Cristin-prosjekt-ID: 315760
Sist endret: 14. januar 2015 14:20

Cristin-prosjekt-ID: 315760
Sist endret: 14. januar 2015 14:20
Prosjekt

Samarbeidsprosjektet NAV Østensjø og studiet sosialt arbeid ved HiOA

prosjektleder

Anne-Lise Stubberud
ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2010 Slutt: 1. september 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samarbeidsprosjektet NAV Østensjø og studiet sosialt arbeid ved HiOA

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et samarbeid mellom sosionomutdanningen ved HiOA, Fakultet for samfunnsfag for samfunnsfag og både den statlige og kommunale delen av NAV Østensjø. Mangel på praksisplasser, relevans i undervisningen og NAVs utfordringer knyttet til arbeidslinja har vi kombinert i et samarbeidsprosjekt som består av 2 deler: praksisundervisning og et kompetanseutviklingsprosjekt om arbeidsevnevurdering.


Delprosjekt 1: Praksisundervisning:

Vår intensjon er å utvikle en generell modell for praksisgjennomføring. Det vil spare ressurser på sikt, fordi praksisstedet kan bruke modellen neste gang de tar imot studenter og behøver ikke planlegge hver enkelt praksisperiode på nytt. Denne modellen tenkes videreført til samarbeid med andre bydeler. I utviklingen av en praksismodell er det flere sentrale elementer:
a) Struktur og innhold

b) Gruppeveiledning som metode

c) Høgskolens samarbeid med NAV Østensjø om oppfølging av studenter under praksistiden.


NAV Østensjø tar imot 5-6 sosionomstudenter i praksis, med oppstart høsten 2010 for 3. års studenter og for 1. års studenter våren 2011. Studentene er først og fremst tenkt knyttet til arbeidsoppgaver relatert til arbeidsevnevurdering og skal motta sin prosessveiledning i gruppe.


Delprosjekt 2: Kompetanseutvikling for brukermedvirkning og arbeidsmarkedskunnskaper i arbeidsevnevurderinger:

Hovedhensikten med prosjektet er å skape en arena for samhandling mellom praksisfeltet og utdanningen der kunnskap utveksles og kompetanse bygges.

For NAV Østensjø er hensikten å styrke tjenesteutøvelsen ved å bedre brukermedvirkning og utvikle arbeidsmarkedsfaglig kompetanse hos veilederne innen arbeidsområdene Kvalifiseringsprogrammet og Arbeidsavklaringspenger, begge deler sett i lys av å utarbeide gode arbeidsevnevurderinger.

Brukermedvirkning forutsetter gode relasjonelle og kommunikative kunnskaper og ferdigheter, og dette vil være hovedfokuset i prosjektet.
For HiO er hensikten å bidra til kompetansebygging og øke kunnskapen om feltet og dets behov, noe som er en forutsetning for oppdaterte undervisningsopplegg i grunnutdanningen.


Ettersom fagprosjektet handler om både generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter, tenkes en kombinasjon av refleksjonsgrupper og seminar: 2 dagsseminarer og 2 refleksjonsgrupper med 8 møter hver.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Lise Stubberud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ketil Joachim Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon psykisk helsevern ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gunilla Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marianne Neverland Ranger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Lillian Gulla

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »