Cristin-prosjekt-ID: 403786
Sist endret: 30. januar 2011, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403786
Sist endret: 30. januar 2011, 00:00
Prosjekt

Lærerprofesjonalitet i et multikulturelt perspektiv

prosjektleder

Gro Karper Bjørgaas
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Lærerprofesjonalitet • Multikulturell

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærerprofesjonalitet i et multikulturelt perspektiv

Sammendrag

I juni-juli 2009 holdt tre representanter fra Høgskolen i Bergen en serie workshops og et symposium arrangert over en periode på to uker, i Phnom Penh, Kambodsja. Deltakerne i workshops og symposiet, var lærerutdannere og lærerstudenter fra National Institute of Education, samt rektorer fra lokale skoler. Det symposiet blant annet avdekket, var at lærerutdannerne og lærerstudentene var svært bekymret for ulike problemer i utdanningssystemet, som syntes å være forankret i det de beskrev som en mangel på profesjonalitet blant kambodsjanske lærere, spesielt når det gjaldt yrkesetikk. Yrkesetikk for lærere er en standard for en lærers oppførsel. Yrkesetikk er en del av den generelle etikken som har spesiell oppmerksomhet til relevante yrkesmessige egenskaper. Yrkesetikk handler om hva som er rett og galt, godt og mindre godt i utøvelsen av et yrke. Den omhandler etiske utfordringer ligger i utøvelsen av et bestemt yrke. En yrkesetikk for lærere, kan av flere grunner synes nødvendig. Lærere har stor innflytelse på sine studenter gjennom hva de sier, gjør og er, både i og utenfor skolen. I Norge er det ikke skrevet yrkesetikk for lærere av flere grunner. En av dem er frykten for instrumentalisme og troen på at lærerens arbeid er så bredt, at alle ikke kan inkluderes i én yrkesetikk. Når du arbeider med begrepet etikk, trenger man å være ekstra oppmerksom, i forhold til at Kambodsja e et theravadabuddhistisk land. Buddhismen har i mange hundre år bidratt til å forme den kultur og etikk i det kambodsjanske samfunnet. Når du gjør aksjonsforskning med fokus på etikk i dette landet, er det avgjørende at forskere klare over hvordan de tolker begrepet etikk og er klare over kulturelle forskjeller. Begrepet etikk er forankret i theravadabuddhismen, blant dem forestillingen om karma og vekt på medfølelse for alle levende vesener. Denne typen tenkning er også en del av en skoletradisjon der det er stor respekt for alder og for enveis kommunikasjon i undervisningen, noe som kan påvirke forskningsprosjektet. Med dette som utgangspunkt, syntes det hensiktsmessig å starte et aksjonsforskningsprosjekt, snarere enn en mer tradisjonell form for forskning. Forskningen bør være fokusert, ikke bare på å utvide vitenskapelig kunnskap, men også på å igangsette endring i en eksisterende situasjon. Aksjonsforskning er foretatt på grunn av gransker praksis, og deretter søke å forbedre praksis basert på hva som er oppdaget (Hatch, 2002). I tillegg har aksjonsforskning fordelen av å være deltakende og dialogisk, og dermed bidra til faglig utvikling Forskningsfokus må bli og utviklet og spesifisert i dialog med våre forskningspartnere i Kambodsja og vi vil samarbeide i planleggingen. Disse første diskusjonene er viktige, for å sikre at vi har en felles forståelse av forskningens mål og metoder. Prosjektet vil begynne i det små og gradvis utvide. Den innledende fasen vil omfatte bare lærerutdannere fra HiB og deres kambodsjanske partnere. Denne gruppen vil utforske sin egen profesjonalitet og mangler i forhold til denne, før vi vurderer mer generelle problemstillinger. Den neste fasen vil utvides til å inkludere lærerstudenter fra de samme institusjonene. Fokus for forskningen deres vil bli å utvikle profesjonalitet blant lærerstudentene. Forskningen vil følge lærerstudentene inn i skolene, når de har fullført studiene sine, både i Norge og Kambodsja. I november 2010 dro to av av gruppens medlemmer til Kambodsja for å samarbeide med Provincial Teacher

