Cristin-prosjekt-ID: 345614
Sist endret: 17. februar 2015, 15:16

Cristin-prosjekt-ID: 345614
Sist endret: 17. februar 2015, 15:16
Prosjekt

Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser

prosjektleder

Gunhild Tomter Alstad
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2007 Slutt: 30. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet med denne flerkasusstudien er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.

I denne kvalitative kasusstudien utforskes kjennetegn ved tre norske barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser. Andrespråksdidaktiske praksiser forstås i tråd med sosiokulturelle teorier som situerte, observerbare andrespråksdidaktiske hendelser og barnehagelærernes refleksjoner knyttet til arbeidet med andrespråk i disse hendelsene. Formålet er å utvikle ny kunnskap om barnehagen som språklæringsarena, med fokus på barnehagelærernes bruk og forståelse av gode språklæringssituasjoner og hvordan barnas flerspråklighet kommer til uttrykk i arbeidet med andrespråk. Dataene som analyseres, består av videoobservasjoner av interaksjoner mellom barnehagelærere og barn, samt intervju. Ellis' språkopplæringstypologi, Cummins' rammeverk for kognitive og kontekstuelle krav til språkbruk og Garcías rammeverk for flerspråklig opplæring belyser dataene.

Et fellestrekk er at språklæringssituasjoner og arbeidsmåter tilpasses ut fra hvilke behov, både språklig, kognitivt og sosialt, barnehagelærerne mener det enkelte barn har. Forskjellene i praksisene kan knyttes til ulike syn på andrespråkslæring og hvordan barnas morsmål integreres i andrespråksarbeidet. Den ene barnehagelæreren vektlegger sosiale dimensjoner ved andrespråkslæring. Arbeidet med andrespråk integreres i alle situasjoner, og hun modellerer et variert spekter av ulike typer språkbruk. Hun snakker ikke barnas morsmål, men bruker aktivt det språklige mangfoldet på avdelingen for å fremme barnas flerspråklige identiteter. De to andre praksisene kan primært relateres til et syn på andrespråkslæring som utvikling av ferdigheter. Arbeidet foregår i avgrensede, planlagte aktiviteter med vekt på språklig tilgjengelighet og bruk av læringsmateriell. Barnas morsmål brukes hovedsakelig som redskapsspråk for andrespråksutvikling, enten atskilt som parallelle morsmålsaktiviteter eller integrert i aktivitetene. Funnene brukes som utgangspunkt for drøfting av vilkår for barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barn.

Tittel

Pre-school as second language learning environment. A case study of three pre-school teachers’ second language teaching practices

Vitenskapelig sammendrag

 

This explorative case study investigates in depth three Norwegian pre-school teachers' L2 teaching practices in terms of their management of language learning, their language use, and their knowledge, perceptions, and understanding of their second language teaching. The purpose of the study is to shed light on the pre-school as a second language learning environment. One research question concerns the teachers’ preferences as regards language learning settings, and another research question relates to how multilingualism is expressed in their practices. The data consist of interviews and video-recorded observations of teacher-child interactions, and are analysed using Ellis' categorisation of types of language instruction, Cummins' framework for cognitive and contextual demands and Garcías framework for bilingual education.

One common feature in the teachers’ practices is that the teachers facilitate language learning settings according to what they consider as cognitively, linguistically and socially appropriate to each child. The differences relate to both organisational and linguistic aspects. One of the teachers integrates L2 teaching through the whole day, mainly improvised and carried out in informal settings like play and mealtimes. The teacher models a wide range of different language use for the children. Despite not sharing the children’s L1, she uses all linguistic resources available in order to support the children's multilingual identities. Her practices reflect socio-cultural dimensions of L2 development. The other two practices mainly relates to a view of L2 learning as the development of particular language skills. Their L2 teaching takes place in isolated, planned sessions. One of them draws explicit attention to L2 vocabulary through her translanguaging practices and by using teaching materials, whereas the other provides the children with enriched input and clearly separates L1 and L2 teaching. The findings are used to discuss conditions for L2 development in pre-schools.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunhild Tomter Alstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Flerspråklige barns språkutvikling.

Alstad, Gunhild Tomter. 2015, Temadag Styrk Sproget. HINNFaglig foredrag

Flerspråklige barns språkutvikling.

Alstad, Gunhild Tomter. 2014, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds konference om børns sprog. HINNVitenskapelig foredrag

Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.

Alstad, Gunhild Tomter. 2014, NAFO - fokustreff for barnehager. HINNVitenskapelig foredrag

Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.

Alstad, Gunhild Tomter. 2014, Høgskolen i Hedmarks 20-årsjubileum. HINNPoster

Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser.

Alstad, Gunhild Tomter. 2014, Høgskolen i Hedmarks 20-årsjubileum. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 37 | Neste | Siste »