Cristin-prosjekt-ID: 353687
Sist endret: 15. desember 2014 11:17
Cristin-prosjekt-ID: 353687
Sist endret: 15. desember 2014 11:17
Prosjekt

Risk-based surveillance programmes and early warning systems for efficient detection of threats in the animal food production chain

prosjektleder

Petter Hopp
ved Epidemiologi ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Epidemiologi ved Veterinærinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Finansiering

 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 199614

Klassifisering

Emneord

Infeksjonssykdommer • Storfe • Paratuberkulose • Epidemiologi • Risikobasert overvåking, • Tidlig varsling

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2010 Slutt: 30. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risk-based surveillance programmes and early warning systems for efficient detection of threats in the animal food production chain

Vitenskapelig sammendrag

Norway is currently recognised as having a favourable situation with regard to infectious diseases in animals and a low exposure of health hazards through Norwegian animal products. Increased international trade increases the risk of introduction of infectious diseases and other threats into Norway with a potentially negative impact on human and animal health and on the economy. Good surveillance that enables early detection and rapid response to emerging diseases and other threats is crucial to contain, control or eliminate these threats.This project aims at improving the cost-efficiency of surveillance programs within the food production chain by using a risk-based approach, i.e. by collecting samples from animals, herds or products with a higher risk of being infected or contaminated. Thereby, a more efficient surveillance strategy may be designed. This will be combined with syndrome-based surveillance and developed further into early warning systems. The food production chain of cattle and cattle products will be used as an example and threats to both food safety and animal health will be studied.By using information in Governmental and Industry registers research will be performed to identify appropriate syndromes and risk factors for Norwegian conditions. Methods will be applied to identify events deviating from normal that can be used as warning signals to trigger surveillance activities or early warning messages. The new strategies will be evaluated by their sensitivity, early detection and cost-efficiency.The outcome will be suggestions for new efficient surveillance programmes and early warning systems for cattle and cattle products. Furthermore, the methodological framework that have been developed, will be transferable to other areas of the food production. This will support the Government and the Industry in their efforts to obtain food safety, detect threats at an early stage and in efficient control of animal diseases.

Tittel

Risikobaserte overvåkingsprogrammer og systemer for tidlig varsling for å effektivt oppdage trusler i produksjonskjeden for animalske næringsmidler

Vitenskapelig sammendrag

Norge er ansett for å ha en gunstig situasjon med hensyn på infeksjoner hos dyr og norske dyr utgjør en liten helserisiko for mennesker. Økende internasjonal handel øker risikoen for introduksjon av infeksjonssykdommer og andre trusler som kan gi negative konsekvenser for human helse, dyrehelse og samfunnsøkonomi. God overvåking av dyrepopulasjonene muliggjør tidlig varsling og rask igangsetting av tiltak. Dette er vesentlig for å begrense, kontrollere og utrydde nye sykdommer og andre trusler.Målet for prosjektet er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene innen produksjonskjeden for animalske næringsmildler ved å benytte risikobasert tilnærming, dvs. ved å undersøke prøver fra dyr, besetninger og produkter som har en høyere risiko for å være infisert av et sykdomsagens eller kontaminert av uønskede kjemiske forbindelser. Risikobasert tilnærming vil bli lagt til grunn ved utforming av mer effektive overvåkingsprogrammer. Risikobasert tilnærmingen vil også bli benyttet ved videreutvikling av tidlig varsling systemer ved å kombinere denne tilnærmingen med syndrombasert overvåking. Produksjonskjeden for storfe og storfeprodukter vil bli brukt som et eksempel og trusler med hensyn på mattrygghet og dyrehelse for denne dyrearten vil bli studert.Offentlige registre og storfenæringens egne registre vil bli benyttet for å innhente opplysninger om risikofaktorer og syndromer. Statistiske metoder vil bli benyttet for å identifisere ulike typer hendelser og adferd på gården som avviker fra det normale på gården, i området eller i Norge.. Unormale hendelser og adferd vil utløse intensivert overvåking eller varselsmelding. Alternative overvåkingsstrategier vil bli evaluert ved hjelp av sensitivitetsanalyse, evne til tidlig varsling og kost-effektivitet.Prosjektet vil bidra til etablering av mer kostnads-effektive overvåkningsprogrammer og utvikling av systemer for tidlig varsling av trusler hos storfe og storfeprodukter. I tillegg vil prosjektet utvikle et rammeverk som kan benyttes i andre deler av matproduksjonskjeden. Prosjektet skal bidra til å styrke Norges arbeid i å oppnå trygg mat, oppdage trusler på et tidlig tidspunkt og etablere effektive kontrollsystemer på dyresykdommer.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Petter Hopp

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Epidemiologi ved Veterinærinstituttet

Malin Elisabet Jonsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Epidemiologi ved Veterinærinstituttet

Madelaine Norström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Epidemiologi ved Veterinærinstituttet

Ståle Sviland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet

Olav Østerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Utvikling av systemer for tidlig varsling av smittsomme storfesykdommer ved hjelp av GIS.

Jonsson, Malin; Whist, Anne C ; Liland, Kristian Hovde; Sæbø, Solve; Hardeng, Frøydis; Sviland, Ståle; Østerås, Olav; Norström, Madelaine; Hopp, Petter. 2011, Universitetet for miljø- og biovitenskap. VETINST, NMBUAnnet

Risikobaserte overvåkingsprogrammer og tidlig varslingssystemer for effektivt å oppdage trusler i matvarekjeden for storfe.

Whist, Anne C ; Jonsson, Malin; Liland, Kristian Hovde; Sæbø, Solve; Sviland, Ståle; Hardeng, Frøydis; Østerås, Olav; Norström, Madelaine; Hopp, Petter. 2011, Universitetet for miljø- og biovitenskap. VETINST, NMBUAnnet
1 - 2 av 2