Cristin-prosjekt-ID: 405109
Sist endret: 18. desember 2014, 14:03

Cristin-prosjekt-ID: 405109
Sist endret: 18. desember 2014, 14:03
Prosjekt

Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv

prosjektleder

Anne-Lise Arnesen
ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk

Emneord

Funksjonshemming • Barn • Inkludering • Spesielle behov

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 31. juli 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv

Sammendrag

Prosjektets hensikt er å få fram kunnskap om grunnlag for å arbeide for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen i et profesjonsperspektiv. Prosjektet vil prøve å besvare den overordnete problemstillingen : Hvilke forhold skaper grunnla g for barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne? ved følgende forskerspørsmål: 1) Hva kjennetegner barn i barnehagen som ansees ha behov for spesialpedagogisk hjelp og hva slags tilbud får de? 2) Hvordan er barnehagen tilrettel agt med henblikk på inkludering av barn med ulike typer av nedsatt funksjonsevne i forhold til innhold og organisering? Hva oppfattes som inkluderende praksis? 3) Hvordan gir barnehagen som institusjon uttrykk for omsorg og samhandling og for læring? Hvil ke muligheter og begrensninger gir fagpersonalet uttrykk for påvirker deres praksis for å utvikle og realisere et inkluderende barnehagemiljø? 3) Hvilke verdier og forståelse av inkludering uttrykkes i barnehagens innhold og organisering? Prosjektet byg ger på et sosiokulturelt perspektiv og benytter inkluderings- og profesjonsteori. Forskningsdesignet innebærer empirisk tilnærming ved hjelp av både kvantitative og kvalitative metoder. Prosjektet består av tre hoveddeler: (1) En kunnskapsoversikt, (2) E n kartleggingsstudie av barnehagens arbeid i to kommuner i Østfold (Fredrikstad og Sarpsborg) (3) En etnografisk studie i fire barnehager fra de samme kommunene. Prosjektleder: Professor Anne-Lise Arnesen. Prosjektmedarbeidere: Førsteamanuensis Kjell-Arne Solli, førsteamanuensis. dr. Ragnhild Andresen, stipendiat Ann Sofi Larsen, stipendiat Bente Ulla og høgskolelektor Tonje Kolle, alle Høgskolen i Østfold.Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets hensikt er å få fram kunnskap om grunnlag for å arbeide for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen i et profesjonsperspektiv. Prosjektet vil prøve å besvare den overordnete problemstillingen : Hvilke forhold skaper grunnla g for barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne? ved følgende forskerspørsmål: 1) Hva kjennetegner barn i barnehagen som ansees ha behov for spesialpedagogisk hjelp og hva slags tilbud får de? 2) Hvordan er barnehagen tilrettel agt med henblikk på inkludering av barn med ulike typer av nedsatt funksjonsevne i forhold til innhold og organisering? Hva oppfattes som inkluderende praksis? 3) Hvordan gir barnehagen som institusjon uttrykk for omsorg og samhandling og for læring? Hvil ke muligheter og begrensninger gir fagpersonalet uttrykk for påvirker deres praksis for å utvikle og realisere et inkluderende barnehagemiljø? 3) Hvilke verdier og forståelse av inkludering uttrykkes i barnehagens innhold og organisering? Prosjektet byg ger på et sosiokulturelt perspektiv og benytter inkluderings- og profesjonsteori. Forskningsdesignet innebærer empirisk tilnærming ved hjelp av både kvantitative og kvalitative metoder. Prosjektet består av tre hoveddeler: (1) En kunnskapsoversikt, (2) E n kartleggingsstudie av barnehagens arbeid i to kommuner i Østfold (Fredrikstad og Sarpsborg) (3) En etnografisk studie i fire barnehager fra de samme kommunene. Prosjektleder: Professor Anne-Lise Arnesen. Prosjektmedarbeidere: Førsteamanuensis Kjell-Arne Solli, førsteamanuensis. dr. Ragnhild Andresen, stipendiat Ann Sofi Larsen, stipendiat Bente Ulla og høgskolelektor Tonje Kolle, alle Høgskolen i Østfold.Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Tittel

The work of kindergartens for the inclusion of children with disabilities and special needs - viewed from a profession perspective