Vitenskapelig sammendrag

I juni-juli 2009 holdt tre representanter fra Høgskolen i Bergen en serie workshops og et symposium arrangert over en periode på to uker, i Phnom Penh, Kambodsja. Deltakerne i workshops og symposiet, var lærerutdannere og lærerstudenter fra National Institute of Education, samt rektorer fra lokale skoler. Det symposiet blant annet avdekket, var at lærerutdannerne og lærerstudentene var svært bekymret for ulike problemer i utdanningssystemet, som syntes å være forankret i det de beskrev som en mangel på profesjonalitet blant kambodsjanske lærere, spesielt når det gjaldt yrkesetikk. Yrkesetikk for lærere er en standard for en lærers oppførsel. Yrkesetikk er en del av den generelle etikken som har spesiell oppmerksomhet til relevante yrkesmessige egenskaper. Yrkesetikk handler om hva som er rett og galt, godt og mindre godt i utøvelsen av et yrke. Den omhandler etiske utfordringer ligger i utøvelsen av et bestemt yrke. En yrkesetikk for lærere, kan av flere grunner synes nødvendig. Lærere har stor innflytelse på sine studenter gjennom hva de sier, gjør og er, både i og utenfor skolen. I Norge er det ikke skrevet yrkesetikk for lærere av flere grunner. En av dem er frykten for instrumentalisme og troen på at lærerens arbeid er så bredt, at alle ikke kan inkluderes i én yrkesetikk. Når du arbeider med begrepet etikk, trenger man å være ekstra oppmerksom, i forhold til at Kambodsja e et theravadabuddhistisk land. Buddhismen har i mange hundre år bidratt til å forme den kultur og etikk i det kambodsjanske samfunnet. Når du gjør aksjonsforskning med fokus på etikk i dette landet, er det avgjørende at forskere klare over hvordan de tolker begrepet etikk og er klare over kulturelle forskjeller. Begrepet etikk er forankret i theravadabuddhismen, blant dem forestillingen om karma og vekt på medfølelse for alle levende vesener. Denne typen tenkning er også en del av en skoletradisjon der det er stor respekt for alder og for enveis kommunikasjon i undervisningen, noe som kan påvirke forskningsprosjektet. Med dette som utgangspunkt, syntes det hensiktsmessig å starte et aksjonsforskningsprosjekt, snarere enn en mer tradisjonell form for forskning. Forskningen bør være fokusert, ikke bare på å utvide vitenskapelig kunnskap, men også på å igangsette endring i en eksisterende situasjon. Aksjonsforskning er foretatt på grunn av gransker praksis, og deretter søke å forbedre praksis basert på hva som er oppdaget (Hatch, 2002). I tillegg har aksjonsforskning fordelen av å være deltakende og dialogisk, og dermed bidra til faglig utvikling Forskningsfokus må bli og utviklet og spesifisert i dialog med våre forskningspartnere i Kambodsja og vi vil samarbeide i planleggingen. Disse første diskusjonene er viktige, for å sikre at vi har en felles forståelse av forskningens mål og metoder. Prosjektet vil begynne i det små og gradvis utvide. Den innledende fasen vil omfatte bare lærerutdannere fra HiB og deres kambodsjanske partnere. Denne gruppen vil utforske sin egen profesjonalitet og mangler i forhold til denne, før vi vurderer mer generelle problemstillinger. Den neste fasen vil utvides til å inkludere lærerstudenter fra de samme institusjonene. Fokus for forskningen deres vil bli å utvikle profesjonalitet blant lærerstudentene. Forskningen vil følge lærerstudentene inn i skolene, når de har fullført studiene sine, både i Norge og Kambodsja. I november 2010 dro to av av gruppens medlemmer til Kambodsja for å samarbeide med Provincial Teacher

