Cristin-prosjekt-ID: 362067
Sist endret: 2. desember 2014 12:13

Cristin-prosjekt-ID: 362067
Sist endret: 2. desember 2014 12:13
Prosjekt

Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnets beskyttelse

prosjektleder

Per Arne Rød
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. februar 2012 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnets beskyttelse

Vitenskapelig sammendrag

Målet med avhandlingen er å bidra til kunnskap om barns situasjon i forbindelse med konfliktfylte samlivsbrudd. Norsk og internasjonal forskning tyder på at konfliktfylte samlivsbrudd kan skade barns helse og utvikling. Norske barns omsorgssituasjon er gjennom lovbestemmelser knyttet til foreldres valgfrihet og ansvar for egne barn, men det er også samfunnets ansvar å støtte barnas utvikling og beskytte dem mot omsorgssvikt. Det er derfor av samfunnsmessig stor betydning å samle empirisk kunnskap om a.) hvordan opplever barn konfliktfylte samlivsbrudd, b.) gir barnas opplevelser grunnlag for at barnevernet burde undersøke barnas omsorgssituasjon, og c.) hvordan vurderer barnevernet meldinger de mottar om barnefordelings-problematikk.Avhandlingen er gjennomført på bakgrunn av et emosjonsteoretisk perspektiv, et risiko-beskyttelsesperspektiv, og et bakkebyråkratiperspektiv. Analysene og resultatene er presentert i tre ulike artikler. Datagrunnlaget for de to første artiklene er intervju av 18 barn og deres bostedsforeldre. Den tredje artikkelen baserer seg på data fra intervju av 12 barnevernsarbeidere og deres arbeid med 37 meldinger til barnevernet.

Metode

De to datainnsamlingene er begge basert på individuelle intervjuer. I den første datainnsamlingen intervjuet jeg et utvalg på 18 barn i alderen 11 til 19 år som hadde erfaringer fra at foreldrene ved samlivsbrudd ikke ble enige om daglig omsorg og / eller samværsordning for barna. På basis av en intervjuguide som fokuserte henholdsvis på tiden før, rundt og etter at domstolen hadde fattet beslutning om barnefordelingen, søkte vi å hente kunnskap om barnas erfaringer, deres forståelse og reaksjoner på samlivsbruddet. Metodisk ble det utfordrende å balansere forskningsintervjuet opp mot mer tearpeutiske hensyn.I den andre datainnsamlingen var målet å hente kunnskap om hvordan kommunale barnevernsarbeidere vurderte og fattet beslutninger i meldingssaker de selv definerte som barnefordelingssaker. Utvalget ble foretatt ut fra kriterier for små kommuner, mellomstore kommuner og barneverntjenester i større norske byer. Ut fra målet om å hente inn kunnskap om vurderinger og beslutninger i saker med ulike avgjørelser, ble intervjuene strukturert ut fra ønsket om å høre barnevernarbeidernes argumentasjon både i saker som gikk til videre undersøkelser, og i saker som ble henlagt.

Utstyr

Datainnsamlingene ble gjennomført som intervjuer der vi brukte båndspiller ("recorder")for å sikre informasjon, for videre transkribering.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Arne Rød

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anette Christine Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen

Kjell Underlid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnsmessig beskyttelse.

Rød, Per Arne. 2012, HVLDoktorgradsavhandling
1 - 1 av 1