Cristin-prosjekt-ID: 404574
Sist endret: 3. desember 2013, 12:51

Cristin-prosjekt-ID: 404574
Sist endret: 3. desember 2013, 12:51
Prosjekt

"Det er fedt" - et frivillig 11- skoleår?

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Skole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2010 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Det er fedt" - et frivillig 11- skoleår?

Sammendrag

Manglende kunnskaper fra grunnskolen framstår som den viktigste faktoren for ikke å gjennomføre videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse. Elever som ikke lykkes faglig i grunnskolen og dermed får faglige problemer i videregående, har også gjerne sosiale og personlige erfaringer som bidrar til at videre skolegang kan bli vanskelig. En av tre lykkes ikke i norsk videregående opplæring. Sannsynligheten for frafall finner en særlig i overgangsfasene mellom de ulike delene av opplæringa. Mange slutter det første året i videregående skole. Årsaken til det er gjerne feilvalg, at en ikke kom inn på det en ønsket eller at utdanningsprogrammet ikke var som forventet (Hernes 2010, Markussen 2008, Wollscheid 2010). Danmark har lenge hatt et frivillig skoleår etter grunnskolen, et 10 skoleår, som her ville tilsvart et 11.år. Rundt halvparten av elevene velger et frivillig 10.år i Danmark. Målet for disse elevene er å forbedre seg faglig, utvikle seg personlig og sosialt samt å bli mer bevisst på hvilken videre utdanning de ønsker. Denne rapporten bygger i hovedsak på de erfaringer som er gjort i Danmark, målt gjennom kvantitative og kvalitative undersøkelser, spørreskjema og gruppeintervjuer av lærere og elever. Rapporten har til hensikt å finne ut hvilke elever som velger et frivillig 10. skoleår, hvordan er elevenes faglige og sosiale utvikling, hva er det som kjennetegner det pedagogiske innholdet og hvilke erfaringer har elever og lærere med dette tilbudet. I den kvantitative undersøkelsen som er gjennomført blant 10.klasseelever i Danmark, er resultatene i hovedsak sammenlignet med elever i 9.klasse med samme faglige nivå. Det kvantitative materiale viser at elevene i 10. klasse skårer bedre enn 9.klasseelevene på alle områder, men det er ikke like stor forbedring på alt. De har en positiv faglig utvikling i de sentrale fagene dansk, matematikk og engelsk, og særlig gjelder dette for guttene. Det er en klar forbedring i motivasjon og arbeidsinnsats, og omfanget av adferdsproblemer er klart redusert i forhold til 9.klasse. Den kvantitative undersøkelsen viste også at elevene i 10.klasse er mindre utsatt for mobbing og trives bedre på skolen. Intervjuene av elever og lærere bekrefter de kvantitative resultatene, og viser høy grad av sammenfall mellom lærere og elever når det gjelder erfaringer fra det frivillige 10.skoleår. Lærerne stiller krav til elevene både sosialt og faglig, og både elever og lærere mener at valg av temalinjer bygde på egne interesser, og det å kunne velge bort noe var positivt for all læring som foregikk. Begge grupper framhever fraværet av mobbing og det at elevene blir godtatt som de er, som særlig positivt. Både lærere og elever er enige om at et 10.klassetilbud må være på et annet sted enn der elevene har gått på skole tidligere. Dette gir både et fysisk og et sosialt miljøskifte. Med de erfaringene Danmark har med et frivillig 10. skoleår konkluderer denne rapporten med at det er verdt å vurdere mulighetene for et tilsvarende tilbud i Norge. Et frivillig 11. skoleår bygd på bestemte premisser kan bidra til at flere elever får studie- eller yrkeskompetanse gjennom videregående opplæring.

Vitenskapelig sammendrag

Manglende kunnskaper fra grunnskolen framstår som den viktigste faktoren for ikke å gjennomføre videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse. Elever som ikke lykkes faglig i grunnskolen og dermed får faglige problemer i videregående, har også gjerne sosiale og personlige erfaringer som bidrar til at videre skolegang kan bli vanskelig. En av tre lykkes ikke i norsk videregående opplæring. Sannsynligheten for frafall finner en særlig i overgangsfasene mellom de ulike delene av opplæringa. Mange slutter det første året i videregående skole. Årsaken til det er gjerne feilvalg, at en ikke kom inn på det en ønsket eller at utdanningsprogrammet ikke var som forventet (Hernes 2010, Markussen 2008, Wollscheid 2010). Danmark har lenge hatt et frivillig skoleår etter grunnskolen, et 10 skoleår, som her ville tilsvart et 11.år. Rundt halvparten av elevene velger et frivillig 10.år i Danmark. Målet for disse elevene er å forbedre seg faglig, utvikle seg personlig og sosialt samt å bli mer bevisst på hvilken videre utdanning de ønsker. Denne rapporten bygger i hovedsak på de erfaringer som er gjort i Danmark, målt gjennom kvantitative og kvalitative undersøkelser, spørreskjema og gruppeintervjuer av lærere og elever. Rapporten har til hensikt å finne ut hvilke elever som velger et frivillig 10. skoleår, hvordan er elevenes faglige og sosiale utvikling, hva er det som kjennetegner det pedagogiske innholdet og hvilke erfaringer har elever og lærere med dette tilbudet. I den kvantitative undersøkelsen som er gjennomført blant 10.klasseelever i Danmark, er resultatene i hovedsak sammenlignet med elever i 9.klasse med samme faglige nivå. Det kvantitative materiale viser at elevene i 10. klasse skårer bedre enn 9.klasseelevene på alle områder, men det er ikke like stor forbedring på alt. De har en positiv faglig utvikling i de sentrale fagene dansk, matematikk og engelsk, og særlig gjelder dette for guttene. Det er en klar forbedring i motivasjon og arbeidsinnsats, og omfanget av adferdsproblemer er klart redusert i forhold til 9.klasse. Den kvantitative undersøkelsen viste også at elevene i 10.klasse er mindre utsatt for mobbing og trives bedre på skolen. Intervjuene av elever og lærere bekrefter de kvantitative resultatene, og viser høy grad av sammenfall mellom lærere og elever når det gjelder erfaringer fra det frivillige 10.skoleår. Lærerne stiller krav til elevene både sosialt og faglig, og både elever og lærere mener at valg av temalinjer bygde på egne interesser, og det å kunne velge bort noe var positivt for all læring som foregikk. Begge grupper framhever fraværet av mobbing og det at elevene blir godtatt som de er, som særlig positivt. Både lærere og elever er enige om at et 10.klassetilbud må være på et annet sted enn der elevene har gått på skole tidligere. Dette gir både et fysisk og et sosialt miljøskifte. Med de erfaringene Danmark har med et frivillig 10. skoleår konkluderer denne rapporten med at det er verdt å vurdere mulighetene for et tilsvarende tilbud i Norge. Et frivillig 11. skoleår bygd på bestemte premisser kan bidra til at flere elever får studie- eller yrkeskompetanse gjennom videregående opplæring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2