Cristin-prosjekt-ID: 404586
Sist endret: 3. desember 2013, 13:22

Cristin-prosjekt-ID: 404586
Sist endret: 3. desember 2013, 13:22
Prosjekt

Skoler med små kjønnsforskjeller

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2011 Slutt: 15. august 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skoler med små kjønnsforskjeller

Sammendrag

Skoler med små kjønnsforskjeller Sammendrag Det er gjennom de senere årene godt dokumentert at jenter gjør det langt bedre i skolen enn gutter. Dette gjelder både i forhold til skolefaglige prestasjoner, utvikling av sosiale ferdigheter og atferd på skole. Videre er det også slik at 7 av 10 elever som mottar spesialundervisning er gutter. Til en viss grad kan det hevdes at jenter er vinner i dagens utdanningssystem, og at det er en stor andel gutter mislykkes og faller utenfor. I denne studien har ut fra et stort kvantitativt datamateriale vi identifisert fire skoler med relativt små kjønnsforskjeller. I disse skolene gjør gutter gjør det omtrent like bra og på noen områder bedre enn jentene. Det er dessuten generelt et godt læringsutbytte for alle elever i disse skolene. Både i lesing, skriving, matematikk og engelsk har guttene gode kunnskaper og ferdigheter, og guttene viser også en hensiktsmessig atferd og trives godt i disse skolene. I disse skolene med små kjønnsforskjeller har vi så intervjuet både skoleledere, lærere og elever for å finne ut hva som kjennetegner skolene, læringsmiljøet og den undervisingen som foregår der. Ut fra dette har vi forsøkt å få en forståelse for og noen forklaringer på hvorfor guttene lykkes relativt bra i disse skolene. De primære og viktigste forklaringene vi har på de små kjønnsforskjellene vi finner her er knyttet til at dette er skoler med en generelt god allmennpedagogikk. Det er en rekke fellestrekk ved den pedagogiske praksis som gjennomføres i disse skolene og det er denne praksisen som gir gode resultater for både gutter og jenter. Dette er knyttet til både undervisningen og læringsmiljøet i skolene. Vi kan si at disse fire skolene er gode skoler med lærere som tar ansvar og framstår som tydelig voksne. Det er en støttende og positiv relasjon mellom elev og lærere, elevene opplever anerkjennelse fra lærerne og det er god struktur på undervisningen. Dette er i samsvar med internasjonal pedagogisk forskning som viser at disse faktorene har en stor effekt på elevenes læringsutbytte. Vi finner relativt lite av den sterkt individualiserte undervisningen med stor vekt på ansvar for egen læring, arbeidsplansprinsipper og andre former for selvregulert læring. Det kan være slik at den sterkt individualiserte undervisningen gir gutter større problemer og utfordringer enn jenter, og at det lett kan bli store kjønnsforskjeller i skoler som vektlegger disse undervisningsprinsippene mye. De er relativt få gutteorienterte aktiviteter i disse skolene, og de er i beste fall kun en sekundær forklaring på guttenes positive resultater. I den grad skolene foretar en tilpasning til gutters behov skjer det ved å tilpasse noe av innholdet i skolen og fagene til gutters interesser og verdier.

Vitenskapelig sammendrag

Skoler med små kjønnsforskjeller Sammendrag Det er gjennom de senere årene godt dokumentert at jenter gjør det langt bedre i skolen enn gutter. Dette gjelder både i forhold til skolefaglige prestasjoner, utvikling av sosiale ferdigheter og atferd på skole. Videre er det også slik at 7 av 10 elever som mottar spesialundervisning er gutter. Til en viss grad kan det hevdes at jenter er vinner i dagens utdanningssystem, og at det er en stor andel gutter mislykkes og faller utenfor. I denne studien har ut fra et stort kvantitativt datamateriale vi identifisert fire skoler med relativt små kjønnsforskjeller. I disse skolene gjør gutter gjør det omtrent like bra og på noen områder bedre enn jentene. Det er dessuten generelt et godt læringsutbytte for alle elever i disse skolene. Både i lesing, skriving, matematikk og engelsk har guttene gode kunnskaper og ferdigheter, og guttene viser også en hensiktsmessig atferd og trives godt i disse skolene. I disse skolene med små kjønnsforskjeller har vi så intervjuet både skoleledere, lærere og elever for å finne ut hva som kjennetegner skolene, læringsmiljøet og den undervisingen som foregår der. Ut fra dette har vi forsøkt å få en forståelse for og noen forklaringer på hvorfor guttene lykkes relativt bra i disse skolene. De primære og viktigste forklaringene vi har på de små kjønnsforskjellene vi finner her er knyttet til at dette er skoler med en generelt god allmennpedagogikk. Det er en rekke fellestrekk ved den pedagogiske praksis som gjennomføres i disse skolene og det er denne praksisen som gir gode resultater for både gutter og jenter. Dette er knyttet til både undervisningen og læringsmiljøet i skolene. Vi kan si at disse fire skolene er gode skoler med lærere som tar ansvar og framstår som tydelig voksne. Det er en støttende og positiv relasjon mellom elev og lærere, elevene opplever anerkjennelse fra lærerne og det er god struktur på undervisningen. Dette er i samsvar med internasjonal pedagogisk forskning som viser at disse faktorene har en stor effekt på elevenes læringsutbytte. Vi finner relativt lite av den sterkt individualiserte undervisningen med stor vekt på ansvar for egen læring, arbeidsplansprinsipper og andre former for selvregulert læring. Det kan være slik at den sterkt individualiserte undervisningen gir gutter større problemer og utfordringer enn jenter, og at det lett kan bli store kjønnsforskjeller i skoler som vektlegger disse undervisningsprinsippene mye. De er relativt få gutteorienterte aktiviteter i disse skolene, og de er i beste fall kun en sekundær forklaring på guttenes positive resultater. I den grad skolene foretar en tilpasning til gutters behov skjer det ved å tilpasse noe av innholdet i skolen og fagene til gutters interesser og verdier.

