Cristin-prosjekt-ID: 405663
Sist endret: 21. juli 2014 13:53
Cristin-prosjekt-ID: 405663
Sist endret: 21. juli 2014 13:53
Prosjekt

Migrasjon Rogaland - ein studie av mobilitet i Stavanger Amt/Rogaland fylke i det nittande og tjuande hundreår med hovudvekt på omfang og årsaker.

prosjektleder

Nils Olav Østrem
ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emneord

Urbanisering • Migrasjon • Emigrasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1998 Slutt: 31. juli 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Migrasjon Rogaland - ein studie av mobilitet i Stavanger Amt/Rogaland fylke i det nittande og tjuande hundreår med hovudvekt på omfang og årsaker.

Sammendrag

I tillegg til oversynsverka ligg det føre ein ganske omfattande litteratur om den norske utvandringa til Amerika. Det meste av denne litteraturen byggjer på lokale arbeid, medan det er skrive relativt lite basert på regionale studier. Utvandringsstatistikken viser at Rogaland gjennom heile emigrasjonstida kom til å inneha ein sikker posisjon som eit sterkt utvandringsfylke. Ein regional studie avgrensa til Rogaland fylke vil difor vera av stor interesse. Målet med dette prosjektet er å skildra og forklara dei bakanforliggjande årsakene til utvandringa frå Rogaland til Nord-Amerika i det nittande og tjuande hundreåret. Tilnærminga vil dels vera retta mot å skildra eller beskriva utvandringa som strukturelt fenomen eller samfunnsfunksjon. I tillegg vil prosjektet vera opptatt av å avdekka underliggjande årsaker eller motiv for å flytta ut or landet. Det vil i tilknytning til dette bli søkt å sjå utvandringa som ein prosess. I migrasjonsforskinga er det stilt spørsmål som: "How did migrant selectivity operate?". Dette perspektivet blir sett på som ei alternativ basistilnærming i migrasjonsforskinga. Det blir minna om at migrasjon er ein menneskeleg prosess og at det difor er viktig å ha med menneskelege erfaringar i studiet av migrasjon: "If we ignore the experiences of ordinary people and attach ourselves instead to the passive inherent in the language of migration "flows" and "streams", of "push" and "pull", we will be neglecting an excellent opportunity to deepen our understanding of the historical process."

Vitenskapelig sammendrag

I tillegg til oversynsverka ligg det føre ein ganske omfattande litteratur om den norske utvandringa til Amerika. Det meste av denne litteraturen byggjer på lokale arbeid, medan det er skrive relativt lite basert på regionale studier. Utvandringsstatistikken viser at Rogaland gjennom heile emigrasjonstida kom til å inneha ein sikker posisjon som eit sterkt utvandringsfylke. Ein regional studie avgrensa til Rogaland fylke vil difor vera av stor interesse. Målet med dette prosjektet er å skildra og forklara dei bakanforliggjande årsakene til utvandringa frå Rogaland til Nord-Amerika i det nittande og tjuande hundreåret. Tilnærminga vil dels vera retta mot å skildra eller beskriva utvandringa som strukturelt fenomen eller samfunnsfunksjon. I tillegg vil prosjektet vera opptatt av å avdekka underliggjande årsaker eller motiv for å flytta ut or landet. Det vil i tilknytning til dette bli søkt å sjå utvandringa som ein prosess. I migrasjonsforskinga er det stilt spørsmål som: "How did migrant selectivity operate?". Dette perspektivet blir sett på som ei alternativ basistilnærming i migrasjonsforskinga. Det blir minna om at migrasjon er ein menneskeleg prosess og at det difor er viktig å ha med menneskelege erfaringar i studiet av migrasjon: "If we ignore the experiences of ordinary people and attach ourselves instead to the passive inherent in the language of migration "flows" and "streams", of "push" and "pull", we will be neglecting an excellent opportunity to deepen our understanding of the historical process."

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nils Olav Østrem

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Utvandrarkultur. Ei migrasjonshistorisk undersøkjing av Skjold prestegjeld 1837-1914.

Østrem, Nils Olav. 2002, UISDoktorgradsavhandling
1 - 1 av 1