Cristin-prosjekt-ID: 400450
Sist endret: 31. oktober 2016 16:17
Cristin-prosjekt-ID: 400450
Sist endret: 31. oktober 2016 16:17
Prosjekt

Historiske perspektiver - barnehagepionerne

prosjektleder

Elin Eriksen Ødegaard
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for utdanningsforskning ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Høgskolen i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie • Pedagogiske fag

Emneord

Barnehage • Barns historie • Norsk utdanningshistorie • Kjønns og Kvinnershistorie

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 1. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Historiske perspektiver - barnehagepionerne

Sammendrag

Prosjektet studerer og dokumenterer profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra ca. 1936 og fram til i dag. Målgruppen er førskolelærerstudenter og ellers alle som er interesserte i barnehagens historie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet studerer og dokumenterer profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra ca. 1936 og fram til i dag. Målgruppen er førskolelærerstudenter og ellers alle som er interesserte i barnehagens historie.

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet har vært å undersøke, dokumentere, kontekstualisere og formidle personlige livsberettelser og kollektive profesjonsfortellinger av barnehagefaglig interesse. Hensikten har også vært å skape ny innsikt om barnehagens tradisjon i Norge; hvordan den er utviklet, hva som har vært viktige hendelser og veiskiller og hvordan utvalgte aktører forteller om dette. Prosjektet undersøker og dokumenterer den norske barnehagemodellen og den norske barnehagelærerutdanningen i perioden fra 1930-tallet og fram til vår tid.

Gruppen startet i 2009 med å søke opp personer med lang profesjonserfaring og som har unike personlige historier å fortelle fra sin tid som sentrale aktører i barnehagefeltet. Vi har kalt dem for pionerne. En pioner er en person som ved sitt virke har vært banebrytende og først ute på et bestemt område. I vår sammenheng er det en person som har vært å regne som en av «nybyggerne» av barnehagesektoren i Norge, det være seg nasjonalt, regionalt eller lokalt. Utvalgskriterier har videre vært at personene har historier å fortelle som kan belyse ulike sider ved utviklingen og at de kan gi rike beskrivelser av sentrale hendelser og veiskiller fra sitt perspektiv på en måte som gir ny innsikt og forståelse. Derfor er også til nå også ukjente stemmer tatt med. Tilgang på historiske kilder som kan styrke og kontekstualisere historiefortellingene og har også hatt innvirkning på utvalget.  

Forskergruppen arbeider med visuelle, muntlige og skriftlige biografiske profesjonsfortellinger og historisk kontekstualisering. Vi har arbeidet til dels med utgangspunkt i unikt og tilgjengelig visuelt kildemateriale og til dels ved å ta initiativ til livsfortellingssamtaler med noen utvalgte aktører. I disse samtalene har vi møtt pionerne ved flere anledninger, først for å presentere prosjektet og å lytte fram den profesjonsbiografiske fortellingen, så til nye samtaler for å utdype deler av deres historie som synes å kunne gi nye forståelser og innsikter. Deretter har vi møtte pionerne for strukturerte videointervju. Vi har også presentert utkast til de visuelle produksjonene så vel som omtale av dem, der de er blitt invitert til å gi tilbakemelding på framstillingen og for å innhente tillatelse til offentlig visning av produksjonene. Vi har videre møtt dem for å formidle produksjonene.

Pionernes fortellinger er satt sammen i former av digitale fortellinger og i minidokumentariske filmer. Disse formene formidler deres historier, men i er likevel satt sammen av gruppen i nye filmatiske fortellinger. Sentralt i forskernes arbeid har vært å se etter hvordan brytninger i fortellerens profesjonelle liv, slik de forteller om det, berører brytninger av fakta og idestrømninger i historisk tid. Gruppen har arbeidet med narratologi, kildekritikk og refleksivitet for å skape fortellinger som ikke bare blir pionernes egne og private fortellinger, men som blir fortellinger som kan gi nye innsikter og forståelser for den norske barnehage og utdanningshistorien av allmenn interesse

Subjektive og kollektive livsskildringer knyttes til genren biografi  som kommer av gresk bios = liv og graphikos = skriving, tegning, og betyr altså bokstavelig «livsskildring». Biografiske profesjonsfortellinger gir oss innsikt i aktørenes subjektive framstillinger i en profesjonell kontekst (Clandinin, 2013) Når flere personer forteller fra sine profesjonelle liv kan vi snakke om kollektive biografier.

Metode

Gjennom livshistoriske intervjuer med et utvalg av ulike sentrale aktører i barnehagesektoren, får prosjektet fram levende og personlige stemmer . Det er ulike sider ved barnehagehistorien som blir dokumentert og formidlet. I prosjektet beskrives minner både fra det å være barn i barnehage, det å være student i en ny utdanning, det å utforme barnehagepolitikk, det å arbeide i bedriftsbarnehage,det å være rektor i førskolelærerutdanning og det å være en nasjonal og internasjonal aktør i samarbeid med andre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Senter for utdanningsforskning ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Andrea Synnøve Blomsø Eikset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Svein Ole Sataøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Geir Aaserud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Barnehagehistoriske perspektiver. Ruth Frøyland Nilsen. Møtet med Piaget.

Sataøen, Svein Ole; Systad, Siv Birgitta; Aaserud, Geir. 2015, NTNU, HVLMultimediaprodukt

Barnehagehistoriske perspektiver. Åse Gruda Skard. Levevilkår for barn.

Sataøen, Svein Ole; Systad, Siv Birgitta; Aaserud, Geir. 2015, NTNU, HVLMultimediaprodukt

Barnehagehistoriske perspektiver. Åse Gruda Skard. Synet på barn.

Sataøen, Svein Ole; Systad, Siv Birgitta; Aaserud, Geir. 2015, NTNU, HVLMultimediaprodukt

Barnehagehistoriske perspektiver - Erik Hauglund: Norsk barnehagepolitikk de siste 40 årene.

Sataøen, Svein Ole. 2014, HVLMultimediaprodukt

Barnehagehistoriske perspektiver - Erik Hauglund forteller: Rekruttering av menn til barnehagen.

Sataøen, Svein Ole. 2014, HVLMultimediaprodukt
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »