skal huse mange flere barn under 3 år og imøtekomme endrede behov mht åpningstider. Den skal tilby et læringsmiljø for alle barn uansett kulturell bakgrunn eller behov for særskilt hjelp og støtte (St.meld 16, 2006-2007; Barne- og familiedepartementet, 2005). Mål om full barnehagedekking har ført til storstilt utbygging av barnehager i alle landets kommuner. Barnehagebygningens tradisjonelle utforming, med avdelinger utformet etter modell av hjemmet (Korsvoll 1998, Jansen 2000,Nordin-Hultman 2004) er i mange nye barnehagebygg erstattet med mer åpne og fleksible løsninger i ulike varianter av sone og/eller basebaserte planløsninger. I følge Oslo kommunes funksjons- og arealprogram for nye barnehagebygg (2007) skal alle kommunens nye barnehager utformes etter prinsipper for sone/basebarnehager. I Trondheim og i Bergen satses også på alternativ til avdelingsbarnehagen med mer åpne løsninger ’storbysamarbeidet i barnehagesektoren’ (Buvik, 2004).
Prosjektet "Bedre barnehagebygg" -ledet av Bente Fønnebø (Form/LUI)og prosjektet "Rom for en ny barnehage - intensjoner og realisering"-ledet av Aslaug A Becher (ped/LUI) arbeidet høsten 2009 med å klargjøre og avgrense området for videre forskning og strategisøknader. Det ble høsten 2009 gjennomført befaringer, en seminarrekke og en workshop med deltagere fra ulike aktører i barnehagefeltet og arkitekter. Det ble innsendt strategisøknad fra begge prosjekter. I 2010 er det startet et nytt samarbeid under ledelse av prosfessor Karl Georg Høyer ved forskningsprogrammet TDM Teknologi,design og miljø,Høyskolen i Oslo. Samarbeid og tilknytting til forskningsprosjektet "Det gode skolebygg" og 'storbyprogrammet' er etablert. Samarbeidsrelasjon er opprettet til SINTEF v/seniorforsker Buvik.

Metode

Casestudier i Oslo. Ca 10 konstruktive dialoger med barnehagepersonale,arkitekter og barnehageeiere. Befaringer ('gå-turer') med ulike fagfolk i samtale. Seminarrekke med påfølgende intervju i fokusgruppe. Dokumentstudier. Studiebesøk i sammenlignbare barnehager i London.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Fønnebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ingvil Øien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Christian Nordahl Rolfsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Aslaug Andreassen Becher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Randi Evenstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »