Cristin-prosjekt-ID: 350897
Sist endret: 26. juli 2017 15:18

Cristin-prosjekt-ID: 350897
Sist endret: 26. juli 2017 15:18
Prosjekt

Molecular detection of minimal residual disease (MRD) in breast cancer

prosjektleder

Oddmund Nordgård
ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Onkologi

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 47 80 90 92
Sted
Oddmund Nordgård

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 1998 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Molecular detection of minimal residual disease (MRD) in breast cancer

Populærvitenskapelig sammendrag


 

Vitenskapelig sammendrag

In this project we investigated the prognostic impact of bone marrow (BM) micrometastases in patients with operable breast cancer. Bone marrow aspirates from 192 patients and 26 control women without cancer were examined by quantitative RT-PCR using a multimarker mRNA panel. mRNA levels above the highest normal level were interpreted as presence of BM micrometastases. After  a median of 8 years of follow-up we demonstrated that patients with BM micrometastases both before and after surgery had significantly shorter recurrence-free and disease-specific survival than those without.

Tittel

Molekylærbiologisk påvisning av minimal restsykdom (MRD) ved brystkreft

Sammendrag

Begrepet minimal restsykdom inkluderer alle små forekomster av tumor celler som er igjen i kroppen etter operasjon. Dette inkluderer gjenværende tumor celler i lymfeknutene etter operasjon, samt tumor celler som har spredd seg til beinmargen (BM) og blodet. Det er flere kliniske implikasjoner for påvisning av minimal restsykdom hos brystkreft pasienter: 1.) 20-30% av pasientene som er lymfeknute-negative, ved konvensjonell mikroskopisk påvisning, opplever å få tilbakefall av sykdom innen 5 år. 2.) Påvisning av mikroskopisk sykdom i BM har vist å gi god prognostisk informasjon hos pasienter med tidlig brystkreft. Dette er vist i en stor studie som inkluderte prøver fra 4703 brystkreft pasienter.3.) Lymfeknute-positive pasienter uten BM mikrometastase gjennomgår kjemoterapi som kan være unødvendig. Per i dag får alle lymfeknute-positive pasienter kjemoterapi etter operasjon. Dette til tross for at mellom 60-70% av lymfeknute-positive pasienter med veldig små tumorer (< 2 cm) kan overleve uten behandling. 4.) Påvisning av minimal restsykdom kan brukes til å evaluere effekten av behandling.

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet undersøkte vi om funn av kreftceller i benmargsprøver fra kvinner med opererbar brystkreft kunne fortelle noe om utfallet av sykdommen. Benmarg fra 192 kvinner rekruttert mellom år 1998 og 2000 ble undersøkt med en følsom molekylær metode. Etter lang oppfølgingstid kunne vi konkludere med at kvinner som får påvist kreftceller i benmargen, både før og etter operasjon, faktisk har dårligere prognose enn de øvrige.

