Cristin-prosjekt-ID: 379170
Sist endret: 21. oktober 2013 13:52
Cristin-prosjekt-ID: 379170
Sist endret: 21. oktober 2013 13:52
Prosjekt

Skole og oppvekst i spredtbygde strøk : et strategisk forskningsprosjekt ved Høgskolen i Nesna

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Skole og oppvekst i spredtbygde strøk : et strategisk forskningsprosjekt ved Høgskolen i Nesna

Vitenskapelig sammendrag

I skoleforsking har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksordning. Bestemte rammefaktorer, som elevgrunnlag og geografisk beliggenhet preger disse skolene, og vi ser dem som en avgrenset gruppe med en særpreget pedagogisk problematikk. Forskningsprosjektet tar sikte på å bidra til økt kunnskap om skole og oppvekst i områder med spredt bebyggelse. Prosjektets delprosjekt er: Fådeltskolen, et middel i kampen mot analfabetisme i utviklingsland? ; IKT som endringsfaktor for små skoler i områder med spredt bebyggelse ; Jevnaldersosialisering i samfunn med små skoler og grissgrendt bosetting i Norge ; Skole og oppvekst i områder med spredt bosetting ; Små barnehager og skoler som læringsarena ; Sosial kompetanse i fådelt skole.

prosjektdeltakere

Resultater

I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk.

Berg-Olsen, Anita. 2010, Rana Blad. NORDKronikk

Desentralisert sentralisering: Endringar i skolestrukturen i bygde-Noreg i perioden 1980-2005.

Solstad, Karl Jan. 2010, Skolenedlegging: I skjeringspunktet mellom kvalitet og politikk. NORDVitenskapelig foredrag

Kvalitet ved små og store skoler.

Berg-Olsen, Anita; Løfsnæs, Elsa. 2010, Rana Blad. NORDKronikk

Entrepreneurship identity among adolescents in sparsely populated areas - opportunities and condition.

Davidsen, Hanne. 2010, Tapir Akademisk Forlag. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Men lærer elevane noko? Oppsummerande kommentar.

Solstad, Karl Jan. 2010, Skolenedlegging: I skjeringspunktet mellom kvalitet og politikk. NORDVitenskapelig foredrag