Cristin-prosjekt-ID: 357144
Sist endret: 8. november 2013, 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 357144
Sist endret: 8. november 2013, 14:12
Prosjekt

Kjønnet pleie og omsorg? En institusjonell-etnografisk studie av kjønn i sykepleien

prosjektleder

Marianne Inez Lien
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. oktober 2008 Slutt: 15. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønnet pleie og omsorg? En institusjonell-etnografisk studie av kjønn i sykepleien

Vitenskapelig sammendrag

Både nasjonale og internasjonale studier viser relativt store forskjeller i menns og kvinners håndtering av helse og reaksjoner på sykdom. De siste levekårsundersøkelsene viser at menn har høyere dødelighet enn kvinner, mens kvinner rapporterer flere år med dårlig helse. Ut fra forskning om menns helse ser vi også at maskulinitet kan være en barriere for menn når det gjelder å oppsøke hjelp når kroppen svikter. Flere internasjonale studier viser at menn har en tendens til å trivialisere helseplager. Det er også et økende fokus på pårørendes rolle under sykdom. Både fra helseinstitusjoner og fra politisk hold. Innenfor sykepleien er kjønn lite tematisert til tross for at helseforskningen viser store ulikheter som relateres til kjønn. Siktemålet med dette kvalitative PhD-prosjektet er å utforske hva kjønn kan bety innefor helseinstitusjoner, samt å belyse hvilken rolle kjønn kan ha i praktiserende sykepleieres møter med mannlige pasienter og deres pårørende. Gjennom et utvalg av kvalitative forskningsmetoder (intervju, deltakende observasjon og tekstanalyse) utforskes relasjonene mellom pasient og sykepleier sett fra sykepleieres ståsted. Fokus rettes også mot sykepleieres omsorgs- og opplæringsarbeid mot palliative pasientens pårørende. Prosjektets nedslagsfeltet er et etnografisk feltarbeid på et kreftsenter i Norge.Noen sentrale spørsmål som stilles er: Hvilke uttrykk får sykepleieres forståelse av maskulinitet og den mannlige pasient(en) i møter som er forbundet med krise og sorg, og hvordan håndterer pleierene pasienters opplevelser og reaksjoner på sykdom og behandling? Som metodologisk angrepsmåte benyttes sentrale elementer i Doroty Smiths forskningsprogram Institusjonell etnografi. Pierre Bourdieus begrep om doxa er også sentral i analysen av det empiriske materialet.

Metode

Kvalitativ metode. Institusjonell-etnografi

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Inez Lien

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1