Cristin-prosjekt-ID: 378031
Sist endret: 11. november 2013 09:56

Cristin-prosjekt-ID: 378031
Sist endret: 11. november 2013 09:56
Prosjekt

Postkoloniale møter i grunnskolens kunnskapspraksis

prosjektleder

Torun Granstrøm Ekeland
ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • UiT Norges arktiske universitet
  • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Emneord

Læring og undervisning • Øvings- og praksisundervisning for lærere • Postkolonial teori og praksis

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. januar 2012 Slutt: 12. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Postkoloniale møter i grunnskolens kunnskapspraksis

Vitenskapelig sammendrag

Den multikulturelle vendingen på 90-tallet har i ettertid blitt kritisert for å absorbere ulikhet inn i allerede eksisterende fellesskap og kategorier, eller ved å opprettholde seperasjon mellom oss-og-dem. Et postkolonialt blikk med fokus på globale, nasjonale og sosiale inkluderings- og ekskluderingsmekanismer, på marginalisering, på internasjonale relasjoner og likeverd mellom nasjoner, etnistitet etc. er et relevant blikk når det gjelder dagens skole og utdanning. Utdanningssektoren møter i økende grad utfordringer knyttet til migrasjon i et flerkulturelt samfunn, og den profesjonelle lærer skal ifølge St.meld. nr. 22 (2008-2009) legge til rette for et læringsmiljø preget av mangfold, toleranse og demokratiforståelse. Vi vil benytte et analytisk rammeverk for å se på samspillet mellom separasjon og forbindelser som finner sted når ulike kunnskapsformer møtes (Verran 2008). I følge Søndergaard (ibid.) er den beste måten å gjøre undersøkelser av denne art på å få tak på materiale som er mettet av menneskelig forståelse; av seg selv, sine relasjoner, av andre, hvordan man taler frem og handler. Det er i de praktiske kontekster at relasjoner gjøres, og kan bli synlig for forskere, studenter og praksislærere. Det er i de konkrete uttalelses- og handlingssituasjoner at vi kan bli oppmerksom på grensedragning og endring.

Metode

Aksjonsforskning, observasjon av praksisutøvelser og intervjuer med studenter, praksisveiledere og faglærere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torun Granstrøm Ekeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Kirsten Elisabeth Stien

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2