Cristin-prosjekt-ID: 404597
Sist endret: 3. desember 2013 13:32

Cristin-prosjekt-ID: 404597
Sist endret: 3. desember 2013 13:32
Prosjekt

Musikk, teknologi, didaktikk. IT-relatert musikkundervisning mellom modernisme og postmodernisme.

prosjektleder

Petter Dyndahl
ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkpedagogikk • Filosofiske fag • Musikkvitenskap

Emneord

Læreplan • Informasjonsteknologi • Musikkpedagogikk • Modernisme • Didaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1994 Slutt: 14. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Musikk, teknologi, didaktikk. IT-relatert musikkundervisning mellom modernisme og postmodernisme.

Sammendrag

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av informasjonsteknologiens didaktiske identitet og legitimering i musikkundervisningen, gjennom å: - Konstruere et felt som omfatter sosiale, kulturelle og estetiske aspekter ved musikkteknologien, samt dens implementering i musikkpedagogiske og -didaktiske sammenhenger. - Tolke informasjonsteknologiens retorikk, tekstualitet og representasjonsformer, samt IT-relatert fagdidaktikk og utdanningspolitikk, som diskursive praksiser. - Perspektivere IT-relatert musikkundervisning i forhold til moderne og postmoderne kunnskapsteori og didaktikk. Prosjektet og avhandlingen er organisert i tre hovedtemaer som representerer ulike aspekter ved IT-relatert musikkundervisningi en nåtidig kontekst, dvs. i spennet mellom moderne og postmoderne estetikk, kultur og pedagogikk. I første del - FELT - drøftes musikkteknologiens sosiale og kulturelle økonomi inspirert av Bourdieu, didaktiske posisjoner med vekt på et moderne dannelsesprosjekt i tysk hermeneutisk tradisjon, og poststrukturalistisk didaktikk, inspirert av bl.a. Barthes og Derrida, samt det IT-relaterte musikkdidaktikkfeltets systematiske utstrekning. Andre del - DISKURS - diskuterer og tolker utdanningspolitiske diskurser (IT- og læreplaner m.v.), didaktiske diskurser slik de er nedfelt i læremidler (programvare etc.), samt aspekter ved computerens egne diskursive og mediale framtredelses- og kommunikasjonsformer (f.eks. hypertekstualitet eller MIDI-teknologiens representasjonsformer). I tredje del - IDENTITET - drøftes det fagdidaktiske identitetsspørsmålet om hva som kjennetegner IT-relatert musikkundervisning, ved å perspektivere IT-relaterte aktivitetsområder og didaktiskeposisjoner, konsepsjoner og tradisjoner, samt ulike kunnskaps- og forståelsesformer, i forhold til de innledende didaktikkposisjonene, dvs. et moderne opplysnings- og dannelsesprosjekt vs. postmoderne posisjoner. Avslutningsvis diskuteres musikkteknologiens didaktiske legitimeringer(er) i dette perspektivet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av informasjonsteknologiens didaktiske identitet og legitimering i musikkundervisningen, gjennom å: - Konstruere et felt som omfatter sosiale, kulturelle og estetiske aspekter ved musikkteknologien, samt dens implementering i musikkpedagogiske og -didaktiske sammenhenger. - Tolke informasjonsteknologiens retorikk, tekstualitet og representasjonsformer, samt IT-relatert fagdidaktikk og utdanningspolitikk, som diskursive praksiser. - Perspektivere IT-relatert musikkundervisning i forhold til moderne og postmoderne kunnskapsteori og didaktikk. Prosjektet og avhandlingen er organisert i tre hovedtemaer som representerer ulike aspekter ved IT-relatert musikkundervisningi en nåtidig kontekst, dvs. i spennet mellom moderne og postmoderne estetikk, kultur og pedagogikk. I første del - FELT - drøftes musikkteknologiens sosiale og kulturelle økonomi inspirert av Bourdieu, didaktiske posisjoner med vekt på et moderne dannelsesprosjekt i tysk hermeneutisk tradisjon, og poststrukturalistisk didaktikk, inspirert av bl.a. Barthes og Derrida, samt det IT-relaterte musikkdidaktikkfeltets systematiske utstrekning. Andre del - DISKURS - diskuterer og tolker utdanningspolitiske diskurser (IT- og læreplaner m.v.), didaktiske diskurser slik de er nedfelt i læremidler (programvare etc.), samt aspekter ved computerens egne diskursive og mediale framtredelses- og kommunikasjonsformer (f.eks. hypertekstualitet eller MIDI-teknologiens representasjonsformer). I tredje del - IDENTITET - drøftes det fagdidaktiske identitetsspørsmålet om hva som kjennetegner IT-relatert musikkundervisning, ved å perspektivere IT-relaterte aktivitetsområder og didaktiskeposisjoner, konsepsjoner og tradisjoner, samt ulike kunnskaps- og forståelsesformer, i forhold til de innledende didaktikkposisjonene, dvs. et moderne opplysnings- og dannelsesprosjekt vs. postmoderne posisjoner. Avslutningsvis diskuteres musikkteknologiens didaktiske legitimeringer(er) i dette perspektivet.

Tittel

Music, technology, curriculum. IT-related music education between mo- dernism and postmodernism

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Petter Dyndahl

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Musikkteknologi, kunnskapsteori og pedagogisk ironi.

Dyndahl, Petter. 2004, Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. HINNVitenskapelig artikkel

Musikkteknologi - Et bidrag til en demokratiserende musikkundervisning?

Dyndahl, Petter. 2002, Oppgitt prøveforelesning til graden dr.art. ved Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo. HINNPoster
1 - 3 av 3