Cristin-prosjekt-ID: 354612
Sist endret: 15. januar 2019 13:10

Cristin-prosjekt-ID: 354612
Sist endret: 15. januar 2019 13:10
Prosjekt

Soga om Sogn og Fjordane

prosjektleder

Ola Svein Stugu
ved Institutt for historiske studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emneord

Regionhistorie

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2011 Slutt: 1. november 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Soga om Sogn og Fjordane

Sammendrag

Prosjektet ”Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane” skal skriva historia til Sogn og Fjordane frå dei eldste tider til i dag. Arbeidet skal enda opp i eit publiseringsklart manuskript til eit verk på fire band. Det skal bli eit forskingsbasert historieverk skrive for den historieinteresserte ålmenta.

Det skal bli ei brei samfunnshistorie frå dei eldste tider til i dag om Sogn og Fjordane. Verket vil både ta føre seg den økonomiske utviklinga, folketalsutviklinga, kulturelle og sosiale tilhøve, administrative endringar og viktige institusjonar i fylket. Det vil stå sentralt å gje ei samlande forklarande framstilling som integrerer ei rekkje sentrale historiske tema.

Eit gjennomgåande perspektiv vil vera samanlikning mellom andre fylke/regionar for å kartleggja særpreg og likskapar, og ikkje minst indre variasjon i fylket. Sentralt vil det òg stå å analysera Sogn og Fjordane som identitetsfellesskap i lys av at det er eit ’ungt’ fylke som fyrst vart oppretta som Nordre Bergenhus amt i 1763 utan å ha vore ei samla eining tidlegare. Dette reiser både viktige spørsmål om indre einskap og spenningar. Viktig vil det òg vera å kartleggja årsakene til og konsekvensane av mangelen på eit historisk sterkt sentrum i fylket. I samanheng med dette vil òg dei ytre kontaktane og dei indre kommunikasjonane i det topografisk utfordrande fylket bli granska.Verket vil vera kronologisk disponert. Dei fire banda er:

1. Frå den eldste tida til 1750 (forfattarar: Harald Endre Tafjord og Harald Johannes Krøvel)

2. Tida frå 1750 til 1875 (forfattar: Anders Timberlid)

3. Tida frå 1875 til 1945 (forfattar: Oddmund L. Hoel)

4. Tida etter 1945 (forfattar: Hege Roll-Hansen)

Historikarmiljøet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har hovudansvaret for prosjektet og ansvaret for band 2, 3 og 4. Historikarmiljøet ved Høgskulen i Volda har ansvaret for band 1. Hovudredaktør og fagleg ansvarleg for prosjektet er professor Ola Svein Stugu (NTNU).

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, HiSF og HVO. Ein viktig bakgrunn for prosjektet er 250-årsjubileet for Sogn og Fjordane fylke i 2013.

Vitenskapelig sammendrag

Regionhistoria "Soga om Sogn og Fjordane" (4 band) er hovudresultatet av forskingsprosjektet ”Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane”, og verket dekkjer soga til Sogn og Fjordane frå dei eldste tider til i dag. Prosjektet gjekk ut på å utarbeide publiseringsklart manuskript til bokverket, som vart lansert 17. oktober 2017. Siktemålet har vore å skrive eit forskingsbasert historieverk for den historieinteresserte ålmenta gjennom å gje ei ei brei samfunnshistorisk framstilling av Sogn og Fjordane frå dei eldste tider til i dag.

Verket er vera kronologisk disponert. Forfattarar er Harald Krøvel og Harald Tafjord (bd. 1, før 1763), Jan Anders Timberlid (bd. 2, 1763-1875), Oddmund L. Hoel (bd. 3, 1875-1945) og Hege Roll-Hansen (bd. 4, etter 1945).

Historikarmiljøet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (Høgskulen på Vestlandet) har hatt hovudansvaret for prosjektet og ansvaret for band 2, 3 og 4. Historikarmiljøet ved Høgskulen i Volda har hatt ansvaret for band 1. Redaktørar er Ola Svein Stugu (NTNU/HiSF, prosjektleiar) og Hans Jacob Orning (UiO/HVO).

Meir informasjon om forskingsprosjektet (HVL)

Meir informasjon om bokverket (Fagbokforlaget)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ola Svein Stugu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for historiske studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hans Jacob Orning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Harald Endre Tafjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen i Volda

Harald Johannes Krøvel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen i Volda

Jan Anders Timberlid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Forretningsmannen og målmannen Henrik Krohn.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2018, Årbok for Sogn. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Store verdiar til liten nytte. Elektrisitetsutbygginga i Sogn og Fjordane før 1940.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2018, Heimen - Lokal og regional historie. HVLVitenskapelig artikkel

"Friluftsliv" i bygdene på 1800-talet?

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2018, Turmagasinet. Sogn og Fjordane Turlag. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Systrond si rolle i norsk historie.

Tafjord, Harald Endre. 2018, Sogn Avis. HVOLeserinnlegg

Soga om Sogn og Fjordane. Det store lærarfylket.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2018, Årleg seminar. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 117 | Neste | Siste »