Cristin-prosjekt-ID: 358569
Sist endret: 23. november 2013 15:34

Cristin-prosjekt-ID: 358569
Sist endret: 23. november 2013 15:34
Prosjekt

Barn og Pultost – en sosiokulturell tilnærming på utvikling av matvaner

prosjektleder

Lilja Elina Kaarina Palovaara Søberg
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2010 Slutt: 31. juli 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn og Pultost – en sosiokulturell tilnærming på utvikling av matvaner

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å vise at endringsprosesser i samfunnet viser seg i barnas måte å forholde seg til mat på. Endringer kan skje på mange måter og på mange ulike nivåer. De kan representere kontinuitet og vaner, eller eventuelt fravær eller brudd på disse.Problemstillingen er operasjonalisert i følgende spørsmål: Hvordan forholder barna seg til pultost i en praktisk situasjon når de smaker, lukter, og lager pultost? Hva vet barna om pultost og hvor har de fått denne kunnskapen fra? Hvordan uttrykker barna seg når de kommuniserer om pultost?Datainnsamlingen skjer i en undervisningsøkt i en vanlig Mat og Helse-time i 9. klasse i en grunnskole. Skolen blir valgt ut strategisk slik at den ligger i innlandsregionen hvor pultost er best kjent og hvor barna kan tenkes å ha noen erfaringer om pultost allerede. På denne måten blir data innhentet fra barnas ”naturlige omgivelser” både når det gjelder pultost og når det gjelder matpedagogiske læringsprosesser. Utvalget består av 12 frivillige elever. Intervensjonen vil foregå på følgende måte: Det arrangeres et to timers møte hvor elevene møter ulike typer pultost. De vil se hvordan andre barn spiser pultost (fotoutstilling) og blir bedt om å kommentere bildene. Elevene blir spurt om hvem de kjenner som spiser /ikke spiser pultost og hvorfor. De får erfare /oppleve pultost ved å lukte og smake på ulike typer pultost og beskrive denne opplevelsen samt diskutere i grupper og velge ut ”dagens best pultost” og begrunne valget muntlig. De vil også få prøve seg i ysting. Til slutt skriver elevene en tekst kalt ”Min Pultost” hvor de individuelt reflekterer over sitt forhold til pultost og forteller hva de vet om pultost, og hvor de har fått den kunnskapen fra. Datainnsamlingsmetoder er deltagende observasjon med videoopptak under intervensjonen og tekstanalyse. Dataanalysen gjennomføres etter Gadamers hermeneutiske sirkel hvor forskerens forforståelse (fordom) og tolkning av innholdet i tekstene og videoopptakene sammen etter hvert danner en forståelseshorisont. Hensikten med analysen er å skape mening i barnas møte med pultost og/eller å forstå barnas opplevelse av pultost ved hjelp av informasjon fra tekstene. Fasene i tolkningsprosessen er naiv lesning, strukturanalyse og helhetstolkning. Meningsbærende enheter kodes og kategoriseres slik at tekstene blir redusert til mer overordede temaer. Til slutt vil man finne ut hvordan teksten kan forstås som svar på problemstillingen.

Metode

Deltagende observasjon. Tekstanalyse.

Tittel

Pultost (a traditional norwegian cheese) and children. A socio-cultural approach to developing og eating habits

Vitenskapelig sammendrag

The purpose of this project is to show that the change processes in society reflected in the children's way of relating to food. Changes can happen in many ways and on many different levels. They can represent continuity and habits, or any absence or violation of these. The problem is operationalized in the following questions: How do the children relate to the cheese in a practical situation when they taste, smell, and make cheese? What do children know about cheese and how they gained this knowledge? How do children express themselves when they talk about cheese?

Metode

Data collection methods are participant observation with video recording during the intervention and text analysis.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lilja Elina Kaarina Palovaara Søberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1