Cristin-prosjekt-ID: 404102
Sist endret: 7. november 2013 09:42

Cristin-prosjekt-ID: 404102
Sist endret: 7. november 2013 09:42
Prosjekt

Utvikling av tematisk nettverk; ?Indigenous focused problemsolving? og utvikling/gjennomføring av nettbasert kurs ?Indigenous Community work?.

prosjektleder

Jan Erik Henriksen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2010 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av tematisk nettverk; ?Indigenous focused problemsolving? og utvikling/gjennomføring av nettbasert kurs ?Indigenous Community work?.

Sammendrag

Innledningsvis vil vi påpeke at blant urfolk hersker mange negative oppfatninger av faget sosialt arbeid. Dette har bla bakgrunn i fagets og utøverenes bidrag med å fjerne barn fra urfolksfamilier. I Australia brukes begrepet ? lost generation?, mens repatrieringsarbeidet blant First Nations i USA kalles for ? stolen children?. Selv om Bryld (1998) viser fra Grønland at dette har skjedd i ?den beste mening?, og at nasjoner som Australia og Norge har bedt om unnskyldning har dette fått store konsekvenser med tap av identitet, språk og kunnskapstradisjoner. . I Australia er et av konsekvensene at svært få aborginere ønsker å ta sosialarbeiderutdannelse. Og selv om empowerment tenkningen i faget er på fremmarsj , kritiserer for eksempel Maoriene for at vestlige sosialarbeidere har forenklet og konvertert Maorienea tradisjonelle hui-prosess til en majoritetsfokusert vestlig familierådslagsmetode (Walker 2006). Også i Nordvestrussland vokser det frem kritikk til en økende markedsføring av amerikanske og vesteuropeiske psykososiale modeller og konsepter, MST, PMT ? Oregon, Art, Webster Stratton, Familjeterapi etc. Fra mange afrikanske land reises kritikk mot at barne- og menneskerettighetskonvensjon som ramme for barnevern og sosialt arbeid mangler det kollektivistiske perspektivet som ennå preger mange urfolkssamfunn. Tradisjonelle urfolksperspektiver har liten plass i diskursene, ikke bare fordi vi snakker om vestlig hegemoni, men kanskje også fordi urfolksfortellinger har røtter i muntlige tradisjoner. Fra samiske hold påpeker bl.a Nergård ( 2006 ) at ikke alle slike erfaringer egner seg til vitenskapelig ordsetting da vi snakker om to ulike kunnskapstradisjoner. Slike møter er utfordrende . I Ottawa er det etablert et nytt forskningssenter, Inuit Qaujisarvingat som jobber med slike spørsmål og som er invitert til ¨å bli med i nettverket. Det å få frem urfolksmedodikk og på urfolks premisser kobles mot sosialfaglig kunnskap ved å etablere et eget nettverk av sosialarbeiderutdanninger som ligger i urfolksområder , vil være en del av dekolinaliseringsprosesserene. Et delmål vil derfor også være å rekruttere flere urfolkssosialarbeidere. Prosjektets mål 1 er å utvikle et tematisk nettverk som tar utgangspunkt i urfolksfilosofi og ulike måter som urfolk kommuniserer på for å løse mellommenneskelige problemer. Pga skepsis til et tradisjonelt og utbredt kolonialiseringsaspekt ved sosialt arbeid, ønsker vi ikke å bruke termen sosialt arbeid, men finne et bedre og mer legitimt begrep. En etablering av et tilgrensende nettverk er avklart med lederen av Uarctic eksisterende nettverk for sosialt arbeidt. Prosjektets mål 2 er å utvikle et nettbasert studietilbud med arbeidstittel ; ?Indigenous Community Work?. Det tenkes som utgangspunkt på et 15 sp kurs som først prøves ut som et vidreutdanningskurs, men som tenkes utvikles til eller i tillegg som masterkurs gjennom det pågående mastergradsarbeidet i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Dette studieplanarrbeidet avventer avklaring mht til fusjonering mellom HIF, HiH og UiTø da HiF med et universitetsstatus ikke trenger å søke om mastergodkjenning hos Nokut. Tidsperspektivet på dette prosjektet er at i løpet av studieåret 2010/11 etableres det tematiske nettverket og utvikles en studieplan inkl pensum og gjennomføringsformer,. Men studieåret 2011/12 gjennomføres et pilotkurs og evaluering av prosjektperioden. Det vitenskapsteoretis

