Cristin-prosjekt-ID: 398276
Sist endret: 7. oktober 2014 10:00
Cristin-prosjekt-ID: 398276
Sist endret: 7. oktober 2014 10:00
Prosjekt

Recovery oriented green care services (ROGCS)

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad
ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • Andre

 • Norges forskningsråd

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Psykisk helse • Bedringsprosesser • Grønn omsorg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2010 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Recovery oriented green care services (ROGCS)

Sammendrag

Grønn Omsorg, eller “Green Care” er et velkjent internasjonalt konsept og defineres som “Utilization of agricultural farms – the animals, the plants, the garden, the forest, and the landscape – as a base for promoting human mental and physical health, as well as quality of life for a variety of client groups” (Hassnik & Van Dijk 2006:1). “Green Care” eller ”Grønn omsorg” er en aktiv prosess som har som mål å forbedre helse (fysisk og psykisk) og velvære - altså ikke bare en passiv opplevelse av naturen. Grønn omsorg er en bevegelse som øker i omfang. Vi finner tenkemåten i forbindelse med alt fra sosial og terapeutisk bruk av det grønne rom, til et mangfold av naturterapeutiske tilnærminger (Sempik, 2010). Resultater fra virksomheter innen ”Green Care” viser generelt positive forandringer med hensyn til allmenntilstand, selvtillit, evne til å håndtere problemer, ta ansvar, oppleve mening og bedring av fysisk helse og sosiale ferdigheter (Hassnik & van Dijk 2006, Sempik, 2010). Forskningen på sammenhengen mellom natur og menneskers helse er fortsatt i sin begynnelse (De Vries 2006). Antatte mekanismer er stressreduksjon, oppmerksomhetstrening, fysisk aktivitet og tilrettelegging for positiv, sosial kontakt, samt personlig utvikling. Flere studier viser også til naturens evne til å gi rom for refleksjon og en opplevelse av mening. Behovet for mening, ro, stressreduksjon, oppmerksomhet, fysisk aktivitet og sosial kontakt kan forstås som et etisk fundament for den menneskelige eksistens, men vi mangler fortsatt innsikt i hvordan naturbaserte tjenester best kan tilrettelegges for å gi helseeffekter. Ulike studier har vist at det er problematisk å ta utgangspunkt i enkle årsaks-virknings-forhold i dette feltet (O’Brian & Murray 2007, Grahn 2009). Derfor har vi i vårt prosjekt valgt recoverytilnærmingen.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this project will be to contribute to the documentation of the beneficial health effects of
various Green Care services and to focus on the practical implications of this knowledge. There will
be a further focus on the socio-economic effects derived from these health effects, as well as the
Health Promotion by Recovery-Oriented Green Care Services
consequences for the environment, forestry and agriculture. We will identify which factors are most
crucial in the recovery process, how the factors work together, how it is possible to build a flexible
system in which individual needs are taken care of, and to what degree recovery-oriented green
care services can constitute an alternative and supplement to traditional services.

Metode

Det benyttes både kvalitative og kvantitative metoder. Forskningsprosjektet er et svar på spørsmål fra skog- og landbrukssektorens representanter og NAV om å undersøke ulike erfaringer og effekter av Grønn Omsorg sett fra brukeres og tilbyderes perspektiv. Deltagelsen i de ulike delprosjektene er alltid basert på frivillig, skriftlig samtykke. Samtykkeerklæringen baseres på et informasjonsskriv om studien som sendes aktuelle informanter. Materialet vil bli anonymisert og det vil ikke bli mulig å knytte svar eller utsagn til enkeltpersoner. Innspilte lydfiler vil bli lagret på en egen ekstern harddisk og oppbevares sikkert slik at bare forskergruppen får tilgang. Lydfiler slettes og harddisk makuleres etter at studien er avsluttet og publisert. Alle intervjuene gjennomføres av kvalifiserte forskere som har erfaring med de ulike metodene. Helsinkideklarasjonen (2002) vil bli fulgt. Dersom noen informanter får følelsesmessige reaksjoner på temaer som tas opp, vil vi alltid være forberedt på å sette av tid til å snakke gjennom dette. Det er grunn til å anta at deltagerne vil oppleve det meningsfullt å få snakket om erfaringer med deltagelse i Grønn Omsorg, og å kunne komme med synspunkter på hvordan denne tjenesten kan forbedres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

Anne Mari Steigen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

Bengt G. Eriksson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet
Inaktiv cristin-person

Jan Kåre Hummelvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

Arild Granerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

God omsorg på gård.

Granerud, Arild; Eriksson, Bengt G.. 2013, Psykisk helse og rus. HINNFagartikkel
1 - 1 av 1