Sammendrag

The purpose of the project is to produce knowledge on the basis for efforts to include children with special needs in kindergartens, seen from a professional point of view. This is done through studies of the opportunities provided to children with special needs in kindergartens, and the staff¿s perceptions of their own functions and roles in this context. We are particularly interested in the viewpoints of managers, directors, pre-school teachers and special teachers (i.e. the professional staff in kindergartens) with regard to the factors that they hold to be essential for inclusion in terms of the core activities of the kindergarten: care, play and learning. It will be of interest to reveal how the professional staff defines children with special needs, and how they define inclusion in their descriptions of the children and of the care and learning activities. It is also of interest to study the staff¿s familiarity with various models for inclusion and how they facilitate work with children with special needs (general/specific facilitation, formal/informal learning, development of the environment/special stimulation, integrated/segregated solutions). A further point of interest is to investigate the social, cultural and material resources that the staff refers to when arguing in favour of particular practices.The project will attempt to provide an answer to this main research problem: What circumstances provide a basis for the kindergarten¿s activities for inclusion of children with special needs? More specifically, these issues will be involved: 1)What are the characteristics of pre-school children who are assumed to be in need of special educational assistance, and what kind of help is provided to them? 2)How has the kindergarten been designed in terms of content and organization with regard to inclusion of children with various types of special needs? What kinds of practices are perceived as inclusive? 3)In what manner does the kindergarten as an institution give expression to care and interaction or for learning? What opportunities and limitations are reported by the professional staff as having an influence on their practices with regard to development and realization of an inclusive nursery-school environment?4)Which values and perceptions of inclusion are expressed in the kindergarten¿s content and organization?A knowledge base of existing research in the field of inclusion of children with special needs in kindergartens will be established. Further, a survey of efforts undertaken to this effect by kindergartens will be implemented in two municipalities in Østfold County (Fredrikstad and Sarpsborg), focusing on content and organization of the kindergartens¿ activities with regard to children with special needs (previous sub-project 1). This survey will comprise all directors, managers, pre-school teachers and special teachers (professional staff) in the two municipalities. In addition, an ethnographic study will be undertaken, including observations, conversations and formal interviews with the professional staff in the kindergartens, focusing on provision of care to children with special needs. Four kindergartens will be selected from these two municipalities.

Vitenskapelig sammendrag

The purpose of the project is to produce knowledge on the basis for efforts to include children with special needs in kindergartens, seen from a professional point of view. This is done through studies of the opportunities provided to children with special needs in kindergartens, and the staff¿s perceptions of their own functions and roles in this context. We are particularly interested in the viewpoints of managers, directors, pre-school teachers and special teachers (i.e. the professional staff in kindergartens) with regard to the factors that they hold to be essential for inclusion in terms of the core activities of the kindergarten: care, play and learning. It will be of interest to reveal how the professional staff defines children with special needs, and how they define inclusion in their descriptions of the children and of the care and learning activities. It is also of interest to study the staff¿s familiarity with various models for inclusion and how they facilitate work with children with special needs (general/specific facilitation, formal/informal learning, development of the environment/special stimulation, integrated/segregated solutions). A further point of interest is to investigate the social, cultural and material resources that the staff refers to when arguing in favour of particular practices.The project will attempt to provide an answer to this main research problem: What circumstances provide a basis for the kindergarten¿s activities for inclusion of children with special needs? More specifically, these issues will be involved: 1)What are the characteristics of pre-school children who are assumed to be in need of special educational assistance, and what kind of help is provided to them? 2)How has the kindergarten been designed in terms of content and organization with regard to inclusion of children with various types of special needs? What kinds of practices are perceived as inclusive? 3)In what manner does the kindergarten as an institution give expression to care and interaction or for learning? What opportunities and limitations are reported by the professional staff as having an influence on their practices with regard to development and realization of an inclusive nursery-school environment?4)Which values and perceptions of inclusion are expressed in the kindergarten¿s content and organization?A knowledge base of existing research in the field of inclusion of children with special needs in kindergartens will be established. Further, a survey of efforts undertaken to this effect by kindergartens will be implemented in two municipalities in Østfold County (Fredrikstad and Sarpsborg), focusing on content and organization of the kindergartens¿ activities with regard to children with special needs (previous sub-project 1). This survey will comprise all directors, managers, pre-school teachers and special teachers (professional staff) in the two municipalities. In addition, an ethnographic study will be undertaken, including observations, conversations and formal interviews with the professional staff in the kindergartens, focusing on provision of care to children with special needs. Four kindergartens will be selected from these two municipalities.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne-Lise Arnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold

Tonje Kolle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold

Bente Ulla

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold

Ann Sofi Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold

Ragnhild Andresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Arbeid med inkludering av barn i barnehage.

Solli, Kjell-Arne. 2010, Kontaktseminar for barnehagene. HIØPoster

Kunnskapsstatus - hva sier forskningen?

Solli, Kjell-Arne. 2010, Kontaktseminar for barnehagene. HIØPoster

Lost in transition - Kindergarten changes in Norway - Implications for inclusion/exclusion for children with disabilities.

Arnesen, Anne-Lise; Solli, Kjell-Arne; Kolle, Tonje. 2010, Education and Cultural Change. HIØVitenskapelig foredrag

Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv.

Arnesen, Anne-Lise. 2010, Nasjonalt forum for utdanningsforskning. HIØVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »