Cristin-prosjekt-ID: 356909
Sist endret: 25. februar 2016 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 356909
Sist endret: 25. februar 2016 14:56
Prosjekt

Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt - en prospektiv kohortstudie

prosjektleder

Jøran Hjelmesæth
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. oktober 2011 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt - en prospektiv kohortstudie

Sammendrag

Det skal gjøres en sammenligning av langtidseffekten mellom fedmekirurgi og konservativ behandling etter 5 år ved et regionalt kompetansesenter; Sykehuset i Vestfold. Sammenligningen gjelder andel pasienter som fortsatt bruker medisiner mot høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol og som fortsatt har fedmerelaterte følgesykdommer. I tillegg skal det sees på antall og type operasjoner som utføres i oppfølgingstiden i de to gruppene.

Vitenskapelig sammendrag

Det skal gjøres en sammenligning av langtidseffekten mellom fedmekirurgi og konservativ behandling etter 5 år ved et regionalt kompetansesenter; Sykehuset i Vestfold. Sammenligningen gjelder andel pasienter som fortsatt bruker medisiner mot høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol og som fortsatt har fedmerelaterte følgesykdommer. I tillegg skal det sees på antall og type operasjoner som utføres i oppfølgingstiden i de to gruppene.

Metode

Statistiske (kvantitative) analysemetoder. Dette prosjektet vil følge opp en tidligere publisert tverrsnittstudie, hvor 256 konsekutive (fortløpende/påfølgende) pasienter som fikk konservativ behandling sammenlignet med 249 som ble operert. Foruten data fra tverrsnittstudien, vil det samles inn data på kirurgi og komorbiditet (samsykelighet er nærværet av en eller flere sykdommer foruten en primær sykdom) ved hjelp av spørreskjema, journal og data fra Reseptregisteret. Det siste for å sammenligne medikamentbruk det året behandlingen startet med fem år senere. Forskers primære hypotese er at bariatrisk kirurgi er signifikant bedre enn effekten av konservativ behandling i et regionalt kompetansesenter med hensyn til bruk av antihypertensiva, antidiabetika og statiner.

Tittel

Long-term Effect of Treatment for Morbid Obesity (LETMO)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Gunn Signe Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Rune Sandbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3