Tittel

Teacher Professionalism in a multicultural perspective

Sammendrag

In June-July 2009 three representatives from Bergen University College were a part of a series of workshops and a symposium held over a period of two weeks in Phnom Penh, Cambodia. The participants in these workshops and the symposium were teacher trainers and teacher trainees from the National Institute of Education as well as principals from local schools. As the Senter for Utdanningsforskning contributed with funding, the centre has received a written report from the symposium and the workshops. The symposiums revealed that teacher-trainers and trainees were extremely concerned about various problems in the education system that seemed to be rooted in what they described as a lack of professionalism among Cambodian teachers, especially concerning professional ethics. Professional ethics for teachers is a standard for teacher behavior. Professional ethics is a part of the general ethics which have special attention to relevant occupational characteristics. Professional ethics is about what is right and wrong, good and less good in the exercise of a profession. It deals with the ethical challenges inherent in the exercise of a particular profession. A professional ethics for teachers can for several reasons seem necessary, teachers have a great influence on their students through what they say, do and are, both in and outside school. In Norway there is no written professional ethics for teachers for several reasons. One of them, is the fear of instrumentalism and the belief that a teacher's work is so broad, that all cannot be included in one professional ethics. When working with the term ethics one needs to pay extra attention to Cambodia being a Theravada Buddhist country. Buddhism has for many centuries contributed to shaping the culture and ethics in Cambodian society. When doing action research focusing on ethics in this country, it is essential that researchers are well aware of how they interpret the term ethics and are aware of the cultural differences. The notions of ethics are rooted in Theravada Buddhism, including the five principles among them the notion of karma and the emphasis on compassion for all living beings. This kind of thinking is also a part of a school tradition where there is great respect for age and for one-way communication in teaching, which may affect the research project. With this as our starting point, it seemed appropriate to initiate an action-research project rather than a more traditional form of research. It was felt that the research should be focused not just on expanding scientific knowledge, but also on initiating change in the existing situation. Action research is undertaken for the sake of investigating practice, and then improving practice based on what is discovered (Hatch, 2002). In addition, action research has the advantage of being participatory and dialogical, and thus contributes to professional development. In a co-operative inquiry, such as this, the roles of the researchers and research subjects are not exclusive, but rather interchangeable. The participants are all involved in the design and management of the inquiry, as well as the experience and action that is being explored and everyone is involved in making sense and drawing conclusions from the research (Heron & Reason). Since the problem area was identified in a general forum, it will have to be confirmed and specified in dialogue with our research partners in Cambodia. We will then have to collaborate in pla

Vitenskapelig sammendrag

In June-July 2009 three representatives from Bergen University College were a part of a series of workshops and a symposium held over a period of two weeks in Phnom Penh, Cambodia. The participants in these workshops and the symposium were teacher trainers and teacher trainees from the National Institute of Education as well as principals from local schools. As the Senter for Utdanningsforskning contributed with funding, the centre has received a written report from the symposium and the workshops. The symposiums revealed that teacher-trainers and trainees were extremely concerned about various problems in the education system that seemed to be rooted in what they described as a lack of professionalism among Cambodian teachers, especially concerning professional ethics. Professional ethics for teachers is a standard for teacher behavior. Professional ethics is a part of the general ethics which have special attention to relevant occupational characteristics. Professional ethics is about what is right and wrong, good and less good in the exercise of a profession. It deals with the ethical challenges inherent in the exercise of a particular profession. A professional ethics for teachers can for several reasons seem necessary, teachers have a great influence on their students through what they say, do and are, both in and outside school. In Norway there is no written professional ethics for teachers for several reasons. One of them, is the fear of instrumentalism and the belief that a teacher's work is so broad, that all cannot be included in one professional ethics. When working with the term ethics one needs to pay extra attention to Cambodia being a Theravada Buddhist country. Buddhism has for many centuries contributed to shaping the culture and ethics in Cambodian society. When doing action research focusing on ethics in this country, it is essential that researchers are well aware of how they interpret the term ethics and are aware of the cultural differences. The notions of ethics are rooted in Theravada Buddhism, including the five principles among them the notion of karma and the emphasis on compassion for all living beings. This kind of thinking is also a part of a school tradition where there is great respect for age and for one-way communication in teaching, which may affect the research project. With this as our starting point, it seemed appropriate to initiate an action-research project rather than a more traditional form of research. It was felt that the research should be focused not just on expanding scientific knowledge, but also on initiating change in the existing situation. Action research is undertaken for the sake of investigating practice, and then improving practice based on what is discovered (Hatch, 2002). In addition, action research has the advantage of being participatory and dialogical, and thus contributes to professional development. In a co-operative inquiry, such as this, the roles of the researchers and research subjects are not exclusive, but rather interchangeable. The participants are all involved in the design and management of the inquiry, as well as the experience and action that is being explored and everyone is involved in making sense and drawing conclusions from the research (Heron & Reason). Since the problem area was identified in a general forum, it will have to be confirmed and specified in dialogue with our research partners in Cambodia. We will then have to collaborate in pla

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Karper Bjørgaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eva Mila Lindhardt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Barbara Blair

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Reidun Helen Faye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4