Tittel

Schools with small gender differences

Sammendrag

Schools with small gender differences Summary In recent years it has been well documented that girls? educational outcome are better in school than boys. This applies both in relation to academic achievement, development of social skills and their behavior at school. Furthermore, it is also results which tell that 7 of 10 pupils who receive special needs education are boys. To some extent it can be argued that the girls are winning in the system of education today, and that there are a large proportion of boys who fail and fall outside. In this study from a large quantitative data we identified four schools with relatively small gender differences. In these schools the boys educational outcome are about as well and in some respects better than the girls. Generally, it is also a good learning outcome for all pupils in these schools. Both in reading, writing, mathematics and English are the boys? success as a good knowledge and skills, and the boys also show appropriate behavior and are well being in these schools. In these schools with small gender differences, we interviewed school administrators, teachers and pupils to determine the characteristics of their schools, learning environment and the teaching that takes place there. From this we attempt to gain an understanding of and some explanations as to why the boys succeeded fairly well in these schools. The primary and most important statements we have on the small gender differences we find here is related to this schools as with a good educational system in general. There are a number of common features of the educational practices implemented in these schools and it is this practice that gives good results for both boys and girls. This is related to both teaching and learning environment in schools. We can say that these four schools are good schools with teachers who take responsibility and stand out as obviously adults. It is a supportive and positive relationship between pupils and teachers, pupils experience recognition from teachers and there is good structure in the instructions. This is in accordance with international educational research which explains that these factors have a major impact on pupils? outcome of learning. We find relatively modest of the very individualized instruction which emphasis on the pupils? responsibility for learning, principle of work plan for learning outcome and other forms of self-regulated learning. It may be that the highly individualized instruction can mean more problems and challenges for boys, than girls, and that it can without doubt be larger gender differences in schools that emphasize such principle for instruction and teaching. There are relatively few boys ?oriented activities in these schools, and they are at best only a secondary explanation for the boys' positive results. To the extent that schools make an adjustment to the boys needs it happen by adapting some of the content in the school subjects to boys? interests and values.

Vitenskapelig sammendrag

Schools with small gender differences Summary In recent years it has been well documented that girls? educational outcome are better in school than boys. This applies both in relation to academic achievement, development of social skills and their behavior at school. Furthermore, it is also results which tell that 7 of 10 pupils who receive special needs education are boys. To some extent it can be argued that the girls are winning in the system of education today, and that there are a large proportion of boys who fail and fall outside. In this study from a large quantitative data we identified four schools with relatively small gender differences. In these schools the boys educational outcome are about as well and in some respects better than the girls. Generally, it is also a good learning outcome for all pupils in these schools. Both in reading, writing, mathematics and English are the boys? success as a good knowledge and skills, and the boys also show appropriate behavior and are well being in these schools. In these schools with small gender differences, we interviewed school administrators, teachers and pupils to determine the characteristics of their schools, learning environment and the teaching that takes place there. From this we attempt to gain an understanding of and some explanations as to why the boys succeeded fairly well in these schools. The primary and most important statements we have on the small gender differences we find here is related to this schools as with a good educational system in general. There are a number of common features of the educational practices implemented in these schools and it is this practice that gives good results for both boys and girls. This is related to both teaching and learning environment in schools. We can say that these four schools are good schools with teachers who take responsibility and stand out as obviously adults. It is a supportive and positive relationship between pupils and teachers, pupils experience recognition from teachers and there is good structure in the instructions. This is in accordance with international educational research which explains that these factors have a major impact on pupils? outcome of learning. We find relatively modest of the very individualized instruction which emphasis on the pupils? responsibility for learning, principle of work plan for learning outcome and other forms of self-regulated learning. It may be that the highly individualized instruction can mean more problems and challenges for boys, than girls, and that it can without doubt be larger gender differences in schools that emphasize such principle for instruction and teaching. There are relatively few boys ?oriented activities in these schools, and they are at best only a secondary explanation for the boys' positive results. To the extent that schools make an adjustment to the boys needs it happen by adapting some of the content in the school subjects to boys? interests and values.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Gro Løken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Hege Knudsmoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5