Cristin-prosjekt-ID: 357150
Sist endret: 13. januar 2015, 09:46

Cristin-prosjekt-ID: 357150
Sist endret: 13. januar 2015, 09:46
Prosjekt

Sjangerutvikling i nettavisnyhetene (Ph.d.-avhandling)

prosjektleder

Yngve Benestad Hågvar
ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Nettjournalistikk • Journalistikk • Sjangerteori • Sakprosa • Diskursanalyse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sjangerutvikling i nettavisnyhetene (Ph.d.-avhandling)

Vitenskapelig sammendrag

Sammendrag


Prosjektet undersøker hvordan nettavisenes særegne kontekster bidrar til å forandre nyhetssjangrene i Norge. Med utgangspunkt i kritisk diskursanalytisk teori er målet å avdekke diskursive mønstre i nettnyhetene, prøve å forstå og forklare hvorfor disse mønstrene opptrer, og diskutere hvilken ideologisk funksjon en slik diskursorden kan ha.

 Problemstilling


Nyhetstekster i nettaviser opptrer i andre omgivelser og under andre betingelser enn nyhetstekster i papiraviser. Sjangere og tekstnormer er utviklet for at vi skal kunne skape mest mulig hensiktsmessige tekster i forskjellige situasjoner, og dermed vil en slik forandring i konteksten sannsynligvis føre til at nyhetenes tekstnormer og sjangere også forandrer seg. Hovedproblemstillingen blir derfor:• Hvilke tekstnormer har nettavisene utviklet for å møte de kravene den nye konteksten stiller til nyhetssaker?I et diskursanalytisk perspektiv er det ikke bare viktig hvilke tekstnormer som utvikles for å møte de praktiske utfordringene i den nye retoriske situasjonen. Minst like viktig er det å undersøke hvordan de nye tekstnormene påvirker meningen i tekstene, og hvilke virkelighetsbilder og tankemønstre (diskurser) tekstnormene legger til rette for. Underproblemstillinger blir derfor:• Hvordan kommer tekstnormene til uttrykk gjennom journalistenes språklige, visuelle og auditive valg?


• Hvilke former for sosial handling representerer nettnyhetene?


• Hvilke ideologiske funksjoner kan nettnyhetene tenkes å ha? Dvs. hvilke forestillingsrammer, mellommenneskelige relasjoner og identiteter konstrueres eller opprettholdes gjennom tekstene?


 


Metode


Det er papir- og nettutgavene til VG, Dagbladet og Aftenposten som skal analyseres. Metoden er firedelt: Gjennom en kvalitativ formatanalyse kartlegges mønstre i innholdsseksjonering og paratekster. En form for kvantitativ innholdsanalyse kartlegger systematiske forskjeller i form og innhold mellom papir- og nettsjangrene. På bakgrunn av disse to innledende studiene velges prototypiske nettnyhetstekster ut for kvalitative casestudier. Resultatene suppleres med kvalitative intervjuer med relevante journalister.


 


Kontekst


Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Oslo og Akershus og tilknytta PhD-programmet i medievitenskap og journalistikk ved Universitetet i Oslo. Terje Rasmussen (IMK, UiO) er hovedveileder og Johan L. Tønnesson (ILN, UiO) biveileder. Prosjektet varer fra 1.1.2010 til 31.12.2013.


prosjektdeltakere

prosjektleder

Yngve Benestad Hågvar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Terje Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Johan Laurits Tønnesson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3