Cristin-prosjekt-ID: 358476
Sist endret: 23. november 2013 15:28

Cristin-prosjekt-ID: 358476
Sist endret: 23. november 2013 15:28
Prosjekt

Identitetsbygging og fellesskap gjennom friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet på Riddu Riđđu festivalen

prosjektleder

Bente Ovèdie Skogvang
ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. juli 2010 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identitetsbygging og fellesskap gjennom friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet på Riddu Riđđu festivalen

Vitenskapelig sammendrag

Musikk- og kulturfestivalen "Riddu Riđđu" arrangeres hvert år i Manndalen/ Olmaivahkki i Kåfjord kommune/Gaivuotna sohkan i Nord-Troms. Dette området har ofte vært betegnet som stedet for ”tre stammers møte”, der samer, kvener og nordmenn i lang tid har levd i et multietnisk fellesskap. Det samiske navnet “Riddu Riđđu” kan oversettes til “en liten storm langs kysten”, men kan også ha andre betydninger som “bølger i bevegelse”. Den første Riddu Riđđu festivalen ble startet av unge sjøsamer fra Nord-Troms i 1991, og i 2011 feiret festivalen sitt 20-årsjubileum. Festivalen markerer musikk og kultur i den samiske befolkningen og minoriteter og urfolk fra hele verden. Hvert år er en folkegruppe i hovedfokus, kalt årets nordlige folk. Aktivitetene og underholdningen på festivalen kan deles i to hovedkategorier; musikk og kulturaktiviteter. Kulturaktivitetene inkluderer ”the Indigenous Youth Camp”, Mánáidfestivála /Barnefestivalen, filmvisninger, workshops, seminarer, utstillinger, drama- og danseforestillinger, leker, idretter og utendørsaktiviteter i naturen. Målsettingen for de sjøsamiske ungdommene som startet Riddu Riđđu festivalen i 1991 var blant annet ”å ta tilbake egen sjøsamisk kultur”, samt etter hvert som barnefestivalen kom til ønsket man også å lære barna om dette og at barna skulle ta del i aktivitetene på festivalen.Jeg har fokus på tre tema; hvilke former for fysiske aktiviteter, friluftsliv, lek og idrett er inkludert i festivalen eller arrangeres i tilknytning til festivalen; er disse aktivitetene med på ”å ta tilbake den sjøsamiske kulturen” og eventuelt hvordan vektlegges overføring til barna som deltar på festivalen; og hvordan kan festivalen være med på å skape kulturforståelse på tvers av minoriteter og urfolk bl.a. gjennom fysisk aktivitet på tvers av kulturer og etnisk bakgrunn. Manaidfestivala og The Indigenous Youth Camp og ungdomsfestivalen vil ha hovedfokus i studien. Fysisk aktivitet og friluftsliv eller utendørsliv er spesielt satt i fokus i tilknytning til Manaidfestivala som omfatter aldersgruppen 3 til 13 år og ungdomsfestivalen som omfatter aldersgruppen 13-18 år.

Metode

For å studere dette har jeg gjort feltarbeid under festivalen i en treårsperiode. I 2009 og 2010 gjorde jeg et pilotprosjekt der jeg registrerte alle former for fysisk aktivitet i tilknytning til festivalen, og i 2011 har jeg videreført dette gjennom flere observasjoner, samtaler og intervjuer med ledelse, frivillige, foreldre, barn, ungdom og bygdefolk. Feltarbeidet vil fortsette i 2012 og 2013.

Tittel

Physical activities, friluftsliv, sport and play for Indigenous People and Beyond at the Riddu Riddu Festival

Vitenskapelig sammendrag

Manndalen / Olmaivahkki in the municipality of Kåfjord/ Gaivuotna sohkan far north of the Arctic Circle in Norway hosts every year the “Riddu Riđđu festival”. The name “Riddu Riđđu” roughly means “storm off the water,” or “waves in movement”, and the festival celebrates the music and culture of the Sami, the indigenous people of Northern Scandinavia, and of other indigenous peoples of the world (www.riddu.no). First Riddu Riđđu festival was started by young Sami people from the area in 1991, and celebrates its 20th anniversary in 2011. The goal for the youngsters was to revive their culture and language. The activities and performances at the Riddu Riđđu festival can be divided in two categories; musical activities and cultural activities. The cultural activities, encompasses the Indigenous Youth Camp, the Children’s Festival/Mánáidfestivála, film showings, workshops, seminars, exhibitions, dance performances, games, sports and outdoor activities. ressearch questions asked are: 1. What forms of physical activities, friluftsliv / outdoor life and sports are included in the festival, 2. How are these activities used in the revival of culture and language, and 3. How can the festival create fellowship and cultural understanding between different ethnic groups.

Metode

Fieldwork was carried out at the festival in 2009, 2010 and 2011, and will continue in 2012 and 2013. Through the fieldwork I am studying the different forms of play, games and physical activities included in the Riddu Riđđu Festival.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Ovèdie Skogvang

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1