Cristin-prosjekt-ID: 404638
Sist endret: 25. november 2013 21:25
Cristin-prosjekt-ID: 404638
Sist endret: 25. november 2013 21:25
Prosjekt

Metoder for registrering av kostnadsdata som skal benyttes i lang- siktige avvirkningsberegninger (Dr. scient arbeid)

prosjektleder

Trond Scheistrøen
ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Skogbruk

Emneord

Tilgjengelighet • Accessibility

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1996 Slutt: 31. desember 1999

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metoder for registrering av kostnadsdata som skal benyttes i lang- siktige avvirkningsberegninger (Dr. scient arbeid)

Sammendrag

Problemstillingen er å finne metoder for å beregne bruttopris, driftskostnader og rånettoverdi for den stående skogen. Verdiene skal kunne beregnes på kommunalt, fylkeskommunalt eller regionalt nivå. De skoglige dataene registreres på flater lagt ut av Landsskogtaksering- en. Disse dataene danner grunnlaget for inndelingen av arealet i kostnads- og verdiklasser. Dataene skal dessuten kunne benyttes i langsiktige avvirkningsberegninger. Datamaterialet og modellene beskrives og det lages dataprogram for de ulike beregningsmodellene. Kostnadsberegningene foretas etter to me- toder: 1. Betaling pr m³ ved hjelp av Overenskomsten mellom skogar- beiderne og arbeidsgiverne. 2. Betaling pr time ved hjelp av tidsfor- bruksfunksjoner. Hogstkostnadene beregnes både for motormanuell og helmekanisert hogst. Framkjøringskostnadene beregnes for slepkjøring med landbrukstraktor og for utkjøring med lastetraktor. Inntektene fra tømmeret beregnes ved hjelp av Blingsmo og Veidahl sine funksjoner. Modellene testes på data for kommunene Åmot og Stor-Elvdal. Det vil bli foretatt følsomhetsanalyser. Prosjektet tar også for seg hvordan stratifisering virker inn på re- sultatet. En sammenligner resultatene beregnet på grunnlag av data som er stratifisert etter bonitet, hogstklasse og treslag med de en får når en ikke stratifiserer, men foretar beregninger på hver flate.

Vitenskapelig sammendrag

Problemstillingen er å finne metoder for å beregne bruttopris, driftskostnader og rånettoverdi for den stående skogen. Verdiene skal kunne beregnes på kommunalt, fylkeskommunalt eller regionalt nivå. De skoglige dataene registreres på flater lagt ut av Landsskogtaksering- en. Disse dataene danner grunnlaget for inndelingen av arealet i kostnads- og verdiklasser. Dataene skal dessuten kunne benyttes i langsiktige avvirkningsberegninger. Datamaterialet og modellene beskrives og det lages dataprogram for de ulike beregningsmodellene. Kostnadsberegningene foretas etter to me- toder: 1. Betaling pr m³ ved hjelp av Overenskomsten mellom skogar- beiderne og arbeidsgiverne. 2. Betaling pr time ved hjelp av tidsfor- bruksfunksjoner. Hogstkostnadene beregnes både for motormanuell og helmekanisert hogst. Framkjøringskostnadene beregnes for slepkjøring med landbrukstraktor og for utkjøring med lastetraktor. Inntektene fra tømmeret beregnes ved hjelp av Blingsmo og Veidahl sine funksjoner. Modellene testes på data for kommunene Åmot og Stor-Elvdal. Det vil bli foretatt følsomhetsanalyser. Prosjektet tar også for seg hvordan stratifisering virker inn på re- sultatet. En sammenligner resultatene beregnet på grunnlag av data som er stratifisert etter bonitet, hogstklasse og treslag med de en får når en ikke stratifiserer, men foretar beregninger på hver flate.

Tittel

Methods to register costdata in long term harvesting calculations in forestry

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Scheistrøen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet

Sveinung Nersten

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2