Vitenskapelig sammendrag

INTRODUKSJON: En av de viktigste prognostiske faktorene ved opererbar brystkreft er påvisning av tumor celler til lymfeknutene. Det er imidlertid et problem at 20-40% av pasientene som blir karakterisert som lymfeknyte-negative ved konvensjonell mikroskopisk påvisning, og som på bakgrunn av dette ikke får tilbud om kjemoterapi etter operasjon, allikevel opplever å få tilbakefall av sykdom. Dette indikerer at det finnes en hematogen spredningsvei, der tumor cellene entrer blodbanen direkte, i tillegg til den lymfatiske spredningsveien. Flere større studier har vist at tilstedeværelse av såkalte disseminerte tumor celler (DTCs) til beinmargen (BM) er assosiert med tilbakefall av sykdom, og lavere overlevelse. DTCs i BM hos brystkreft pasienter har også blitt vist å inneholde en stor subpopulasjon av celler med såkalte stamcelle-lignende egenskaper. Slike celler antas å spille en sentral rolle i kreftutviklingen. Formålet ved dette prosjektet har hovedsakelig vært å finne sensitive molekylære markører for påvisning av DTCs i BM. Vi har imidlertid også fokusert på påvisning av sirkulerende tumor celler (CTCs) i blod og plasma fra pasienter med opererbar brystkreft siden det er enklere, og mindre smertefullt for pasienten, å avgi en blodprøve istedenfor en BM-prøve.METODE: Strategien vår er å påvise DTCs og CTCs indirekte ved kvantitering av surrogat markører ved real-time PCR. 191 pasienter rekruttert fra 1998-2000 er inkludert i studien. Vi har en median oppfølgingstid på 98 mnd (>8 år). Blod og BM-prøver ble tatt før operasjon, 3 uker etter operasjon og 6 måneder etter operasjon.RESULTATER: 1) Vi har undersøkt den prognostiske verdien av 6 ulike mRNA markører (CK19, hMAM, TFF-1, PDEF, maspin og TWIST1) i pre-operative BM prøver. Av de 6 mRNA markørene som ble undersøkt gav forhøyet nivå av 4 markører prognostisk informasjon i BM. 2) Basert på overlapp mellom 2 av markørene konstruerte vi en multimarkør (MM) bestående av CK19, hMAM og TWIST1 i denne studien. 30/191 (16%) pasienter hadde forhøyet nivå av minst en mRNA markør i BM. Av disse fikk 12 (40%) pasienter systemisk tilbakefall innen median 98 mnd (>8 års) oppfølging. MM predikerte tilbakefall av systemisk sykdom og overlevelse. 3) I denne studien undersøkte vi MM statusen i BM-prøver tatt 3 uker (BM2) og/eller 6 måneder (BM3) etter operasjon hos 154 pasienter. 23/154 (15%) pasienter var DTC-positive i BM-prøvene tatt etter operasjon. Av disse fikk 10/23 (44%) pasienter med persistente DTCs i BM systemisk tilbakefall innen 98 mnd (>8 år) median oppfølging, sammenlignet med 12% blant de uten persistente DTCs. 8 av disse 10 (80%) pasientene døde som følge av sykdoms tilbakefall. Univariat Cox-regresjon viste at DTC påvisning ved alle prøvetidspunktene var sterke faktorer for prediksjon av systemisk tilbakefall. Men påvisning av DTCs i BM`en både før og etter operasjon var en spesielt sterk risikofaktor (HR=9.95). 4) I den siste studien har vi undersøkt om pre-operativ påvisning av DTCs i BM og CTCs i blod og plasma ved bruk av mikroRNA (miRNA) gir prognostisk informasjon, og om miRNA kan brukes som biomarkør for tidlig påvisning av brystkreft. Totalt ble 12 miRNAs undersøkt som kandidat biomarkører. miRNA ekspresjonsprofileringen identifiserte 5 kandidat miRNA`er som var høyt uttrykt i tumor prøver sammenlignet med nivået i BM, blod og plasma fra friske kontroll personer. Ved videre validering ble imidlertid ingen statistisk signifikante assosiasjoner mellom BM, blod og plasma nivået for noen av miRNA`ene og klinisk utfall funnet ved analysering av 14 pasienter med tidlig brystkreft.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Oddmund Nordgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Bjørnar Gilje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Aktiv cristin-person

Kjersti Tjensvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Rune Smaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Satu Oltedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Persistent tumor cells in bone marrow of non-metastatic breast cancer patients after primary surgery are associated with inferior outcome.

Tjensvoll, Kjersti; Oltedal, Satu; Heikkilä, Reino; Kvaløy, Jan Terje; Gilje, Bjørnar; Reuben, James M.; Smaaland, Rune; Nordgård, Oddmund. 2012, BMC Cancer. SUS, UIS, UNIVTEXASVitenskapelig artikkel

miRNA expression profiling for identification of potential breast cancer biomarkers.

Tjensvoll, Kjersti; Svendsen, Kine Netland; Reuben, James M.; Oltedal, Satu; Gilje, Bjørnar; Smaaland, Rune; Nordgård, Oddmund. 2012, Biomarkers. SUS, UoTHSCVitenskapelig artikkel

Mitotic activity and bone marrow micrometastases have independent prognostic value in node positive breast cancer patients.

Gilje, Bjørnar; Nordgård, Oddmund; Tjensvoll, Kjersti; Janssen, Emilius Adrianus Maria; Søiland, Håvard; Smaaland, Rune; Baak, Jan P.A.. 2011, Breast Cancer Research and Treatment. SUS, UIBVitenskapelig artikkel

A small subgroup of operable breast cancer patients with poor prognosis identified by quantitative real-time RT-PCR detection of mammaglobin A and trefoil factor 1 mRNA expression in bone marrow.

Tjensvoll, Kjersti; Gilje, Bjørnar; Oltedal, Satu; Shammas, Victor F.; Kvaloy, JT; Heikkila, R; Nordgård, Oddmund. 2009, Breast Cancer Research and Treatment. SUS, UISVitenskapelig artikkel

Disseminated Tumor Cells in Bone Marrow Assessed by TWIST1, Cytokeratin 19, and Mammaglobin A mRNA Predict Clinical Outcome in Operable Breast Cancer Patients.

Tjensvoll, Kjersti; Oltedal, Satu; Farmen, Ragne Kristin; Shammas, Fuad Victor; Heikkilä, Reino; Kvaløy, Jan Terje; Gilje, Bjørnar; Smaaland, Rune; Nordgård, Oddmund. 2010, Clinical Breast Cancer. SUS, GENA, ROCHE, UISVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »