Cristin-prosjekt-ID: 352261
Sist endret: 7. januar 2014, 15:30

Cristin-prosjekt-ID: 352261
Sist endret: 7. januar 2014, 15:30
Prosjekt

Kjærlighet i landbruket - en risikosport? Ekteskap, samboerskap og skilsmisser i landbruket

prosjektleder

Marit S. Haugen
ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi • Sosiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjærlighet i landbruket - en risikosport? Ekteskap, samboerskap og skilsmisser i landbruket

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om hvorvidt landbrukspar etablerer avtalersom regulerer deres formuesforhold, og hva som skjer i tilfelle samlivsbrudd. Samlivsbrudd ilandbruksnæringa reiser nye og særegne problemstillinger som i forbausende liten grad harvært forskningsmessig belyst.Et credo i landbruket har vært at en generasjon skal overlevere gården i bedre stand enn deselv overtok den i. Individuelle særinteresser må vike. Ved samlivsbrudd trues dette credo.Partner som flytter ut, må ikke ’tappe’ gårdens økonomi, slik at fortsatt drift ikke er mulig.Det betyr at partnere som investerer tid, arbeid og kjærlighet i landbruket kan risikere å gå utav forholdet som den tapende part, i alle fall økonomisk.I ei tid preget av individualisering og frigjøring fra tradisjon og vaner foregår det enomfattende familieendringsprosess. Økning i samboerskap, antall skilsmisser og samlivsbrudder synlige eksempler på denne endringsprosessen. For landbrukshushold er dette en storutfordring da det ikke bare dreier det seg om kjærlighet som tar slutt, men også om heltspesielle rammebetingelser og næringsinteresser. Ekteskap blir omfattet av ekteskapslovensregler, men en del oppretter ektepakt for å regulere sitt formuesforhold på andre måter enn detsom automatisk følger av loven. Mens ekteskap sikrer ektefellene juridisk, er samboerforholdi større grad avhengig av at det inngås avtaler. Nye organisajonsformer som f. eks samdriftergir en ny type utfordring med hensyn til eierskap.Prosjektet tar sikte på:• Kartlegge sivilstatus blant norske bønder (andel gifte, samboende og skilte) ogundersøke om det er forskjeller på større og mindre bruk, i ulike aldersgrupper etc.• Kartlegge hvor vanlig det er blant gifte og samboende å opprette ektepakt ellersamboerkontrakt som ivaretar den enkeltes interesser. Søker de juridisk og økonomiskrådgivning når de etablerer seg som par på gården?• Hva inneholder ektepaktene og samboerkontraktene? Hvordan avspeiler og sikrerektepakter individuelle rettigheter kontra hensynet til ’gårdens beste’. Er det forskjellerom det er kvinne eller mann som har overtatt familiegården? Hvilken posisjon har dentilgiftede på gården og hvordan er hennes/hans bidrag verdsatt?• Hvilke konsekvenser får en skilsmisse/samlivsbrudd i landbruket for ham og henne?Hvilke vurderinger legges til grunn for skilsmisseoppgjøret? Er det slik atektepakter/samboeravtaler gjør oppgjøret enklere og mer rettferdig?

Metode

Ettersom det finnes lite tilgjengelig kunnskap om skilsmisser/samlivsbrudd i landbruket,skisserer vi en eksplorerende undersøkelse, der vi vil benytte ulike datakilder og metodisketilnærminger. I dag kjenner vi ikke til hvor stor andel av bøndene som lever i samboerforhold,da det i landbruksstatistikken opereres med felleskategorien gift/samboer. Ved hjelp avStatistisk sentralbyrå skal vi få gjort kjøringer som gir oversikt over omfanget av samboerskapi landbruket, og hvem det er som velger samboerskap framfor ekteskap. Vi skal også leggeinn spørsmål i Bygdeforsknings survey blant et representativt utvalg norske bønder ”Trender inorsk landbruk” for å få en oversikt over hvorvidt gifte bønder har opprettet ektepakter ogsamboende bønder en samboeravtale. Vi vil også gjøre en innholdsanalyse av ektepakter iBrønnøysundregisteret.Hoveddelen av prosjektet vil være en kvalitativ tilnærming gjennom dybdeintervju medlandbrukspar (gifte, samboere) og landbrukspar som har gått gjennom samlivsbrudd.

Tittel

Love on the farm - a risky business? Marital settlements, cohabiting agreements and divorces in family farms

Vitenskapelig sammendrag

A divorce or a break-up on a family farm is a complex process with potentially disastrous consequences not only to individuals and families, but also to the economic viability on family farms. This project is explorative as there is no research-based knowledge about the extent to and the ways in which Norwegian farmers and their spouses make agreements and handle divorce or break up situations. As the majority of farmers are men, and women generally marry farmers and move to their farm, divorce issues are commonly gender biased. Both, from a gender equality perspective and in terms of the 'sustainability of a family farm' perspective, family break-ups on family farms are a highly relevant issue requiring further exploration. Much of the farm assets might have been in the principal farm owner's family for generations, but a partner might have contributed directly or indirectly for years to their accumulation. Although married couples' formal rights are regulated in law, there is no guarantee that this law sufficiently encompasses the issues that may result from divorces of farming couples. Cohabiting partners are likely to be even more affected by such uncertainties and conflicts resulting from the blend together of assets and associated rights and responsibilities. Marriage settlements or cohabiting agreements are likely to be extremely beneficial to farm couples. Based on the analysis of three sources of data (statistical data, document studies of marriage settlements and qualitative interviews) the project aims to depict the current situation; identify the marital status among all farmers in Norway, identify whether and how farm couples arrange contracts regulating their economic relationships and what happens in case of a divorce or a cohabitation break up. What kind of legal advice do they seek and receive? The project aims to produce knowledge in order to increase awareness in the farm industry itself and competence in counseling services within agriculture.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit S. Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Gro Irene Follo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Brit Logstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Berit Brandth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Skal - skal ikke? Om avtaler og samlivsbrudd i landbruket.

Follo, Gro Irene; Haugen, Marit S.; Logstein, Brit. 2012, RURALISRapport

Farm couple breakup and rural local support.

Haugen, Marit S.; Brandth, Berit; Follo, Gro Irene. 2012, NTNU, RURALISRapport

Relationship breakups among farmers. Handling the separation of love, home and business.

Brandth, Berit; Haugen, Marit S.; Follo, Gro Irene. 2012, 6th ESFR Congress 2012: Families in a changing Europe. RURALIS, NTNUVitenskapelig foredrag

Tøff kjærlighet på landet.

Haugen, Marit S.; Follo, Gro Irene. 2012, RURALISIntervju

Rural social networks and farm couple breakup.

Haugen, Marit S.; Brandth, Berit; Follo, Gro Irene. 2012, XIII World Congress of Rural Sociology. NTNU, RURALISVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »