Cristin-prosjekt-ID: 356912
Sist endret: 23. oktober 2015 10:57
Cristin-prosjekt-ID: 356912
Sist endret: 23. oktober 2015 10:57
Prosjekt

Legemiddelsamstemming ved innleggelse på indremedisinske sengeposter.

prosjektleder

Gløer Gløersen
ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF
 • Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Finansiering

 • Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2011 Slutt: 15. mai 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legemiddelsamstemming ved innleggelse på indremedisinske sengeposter.

Sammendrag

Legemiddelinformasjon ved overføring av pasienter mellom ulike omsorgsnivå er ofte mangelfull og/eller feilaktig. Det finnes ulike systematiske modeller for samstemming av legemiddellister ved overføring til nytt omsorgsnivå i helsevesenet. Helse Sør-Øst RHF har foreløpig ikke tatt i bruk systematiske modeller for samstemming av legemiddellister ved innleggelse på sykehus. Hensikten med denne studien er derfor å undersøke om en slik modell kan benyttes ved ulike sykehus i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet vil gjennomføres ved fem sentra og 50 pasienter fra hvert senter vil inkluderes. Farmasøyt vil gjennomføre legemiddelsamstemming med den hensikt å undersøke om pasientens legemiddelliste ved innleggelse samstemmer med hva pasienten faktisk har brukt før innleggelse på sykehus. Utkommemål er eventuelle avvik i legemiddellistene og klinisk relevans av avvikene.

Vitenskapelig sammendrag

Legemiddelinformasjon ved overføring av pasienter mellom ulike omsorgsnivå er ofte mangelfull og/eller feilaktig. Det finnes ulike systematiske modeller for samstemming av legemiddellister ved overføring til nytt omsorgsnivå i helsevesenet. Helse Sør-Øst RHF har foreløpig ikke tatt i bruk systematiske modeller for samstemming av legemiddellister ved innleggelse på sykehus. Hensikten med denne studien er derfor å undersøke om en slik modell kan benyttes ved ulike sykehus i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet vil gjennomføres ved fem sentra og 50 pasienter fra hvert senter vil inkluderes. Farmasøyt vil gjennomføre legemiddelsamstemming med den hensikt å undersøke om pasientens legemiddelliste ved innleggelse samstemmer med hva pasienten faktisk har brukt før innleggelse på sykehus. Utkommemål er eventuelle avvik i legemiddellistene og klinisk relevans av avvikene.

Metode

Statistiske (kvantitative) analysemetoder. 50 forskningsdeltagere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gløer Gløersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Inge Kjønniksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF

Kirsten Kilvik Viktil

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehusapotek ved Diakonhjemmet sykehus

Niels Espeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Medication discrepancies revealed by medication reconciliation and their potential short-term and long-term effects: a Norwegian multicentre study carried out on internal medicine wards.

Nilsson, Niklas; Lea, Marianne; Lao, Yvonne; Wendelbo, Katherine; Gløersen, Gløer; Mowe, Morten; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik. 2015, European journal of hospital pharmacy. Science and practice. FHI, APOTEKMN, DIAKONSYK, UIO, APOTEKØST, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1