Vitenskapelig sammendrag

Innledningsvis vil vi påpeke at blant urfolk hersker mange negative oppfatninger av faget sosialt arbeid. Dette har bla bakgrunn i fagets og utøverenes bidrag med å fjerne barn fra urfolksfamilier. I Australia brukes begrepet ? lost generation?, mens repatrieringsarbeidet blant First Nations i USA kalles for ? stolen children?. Selv om Bryld (1998) viser fra Grønland at dette har skjedd i ?den beste mening?, og at nasjoner som Australia og Norge har bedt om unnskyldning har dette fått store konsekvenser med tap av identitet, språk og kunnskapstradisjoner. . I Australia er et av konsekvensene at svært få aborginere ønsker å ta sosialarbeiderutdannelse. Og selv om empowerment tenkningen i faget er på fremmarsj , kritiserer for eksempel Maoriene for at vestlige sosialarbeidere har forenklet og konvertert Maorienea tradisjonelle hui-prosess til en majoritetsfokusert vestlig familierådslagsmetode (Walker 2006). Også i Nordvestrussland vokser det frem kritikk til en økende markedsføring av amerikanske og vesteuropeiske psykososiale modeller og konsepter, MST, PMT ? Oregon, Art, Webster Stratton, Familjeterapi etc. Fra mange afrikanske land reises kritikk mot at barne- og menneskerettighetskonvensjon som ramme for barnevern og sosialt arbeid mangler det kollektivistiske perspektivet som ennå preger mange urfolkssamfunn. Tradisjonelle urfolksperspektiver har liten plass i diskursene, ikke bare fordi vi snakker om vestlig hegemoni, men kanskje også fordi urfolksfortellinger har røtter i muntlige tradisjoner. Fra samiske hold påpeker bl.a Nergård ( 2006 ) at ikke alle slike erfaringer egner seg til vitenskapelig ordsetting da vi snakker om to ulike kunnskapstradisjoner. Slike møter er utfordrende . I Ottawa er det etablert et nytt forskningssenter, Inuit Qaujisarvingat som jobber med slike spørsmål og som er invitert til ¨å bli med i nettverket. Det å få frem urfolksmedodikk og på urfolks premisser kobles mot sosialfaglig kunnskap ved å etablere et eget nettverk av sosialarbeiderutdanninger som ligger i urfolksområder , vil være en del av dekolinaliseringsprosesserene. Et delmål vil derfor også være å rekruttere flere urfolkssosialarbeidere. Prosjektets mål 1 er å utvikle et tematisk nettverk som tar utgangspunkt i urfolksfilosofi og ulike måter som urfolk kommuniserer på for å løse mellommenneskelige problemer. Pga skepsis til et tradisjonelt og utbredt kolonialiseringsaspekt ved sosialt arbeid, ønsker vi ikke å bruke termen sosialt arbeid, men finne et bedre og mer legitimt begrep. En etablering av et tilgrensende nettverk er avklart med lederen av Uarctic eksisterende nettverk for sosialt arbeidt. Prosjektets mål 2 er å utvikle et nettbasert studietilbud med arbeidstittel ; ?Indigenous Community Work?. Det tenkes som utgangspunkt på et 15 sp kurs som først prøves ut som et vidreutdanningskurs, men som tenkes utvikles til eller i tillegg som masterkurs gjennom det pågående mastergradsarbeidet i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Dette studieplanarrbeidet avventer avklaring mht til fusjonering mellom HIF, HiH og UiTø da HiF med et universitetsstatus ikke trenger å søke om mastergodkjenning hos Nokut. Tidsperspektivet på dette prosjektet er at i løpet av studieåret 2010/11 etableres det tematiske nettverket og utvikles en studieplan inkl pensum og gjennomføringsformer,. Men studieåret 2011/12 gjennomføres et pilotkurs og evaluering av prosjektperioden. Det vitenskapsteoretis

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Erik Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Nina Hermansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Eva Carlsdotter Schjetne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3