Cristin-prosjekt-ID: 360450
Sist endret: 7. oktober 2014 11:15

Cristin-prosjekt-ID: 360450
Sist endret: 7. oktober 2014 11:15
Prosjekt

En kartleggingsstudie av sykepleiere og vernepleieres kunnskap og ferdigheter i forhold til legemiddelhåndtering på sykehjem

prosjektleder

Wenche Wannebo
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Emneord

Legemiddelkunnskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2010 Slutt: 30. april 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En kartleggingsstudie av sykepleiere og vernepleieres kunnskap og ferdigheter i forhold til legemiddelhåndtering på sykehjem

Sammendrag

Mål for prosjektet: Å få en oversikt over om og på hvilke områder innenfor legemiddelhåndtering til eldre det er behov for kunnskaps- og kompetanseheving blant sykepleiere og vernepleiere som jobber i sykehjemÅ skaffe et godt grunnlag for planlegging og gjennomføring av en intervensjonsstudie (RCT studie) der målet er å sette i verk kompetansehevingstiltak som vil kunne ha dokumenterbar effekt. Forskerspørsmål: Hvilke kunnskaper og ferdigheter (kompetanse) har sykepleiere og vernepleiere i sykehjem innenfor legemiddelhåndtering, og på hvilke områder innenfor legemiddelhåndteringen er det behov for kunnskaps- og kompetansehevende tiltak?

Vitenskapelig sammendrag

Mål for prosjektet: Å få en oversikt over om og på hvilke områder innenfor legemiddelhåndtering til eldre det er behov for kunnskaps- og kompetanseheving blant sykepleiere og vernepleiere som jobber i sykehjemÅ skaffe et godt grunnlag for planlegging og gjennomføring av en intervensjonsstudie (RCT studie) der målet er å sette i verk kompetansehevingstiltak som vil kunne ha dokumenterbar effekt. Forskerspørsmål: Hvilke kunnskaper og ferdigheter (kompetanse) har sykepleiere og vernepleiere i sykehjem innenfor legemiddelhåndtering, og på hvilke områder innenfor legemiddelhåndteringen er det behov for kunnskaps- og kompetansehevende tiltak?

Metode

Det skal gjennomføres en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse blant sykepleiere og vernepleiere på alle sykehjem i Nord-Trøndelag. Spørreskjema utvikles i et samarbeid mellom ansatte på vernepleier-, sykepleier- og farmasiutdanningen samt videreutdanning i aldring og eldreomsorg. Ansatte i praksisfeltet vil også bli trukket inn i dette arbeidet, to sykepleiere/vernepleiere fra Namsos sykehjem bes om å delta. Spørreskjema vil omfatte grupper av spørsmål for alle deler av legemiddelhåndteringen; Legemiddelkunnskap (indikasjon, virkning, bivirkning m.m.), aldringens fysiologi og legemiddelomsetning i kroppen hos eldre, administrering av legemidler, bruk av felleskatalogen og andre informasjonskilder, medikamentregning, dokumentasjon og avviksrapportering. Det gjennomføres en pilotundersøkelse blant sykepleiere på en avdeling ved Namsos sykehjem for å teste spørreskjemaets kvalitet og relevans. Videre tas det kontakt med sykehjemmenes ledere, som informeres om dette prosjektet spesielt og kompetansehevingsprosjektet generelt. Samtidig sendes det skriftlig informasjon og invitasjon om deltakelse. Deltakelse godkjennes og signeres av sykehjemmets leder. Spørreskjema sendes deretter via sykehjemmenes ledelse til alle ansatte med ansvar for administrering av legemidler. Innsamlede data bearbeides og behandles statistisk i SPSS. Analyser vil i hovedsak være enkle og bivariate frekvensanalyser, men det vil også være aktuelt med multivariate analyser der bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning, antall år praksis m.m. trekkes inn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Wannebo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Lise Annie Bjørnli Sagmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 2 av 2